Σχετικά με τη συμπλήρωση των νέων παρουσιολογίων που θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από το σύνολο των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών δομών που εμπλέκονται στις Πράξεις ΕΣΠΑ και ΠΔΕ, από τον ΜΑΪΟ του 2018, σας ενημερώνουμε τα εξής :

Ο Προϊστάμενος της ΕΔ ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Κωνσταντίνος Δ. Βαλιάντζας

Στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία (1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια), στην πρώτη στήλη του παρουσιολογίου (Διδακτικές ώρες σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα) θα αναγράφονται οι ώρες του ωρολογίου προγράμματος.

Στη δεύτερη στήλη (ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ Διδ. ώρες ή αιτιολογία μη λειτουργίας σχολείου) θα αναγράφονται οι διδακτικές ώρες που αποζημιώνονται από το ΕΣΠΑ και στην τελευταία στήλη (ΛΟΓΟΣ …) θα αναγράφεται η ώρα της υπερωρίας που αποζημιώνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Παράδειγμα : στην πρώτη στήλη αναγράφονται 6 διδακτικές ώρες (5 + 1 υπερωρία), στη δεύτερη στήλη 5 διδακτικές ώρες (χωρίς την υπερωρία) και στην τελευταία στήλη 1 ώρα υπερωρία.

Για όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το χρονικό διάστημα από 16 Ιουνίου έως τη λήξη του σχολικού έτους, κατά την διάρκεια του οποίου δεν πραγματοποιούνται μαθήματα και οι αναπληρωτές που διατίθενται σε άλλα σχολεία παραμένουν στο σχολείο τοποθέτησης, το παρουσιολόγιο συμπληρώνεται από το σχολείο τοποθέτησης. Η πρώτη στήλη του παρουσιολογίου (Διδακτικές ώρες σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα) παραμένει κενή ενώ στη δεύτερη στήλη θα αναγράφεται το σύνολο των υποχρεωτικών ωρών, δηλ 24 ώρες ή 25 ώρες για τα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που στο πλαίσιο των καθηκόντων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών απαιτηθεί η μετακίνησή τους στο σχολείο διάθεσης, κατά το ανωτέρω διάστημα, δύναται να συμπληρωθεί παρουσιολόγιο από το σχολείο διάθεσης.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των σχολικών μονάδων/εκπαιδευτικών δομών της αρμοδιότητάς σας.