Ανακοίνωση του ΔΣ της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία απευθύνεται προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., και αφορά σε προτάσεις του για τη μείωση της γραφειοκρατίας των σχολικών μονάδων, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Η ανακοίνωση:

«Προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τη μείωση της γραφειοκρατίας των σχολικών μονάδων»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θεωρώντας πως η μείωση της γραφειοκρατίας, αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, καταθέτει προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. τις παρακάτω προτάσεις, που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους:
1.Ό,τι στοιχεία είναι καταχωρημένα από τις σχολικές μονάδες στο MySchool να αντλούνται από εκεί, και να μην ζητούνται από τους/τις Διευθυντές/ντριες σε έντυπη μορφή.
2.Όλα τα βιβλία των σχολικών μονάδων να τηρούνται με ψηφιακό τρόπο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του ΠΔ 79/2017, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
3.Καθολική εφαρμογή των ψηφιακών υπογραφών στη διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων ανάμεσα σε όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.
4.Υποβολή των Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων Διδασκαλίας(ΕΩΠΔ) των σχολικών μονάδων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μόνο μέσω του MySchool και όχι σε έντυπή μορφή.
5.Ψηφιοποίηση όλης της διαδικασίας χορήγησης αδειών στους/στις εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ με κατάργηση όλων των εντύπων.
6.Ψηφιοποίηση όλης της διαδικασίας υποβολής παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ με κατάργηση όλων των εντύπων.
7.Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στο Δημοτικό Σχολείο να γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής από τους γονείς τους.
8.Κατάργηση της υποβολής του Πρακτικού των Συλλόγου Διδασκόντων στη Διεύθυνση Π.Ε. για την πραγματοποίηση κάθε διδακτικής επίσκεψης, αφού στη Διεύθυνση Π.Ε. υποβάλλεται αναλυτικός τριμηνιαίος ή ετήσιος προγραμματισμός, στον οποίο εμπεριέχονται οι διδακτικές επισκέψεις. Απλή ενημέρωση της Διεύθυνσης Π.Ε. για τις έκτακτες διδακτικές επισκέψεις και σχολικές δράσεις.
9.Κατάργηση της άχρηστης γραφειοκρατίας που συνοδεύει την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και καταπονεί τους εκπαιδευτικούς. Στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του ΙΕΠ θα πρέπει να αναρτώνται, έως τα μέσα Οκτωβρίου, μόνο οι τίτλοι των σχεδίων δράσης που θα υλοποιήσει η σχολική μονάδα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι στόχοι τους και οι συντονιστές των ομάδων δράσης, και έως το τέλος Ιουνίου, η τελική έκθεση αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας
10.Κατάργηση της υποβολής κατάστασης μαθητών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στη Διεύθυνση Π.Ε..
11.Κατάργηση της επιβεβαίωσης εγγραφής των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος κάθε Νοέμβριο και Φεβρουάριο.
12. Κατάργηση της υποβολής του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για την υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στη Διεύθυνση Π.Ε..
13.Για τη συγκρότηση και λειτουργία της Πρωινής Ζώνης(7-8 π.μ.) να αρκεί μόνο η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ακολουθείται ένας μαραθώνιος γραφειοκρατίας, αφού την απόφαση παίρνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων, θετική γνώμη του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών θεμάτων και εισήγηση του Διευθυντή Εκπ/σης!
14.H «Χορήγηση Βεβαίωσης Φοίτησης Μαθητή/τριας» να γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης(gov.gr), η οποία να είναι προσβάσιμη από τους γονείς.
15.Τοποθέτηση Γραμματειακής Υποστήριξης σε όλα τα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, με άμεση έναρξη από τα 12/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία.

Όλες οι παραπάνω προτάσεις, θα πρέπει απαραίτητα να συνοδευτούν, από:
α. Μείωση του διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών/Προϊσταμένων σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης, στην κατεύθυνση εξίσωσης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης με αυτό που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, Διευθυντές και Υποδιευθυντές της Β/θμιας Εκπ/σης. Για τον καθορισμό του διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο ο αριθμός των τμημάτων των τάξεων του σχολείου, αλλά και όλων των υπόλοιπων λειτουργούντων τμημάτων του(Τμήματα Ολοήμερου, Τμήματα Ένταξης, Τάξεις Υποδοχής κ.λπ.).
β. Διαμόρφωση ενός νέου Καθηκοντολογίου, όπου να αποτυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων(στελεχών, εκπαιδευτικών, φορέων).
γ. Άμεση τοποθέτηση Επιστάτη Γενικών Καθηκόντων σε όλα τα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, το έργο του οποίου τώρα πραγματοποιούν οι Διευθυντές/ντριες και οι εκπαιδευτικοί.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.:
να προχωρήσει στην άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων, για να σταματήσει επιτέλους η άχρηστη γραφειοκρατία να καταπονεί Διευθυντές και εκπαιδευτικούς, με συνέπεια την απώλεια πολύτιμου χρόνου και ενεργητικότητας, που θα μπορούσαν να αφιερωθούν στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.

να κινηθεί νομοθετικά στην κατεύθυνση ενίσχυσης της αυτοτέλειας των σχολικών μονάδων και της δυνατότητάς τους να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν αποτελεσματικά το έργο τους, με βάση τις ιδιαιτερότητές τους, χωρίς άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες και αγκυλώσεις αλλά και ασφυκτικό έλεγχο.