Τροποποίηση του άρθρου 17 της Υ.Α. με τη ρύθμιση θεμάτων για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων περιλαμβάνει η υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/65/86020/Ε3 Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΑ κου Κ. Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4843/1-8-2023.

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά:

Α. Στην ανάληψη υπηρεσίας των στελεχών εκπαίδευσης των περ. στ) έως κβ) της παρ. 2 (στ) Διευθυντών Νηπιαγωγείων. ζ) Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων. η) Διευθυντών Γυμνασίων. θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.). ι) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.). ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων. ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων. ιδ) Διευθυντών Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). ιε) Διευθυντών Λυκείων Ε.Α.Ε.. ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.). ιζ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.). ιη) Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων. ιθ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών Γυμνασίων. κ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών ΓΕ.Λ.. κα) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. κβ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.) και των περ. δ) έως ιε) (δ) Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων. ε) Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων. στ) Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων. ζ) Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων. η) Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων.

θ) Προϊσταμένων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων. ι) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. ια) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ιβ) Υποδιευθυντών Ε.Κ.. ιγ) Υπευθύνων τομέων Ε.Κ.. ιδ) Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. ιε) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.) της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4823/2021, όταν τοποθετούνται το τελευταίο τρίμηνο πριν τη λήξη του διδακτικού έτους, όπου προστίθεται η επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021 (1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 και της παρ. 6 του άρθρου 60.

Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της θητείας. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Τα νέα στελέχη της εκπαίδευσης των περ. στ) έως και κβ) της παρ. 2 και των περ. δ) έως και ιε) της παρ. 3 του άρθρου 30, τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ και τοποθετούνται το τελευταίο τρίμηνο πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους αναλόγως της βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν, αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός των τριών (3) τελευταίων εργάσιμων ημερών του ίδιου διδακτικού έτους όσον αφορά στα στελέχη που ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά από τη λήξη του ίδιου διδακτικού έτους όσον αφορά στα στελέχη που ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.).

B. Εάν κατά την διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων απαιτείται επαναπροκήρυξη τους κατά τον ν. 4823/2021, οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθορίζουν τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων με τις σχετικές προκηρύξεις».

Ακολουθεί το περιεχόμενο της Απόφασης και το ΦΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.361.22/65/86020/Ε3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/ 149788/Ε3/2-12-2022 (Β’ 6141) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 17 της υπό στοιχεία Φ.361.22/ 6/149788/Ε3/1-12-2022 (Β’ 6141) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» και συγκεκριμένα α) στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 προστίθεται η επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021 ως προς την ανάληψη υπηρεσίας των στελεχών εκπαίδευσης των περ. στ) έως κβ) της παρ. 2 και των περ. δ) έως ιε) της παρ. 3 του άρθρου 30 όταν τοποθετούνται το τελευταίο τρίμηνο πριν τη λήξη του διδακτικού έτους και β) προστίθεται παράγραφος 2 με την οποία ορίζεται διαδικασία κάλυψης των κενών και κενούμενων θέσεων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων εάν για την κάλυψη των θέσεων αυτών απαιτείται επαναπροκήρυξη κατά την διάρκεια της θητείας τους, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις 1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

α) Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 αποτελείται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που αναφέρονται στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται όπως ορίζεται στην ίδια ως άνω παρ. 12, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.

β) Ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι στο σύνολο των κριτηρίων επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021 ανέρχεται στις 75 μονάδες. Το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου δεν μοριοδοτείται.

γ) Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποτιμάται με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022.

δ) Η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης. ε) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός τριάντα δύο (32) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης. στ) Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 5043/2023.

2. Εάν κατά την διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων απαιτείται επαναπροκήρυξη τους κατά τον ν. 4823/2021, οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθορίζουν τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων με τις σχετικές προκηρύξεις». Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (Β’ 6141) υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.