«Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1

Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης- Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.

 1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος και στις κείμενες διατάξεις.
 2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και

β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

 1. Τα Ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να οργανώνονται στα Α.Ε.Ι. διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ζητά τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος και του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, νοούνται ως:

α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.

β) «Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής»: Εκ των φοιτητών, δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν. Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής νοούνται εκείνοι των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, ενώ ως υποψήφιοι διδάκτορες με δικαίωμα συμμετοχής νοούνται εκείνοι που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.

γ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Σύγκλητος Τ.Ε.Ι..

δ) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου και το Πρυτανικό Συμβούλιο Τ.Ε.Ι..

ε) «Πρύτανης»: ο Πρύτανης Πανεπιστημίου και ο Πρύτανης Τ.Ε.Ι..

στ) «Αντιπρύτανης»: ο Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και ο Αντιπρύτανης Τ.Ε.Ι..

ζ) «Κοσμητεία»: η Κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και η Κοσμητεία Σχολής Τ.Ε.Ι..

η) «Κοσμήτορας»: ο Κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημίου και ο Κοσμήτορας Σχολής Τ.Ε.Ι..

θ) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο Πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και ο Πρόεδρος Τμήματος Τ.Ε.Ι..

ι) «Διευθυντής Τομέα»: ο Διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και ο Διευθυντής Τομέα Τ.Ε.Ι..

ια) «Καθηγητές»: οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές. Η αρχαιότητα καθηγητή ανά βαθμίδα προσδιορίζεται με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού στην οικεία βαθμίδα καθηγητή Α.Ε.Ι..

ιβ) «Υπηρετούντες λέκτορες»: οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου λέκτορες Πανεπιστημίων και καθηγητές εφαρμογών Τ.Ε.Ι..

ιγ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή το δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών.

 

 

Άρθρο 3

Ακαδημαϊκές Ελευθερίες

 1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και στη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των δημοκρατικών αξιών, των ακαδημαϊκών ελευθεριών στην έρευνα και στη διδασκαλία, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση και τη μάθηση έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.
 2. Επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των Α.Ε.Ι. λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις κακουργημάτων και εγκλημάτων κατά της ζωής αυτεπαγγέλτως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το Πυροσβεστικό Σώμα.

 

 

Άρθρο 4

Αποστολή των Α.Ε.Ι.

 1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:

α) Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.

β) Να συμβάλουν στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια.

γ) Να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών και να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια στους αποφοίτους τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

δ) Να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, να προωθούν τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη των τεχνών, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

ε) Να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμμετέχοντας στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

στ) Να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ειρήνης και της ισότητας.

 1. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των Ιδρυμάτων κάθε τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης:

α) Τα Πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής.

β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική εκπαίδευση, στις εφαρμογές των σύγχρονων επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου με την υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

 1. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Ιδρύματα οργανώνονται και λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:

α) Της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία.

β) Της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας.

γ) Της ποιότητας της εκπαίδευσης.

δ) Της ποιότητας των υπηρεσιών τους, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους.

ε) Της διαφάνειας  στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους.

στ) Της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και κατά τη λήψη ατομικών και συλλογικών αποφάσεων.

ζ) Της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους.

η) Της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας.

 1. Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση και οι επί μέρους στόχοι κάθε Ιδρύματος, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο παρών νόμος, ορίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8, αντίστοιχα.

 

 

Άρθρο 5

Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι.. – Παραρτήματα Α.Ε.Ι.

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να μεταβάλλεται η έδρα τους, όταν:

α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται µε επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή

β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή

γ) η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή

δ) συνάδει µε τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας.

 1. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυμάτων για τις περιπτώσεις της παρ. 1, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι. και πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης, απευθύνει ερώτημα στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., προκειμένου να διατυπώσουν την γνώμη τους ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1.

Η Α.ΔΙ.Π., το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και η Σύγκλητος υποβάλλουν τη γνώμη τους εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, η πρόταση υποβάλλεται χωρίς τις παραπάνω γνώμες.

 1. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1, ρυθμίζονται τα θέματα που συνδέονται με την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι., όπως ιδίως τα σχετικά με την προσωρινή διοίκηση των μη αυτοδύναμων Α.Ε.Ι. από Διοικούσα Επιτροπή και την πλήρωση των πρώτων θέσεων των καθηγητών, την κατανομή και την ένταξη φοιτητών και προσωπικού, το χρόνο έναρξης της λειτουργίας των νέων Ιδρυμάτων, την προθεσμία έκδοσης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού τους, τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών και τα θέματα αντιστοιχίας και επαγγελματικών προσόντων των παλαιών και νέων πτυχίων.
 2. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό διάταγμα και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας προκειμένου περί ακινήτων, και σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αρμόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο Ίδρυμα, είναι η Σύγκλητος του νέου Α.Ε.Ι..
 3. Παραρτήματα των Α.Ε.Ι. μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες.

 

 

Άρθρο 6

Αυτοδυναμία Α.Ε.Ι.

 1. Τα μη αυτοδύναμα Α.Ε.Ι., τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, αποκτούν αυτοδυναμία μόλις λειτουργήσουν αυτοδύναμα δύο (2) Σχολές τους. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την απόκτηση της αυτοδυναμίας κινείται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής η διαδικασία εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων και συγκρότησης της Συγκλήτου. Με τον διορισμό του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων και τη συγκρότηση της Συγκλήτου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και παύουν να ισχύουν οι περί αυτής διατάξεις.
 2. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

 

Άρθρο 7

Οργανισμός

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε Α.Ε.Ι, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και εγκρίνεται από την Σύγκλητο.
 2. Με τον Οργανισμό, ρυθμίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και, ιδίως, τα ακόλουθα:

α) Η οργάνωση των ακαδημαϊκών, διοικητικών και οικονομικών δομών του Ιδρύματος.

β) Η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως ισχύει κάθε φορά.

γ) Η σύσταση, ιδίως, των παρακάτω υπηρεσιών του Ιδρύματος και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λειτουργία:

 1. υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, στην οποία καθηγητές ασκούν καθήκοντα συμβούλων σπουδών,
 2. υπηρεσίας προστασίας και ασφάλειας των φοιτητών, του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος,

iii. υπηρεσίας υποστήριξης και διασφάλισης της προσβασιμότητας των φοιτητών και του προσωπικού του Ιδρύματος με ειδικές ανάγκες,

 1. νομικής υπηρεσίας,
 2. υπηρεσίας αρμόδιας για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των κάθε είδους και αντικειμένου συμβάσεων που καταρτίζει το Ίδρυμα,
 3. υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύματος και

vii. τεχνικής υπηρεσίας.

δ) Η σύσταση και συγκρότηση τεχνικού και οικονομικού συμβουλίου και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λειτουργία τους.

ε) Η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη σύνθεση, στις αρμοδιότητες και στους κανόνες λειτουργίας τους.

στ) Η σύσταση και η κατάργηση θέσεων καθηγητών και θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

ζ) Ο ελάχιστος αριθμός καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που πρέπει να υπηρετούν στο Τμήμα προκειμένου να συσταθούν Τομείς και τα κριτήρια σύστασής τους.

η) Τα θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 1. Η κατά την παρ. 1 πρόταση του Πρύτανη υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

 

Άρθρο 8

Εσωτερικός Κανονισμός

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη και γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Α.Ε.Ι..
 2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει θέματα εσωτερικής λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. και, ιδίως, τα ακόλουθα:

α) Την οργάνωση των σπουδών ανά Τμήμα, όπως ιδίως:

 1. τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη χορήγηση τίτλου σπουδών βάσει του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών,
 2. την αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους,

iii. την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών,

 1. τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και τους όρους και τη διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών, και
 2. τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών.

β) Τον τρόπο αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών, των υπηρετούντων λεκτόρων και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., από τους φοιτητές.

γ) Τον τύπο των τίτλων σπουδών ανά Τμήμα και τη διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων. Στην περίπτωση των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου δηλωτικό στοιχείο του παρεχόμενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος της Κατεύθυνσης.

δ) Τη δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ύλης εξαμήνου.

ε) Τους όρους και τις προϋποθέσεις κατάταξης των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε Τμήμα του Ιδρύματος, τα εξεταζόμενα μαθήματα, το εξάμηνο κατάταξης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15 τον ν. 3404/2005 (Α΄260), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4186/13 (Α΄ 193), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία εξετάσεων κατάταξης και τη διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων.

στ) Τις διαδικασίες χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, τους κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπως των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη φοιτητών και προσωπικού με αναπηρία.

ζ) Τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών στους φοιτητές.

η) Τα κριτήρια και τη διαδικασία απονομής των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή.

θ) Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού τους έργου, καθώς και για την εν γένει ακαδημαϊκή και κοινωνική προσφορά τους.

ι) Τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού του Ιδρύματος.

ια) Τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος, όπου στον παρόντα νόμο δεν ορίζεται.

ιβ) Τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων και των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.

ιγ) Τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, των υπηρεσιών, των συμβουλίων και των επιτροπών του Ιδρύματος.

ιδ) Τις προϋποθέσεις λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου σε Τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 22.

ιε) Τους κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και δημόσιων σχέσεων.

ιστ) Τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού.

ιζ) Τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές, τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, των υπηρετούντων λεκτόρων, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π.  και του διοικητικού προσωπικού, τις ειδικότερες αρμοδιότητες των παραπάνω οργάνων και την πειθαρχική διαδικασία,

ιη) Τα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας, του άρθρου 47 του παρόντος νόμου και του Αυτοτελούς Γραφείου του «Συνηγόρου του φοιτητή» του άρθρου 55 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

ιθ) Τα ειδικότερα θέματα προστασίας και ασφάλειας των φοιτητών, του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος, καθώς και τους ειδικότερους κανόνες για τη συντήρηση της εν λόγω περιουσίας.

κ) Τη διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62 του ν. 4009/2011, καθώς και ο τρόπος κατάρτισης και έγκρισης του ετήσιου απολογισμού της εκτέλεσης των συμφωνιών αυτών,

κα) Τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσκλησης επισκεπτών καθηγητών, καθώς και τους όρους απασχόλησης και κάθε σχετικό θέμα, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 36, και

κβ) Τα θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 1. Εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. λαμβάνει την απόφαση της παρ. 1.
 2. Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι., κάθε Σχολή και Τμήμα μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

 

 

Άρθρο 9

Σχολές, Τμήματα, Τομείς

 1. Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.
 2. Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Δεν είναι δυνατή η ύπαρξη Σχολής με λιγότερα από δύο (2) Τμήματα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αναγκαιότητα σύστασης Σχολής με ένα (1) Τμήμα αιτιολογείται ειδικά από τη Σύγκλητο. Το Τμήμα προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτά.
 3. Τα Τμήματα διαιρούνται σε Τομείς, οι οποίοι συντονίζουν τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο ή πεδία της επιστήμης.

 

 

Άρθρο 10

Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα

 1. Ίδρυση και κατάργηση Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 5.
 2. Συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι..
 3. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απευθύνει ερώτημα, στην Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να διατυπώσει γνώμη.

Η Α.ΔΙ.Π. υποβάλλει τη γνώμη της εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από το γνωμοδοτούν όργανο, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, η απόφαση εκδίδεται χωρίς την παραπάνω γνώμη.

 1. Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση Τομέων, αλλαγή της ονομασίας τους ή τροποποίηση του γνωστικού τους αντικειμένου πραγματοποιείται με πράξη του Πρύτανη, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Η πράξη του Πρύτανη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Οργανισμό του Ιδρύματος καθορίζονται ο ελάχιστος αριθμός των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που πρέπει να υπηρετούν στο Τμήμα προκειμένου να συσταθούν Τομείς και τα κριτήρια σύστασής τους. Αμέσως μετά την σύσταση των Τομέων, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στους Τομείς ή για την διατήρησή τους στο Τμήμα. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να αλλάξει Τομέα ένα μέλος του προσωπικού. Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες είναι δυνατόν, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να ασκούν διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος και σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας ή διαφορετικών Σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., μετά από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής.
 2. Με τη διαδικασία της παρ. 1 ιδρύονται Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου και καταργούνται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι.. Με τη διαδικασία των παρ. 2 και 3 συγχωνεύονται, κατατέμνονται ή μετονομάζονται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι.. Οι παρούσες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις προβλεπόμενες στην παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) Κατευθύνσεις ή Ειδικεύσεις.

 

 

Άρθρο 11

Αυτοδυναμία Τμημάτων

 1. Τμήματα αποκτούν αυτοδυναμία εφόσον: α) υπηρετούν σε αυτά τουλάχιστον οκτώ (8) καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και β) έχουν εγγραφεί σε αυτά φοιτητές.
 2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρμόζεται αναλογικά στο παρόν άρθρο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ

 

Άρθρο 12

Όργανα του Ιδρύματος

Τα όργανα του Ιδρύματος είναι:

α) η Σύγκλητος,

β) το Πρυτανικό Συμβούλιο,

γ) ο Πρύτανης και

δ) οι Αντιπρυτάνεις.

 

 

Άρθρο 13

Σύγκλητος

 1. Η Σύγκλητος αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη,

β) τους Αντιπρυτάνεις,

γ) τους Κοσμήτορες των Σχολών,

δ) τους Προέδρους των Τμημάτων,

ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περιπτ. α΄ έως δ΄ και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερους των δέκα (10). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5), και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος.

στ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος,

ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος.

Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, και μόνον ύστερα από πρόσκληση αυτής, παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Σύλλογος προσωπικού των Ιδρυμάτων, καθώς και άλλοι φορείς ή πρόσωπα που κρίνονται απαραίτητα για την ενημέρωσή της.

 1. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:

α) Χαράσσει τη στρατηγική, αναπτύσσει και εξειδικεύει τις αναγκαίες δράσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

β) Καθορίζει τις ειδικότερες κατευθύνσεις για την ακαδημαϊκή στρατηγική και ανάπτυξη του Ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων το Πρυτανικό Συμβούλιο καταρτίζει σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού. Η Σύγκλητος εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια και παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των συμφωνιών σε ετήσια βάση.

γ) Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι..

δ) Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς τον Πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος.

ε) Υποβάλλει προτάσεις προς τον Πρύτανη για την συνεργασία του Ιδρύματος µε εκπαιδευτικά ή μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

στ) Εγκρίνει τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και τις τροποποιήσεις τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8.

ζ) Εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τις τροποποιήσεις τους και τον τελικό οικονομικό απολογισμό, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

η) Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος.

θ) Εποπτεύει την Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. και επιλέγει ή/και παύει από τα καθήκοντά τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ι) Γνωμοδοτεί για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και για τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι..

ια) Αποφασίζει για την ίδρυση Τομέων και για επιγενόμενες μεταβολές σε αυτούς.

ιβ) Χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, μεριμνώντας για τη διασφάλιση και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητάς τους, και συγκροτεί τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

ιγ) Εγκρίνει τα καταρτιζόμενα για πρώτη φορά και τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών, μετά από εισήγηση της οικείας Κοσμητείας, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

ιδ) Συγκροτεί τα εκλεκτορικά σώματα για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των μη αυτοδύναμων Τμημάτων του Ιδρύματος, μετά από εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος.

ιε) Εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.

ιστ) Αποφασίζει την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών του, ορίζει τον Διευθυντή του Κέντρου μετά από εισήγηση του Προέδρου του, που διατυπώνεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, και εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Κέντρου, και καταρτίζει τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του.

ιζ) Εγκρίνει το περιεχόμενο όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.

ιη) Αποφασίζει την ίδρυση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, και αποφαίνεται για κάθε ζήτημα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο.

ιθ) Αποφασίζει για την ίδρυση και οργάνωση προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

κ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, την οργάνωση προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 32 και με την επιφύλαξη των δύο τελευταίων εδαφίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 43.

κα) Αποφασίζει τη διοργάνωση, συνολικά ή εν μέρει, προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών σε ξένη γλώσσα σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.

κβ) Αποφασίζει για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων.

κγ) Αποφασίζει για τυχόν προσωρινή διακοπή της λειτουργίας ή του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος για έκτακτους λόγους, όπως ιδίως λόγους ασφάλειας και φυσικών καταστροφών, και για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των διακοπών.

κδ) Εγκρίνει μέτρα που λαμβάνονται από τον Πρύτανη για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων.

κε) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών, μετά από πρόταση των Κοσμητειών των οικείων Σχολών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει στα Τμήματα τον συνολικό αριθμό των θέσεων καθηγητών που εγκρίνονται.

κστ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., μετά από πρόταση των Κοσμητειών των οικείων Σχολών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει και ανακατανέμει στα Τμήματα ή στις Σχολές τον συνολικό αριθμό των θέσεων που εγκρίνονται.

κζ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων διοικητικού προσωπικού, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη.

κη) Κατανέμει στα Τμήματα τις θέσεις-πιστώσεις διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), αντίστοιχα.

κθ) Ορίζει Κοσμήτορα Σχολής ή Πρόεδρο Τμήματος, προερχόμενο από την οικεία Σχολή ή το οικείο Τμήμα, αντίστοιχα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για τα αξιώματα αυτά.

λ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

λα) Αναθέτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

λβ) Κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στις Σχολές, στα Μουσεία και τα Γυμναστήρια που ανήκουν στο Ίδρυμα.

λγ) Απονέμει τους τίτλους του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.

λδ) Ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

 1. Κατόπιν απόφασης της οικείας Συγκλήτου, τα Α.Ε.Ι. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για μεταφορά φοιτητών, συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους και κάθε άλλη σύμβαση που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των ειδικότερων αναγκών τους. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η μεταφορά κονδυλίων από τον τακτικό προϋπολογισμό, τα οποία αφορούν σε υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης και λοιπές αναγκαίες υπηρεσίες, στην Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος. Για τη μεταφορά των ανωτέρω κονδυλίων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογημένη και κοστολογημένη πρόταση στην Σύγκλητο, ως προς την αναγκαιότητα κάλυψης των κατά περίπτωση αναγκών, την εξοικονόμηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτήν την ενέργεια. Η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τα ανωτέρω κονδύλια αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους μεταφέρονται προς όφελος του Ιδρύματος και να συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο, προς έγκριση, λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για την αξιοποίηση των κονδυλίων που της διατέθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

 

 

Άρθρο 14

Πρυτανικό Συμβούλιο

 1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη,

β) τους Αντιπρυτάνεις,

γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους νομίμως  εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο και

δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των φοιτητών ή των διοικητικών υπαλλήλων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρύτανης.

 1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:

α) Εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του.

β) Καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, με βάση το οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος.

γ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου.

δ) Εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

ε) Εισηγείται στη Σύγκλητο την συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

στ) Έχει την ευθύνη της τήρησης των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

ζ) Μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές.

η) Εισηγείται στην Σύγκλητο την κατανομή και την ανακατανομή στα Τμήματα των θέσεων καθηγητών.

θ) Ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του αναθέτει, για συγκεκριμένο χρόνο, με αιτιολογημένη απόφασή της η Σύγκλητος.

ι) Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται παροχή γνώμης και υποβολή εισήγησης ή πρότασης σε επίπεδο Α.Ε.Ι., η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο Πρυτανικό Συμβούλιο, εφόσον δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο.

 1. Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται εντός μηνός από τη λήψη τους στην Σύγκλητο και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του οικείου Ιδρύματος.

 

 

Άρθρο 15

Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις

 1. α) Ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του οικείου Ιδρύματος για θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του τέταρτου ακαδημαϊκού έτους, ακόμη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους της θητείας. Αντιπρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του οικείου Ιδρύματος για ίδια θητεία.

β) Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη έχουν όσοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα.

γ) Στα Α.Ε.Ι. που έχουν περισσότερα από είκοσι (20) Τμήματα ή έχουν λιγότερα από είκοσι (20) Τμήματα, αλλά λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες γεωγραφικές έδρες εκλέγονται τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις:

 1. ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας,
 2. ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

iii. ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, και

 1. iv. ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Στα Α.Ε.Ι. που έχουν μέχρι και είκοσι (20) Τμήματα και δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση εκλέγονται τρεις (3) Αντιπρυτάνεις:

 1. ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,
 2. ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και

iii. ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.

δ) Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Ο Αντιπρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Αντιπρύτανη. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες, συνολικά. Οι θητείες που έχουν ολοκληρωθεί στα αντίστοιχα αξιώματα, δυνάμει προϊσχυουσών διατάξεων, συνυπολογίζονται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.2. Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνον από τους υποψηφίους Πρυτάνεις και για έναν μόνον από τους υποψηφίους Αντιπρυτάνεις δίπλα από το όνομά του. 3. α) Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων απαρτίζεται: αα) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και ββ) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). β) Ο αριθμός των εγκύρων ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των παρακάτω επί μέρους συνόλων: i) των εγκύρων ψήφων των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο και ii) των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των εγκύρων ψήφων των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων που ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με 0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το παραπάνω άθροισμα των εγκύρων ψήφων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5), και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού.γ) Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας της περίπτ. α΄.

 1. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων γίνεται από τον υπηρετούντα Πρύτανη τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη Σύγκλητο και αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, η εν λόγω αρμοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρύτανης ή η Σύγκλητος, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
 2. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη υποβάλλονται, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, ενώπιον του Πρύτανη ή της Συγκλήτου, αν έχει περιέλθει σε αυτήν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.
 3. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει επταμελής ή πενταμελής, κατά την κρίση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές του Ιδρύματος και ορίζονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερος καθηγητής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα. Αν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, εντός της άνω προθεσμίας των δύο (2) εργάσιμων ημερών, διαπιστώσει ότι ο αριθμός των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων, οι εκλογές Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων ματαιώνονται και επαναπροκηρύσσονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της διαπίστωσης. Σε περίπτωση που εκ νέου διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων, οι εκλογές διενεργούνται με όσους έθεσαν υποψηφιότητα και ο νέος Πρύτανης ορίζει τα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις θέσεις που απομένουν.
 4. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψηφίους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 5. Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτ. β΄ της παρ. 3. Αν κανείς από τους υποψηφίους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία κατά τα ανωτέρω ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Σε περίπτωση που κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με κάλπη, ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η εκλογική διαδικασία με κάλπη. Στην πρώτη άγονη διαδικασία με κάλπη για άλλο λόγο πλην ισοψηφίας ή μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας µέσω ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της τελευταίας άγονης εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, η εκλογική διαδικασία την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψήφου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται μόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.9. Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τέσσερις ή τρεις, κατά περίπτωση, υποψήφιοι που συγκέντρωσαν, με βάση τον προβλεπόμενο στην περίπτ. β΄ της παρ. 3 τρόπο υπολογισμού, τον μεγαλύτερο αριθμό των έγκυρων ψήφων. Επί ισοψηφίας στην τελευταία εκλόγιμη θέση, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8.10. Για την, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, καθώς και για τον ορισμό των Αντιπρυτάνεων εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 11. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.

 1. Αν ο Πρύτανης παραιτηθεί, εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας του, για την μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική περίοδο, διενεργούνται από τη Σύγκλητο, εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη. Η θητεία του νέου Πρύτανη θεωρείται πλήρης και συνιστά κώλυμα εκλογιμότητας για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει αν η εκλογή έλαβε χώρα κατά το τρίτο ακαδημαϊκό έτος της προκηρυχθείσας θητείας και αναδείχθηκε Πρύτανης πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωμα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και αν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Αντιπρύτανης, τον οποίο ο Πρύτανης έχει ορίσει ως αναπληρωτή του κατά τα οριζόμενα στην περίπτ. θ΄ της παρ. 15. Ο Αντιπρύτανης, που αναλαμβάνει καθήκοντα Πρύτανη, αναπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. Αν Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει, με απόφαση της Συγκλήτου, ο επόμενος στη σειρά εκλογικής κατάταξης υποψήφιος Αντιπρύτανης, για τη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ή εκλιπόντος Αντιπρύτανη. Ελλείψει επόμενου στη σειρά εκλογικής κατάταξης υποψηφίου, καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής Αντιπρύτανη: i. Αν η ανάγκη ανακύψει κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας των Πρυτανικών Αρχών, διενεργούνται, για τη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας τους, εκλογές για την ανάδειξη Αντιπρύτανη, από τον Πρύτανη και, αν αυτός αδρανεί για χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από τη Σύγκλητο και αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, η εν λόγω αρμοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ii. Αν ουδείς εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αξίωμα του Αντιπρύτανη ή αν η ανάγκη ανακύψει κατά το τελευταίο έτος της ως άνω θητείας, την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του Ιδρύματος, τον οποίο ορίζει ο Πρύτανης. Μέχρι την, κατά τα παραπάνω, διενέργεια εκλογών ή ανάθεση καθηκόντων, τα καθήκοντα του παραιτηθέντος ή εκλιπόντος Αντιπρύτανη ασκεί ο Πρύτανης. Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, η θητεία στο αξίωμα του Αντιπρύτανη θεωρείται πλήρης και συνιστά κώλυμα εκλογιμότητας για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα αυτό. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει αν συντρέχει η περίπτ. ii του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ή αν η εκλογή έλαβε χώρα κατά το τρίτο ακαδημαϊκό έτος της προκηρυχθείσας θητείας και αναδείχθηκε Αντιπρύτανης πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωμα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.
 2. Αν ο κάτοχος των παραπάνω αξιωμάτων παραιτηθεί ή εκλείψει, η δε ανάδειξη νέου οργάνου απαιτείται να γίνει με εκλογές, οι εκλογές διενεργούνται το αργότερο εντός ενός μηνός (1) από την κένωση της θέσης.
 3. Ο Πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Προΐσταται του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, είναι διατάκτης των δαπανών του Ιδρύματος και μεριμνά για την συνεργασία των οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών.

β) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.

γ) Συγκαλεί την Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών τους και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους. Ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν στα παραπάνω όργανα μέλος της Συγκλήτου ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, αντίστοιχα, και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει άλλον εισηγητή.

δ) Μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ε) Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του Ιδρύματος, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει αποφάσεις, και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου.

στ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.

ζ) Κατανέμει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού.

η) Προκηρύσσει, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος και βάσει των εγκεκριμένων πιστώσεων, τις θέσεις καθηγητών, διενεργώντας και το σχετικό έλεγχο νομιμότητας.

θ) Με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τη σειρά με την οποία τον αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του και, μετά από έγκριση της Συγκλήτου, τον τομέα ευθύνης και τις επιμέρους αρμοδιότητες του κάθε Αντιπρύτανη.

ι) Εκδίδει τις πράξεις διορισμού, υπηρεσιακών μεταβολών και αδειών του προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης.

ια) Ορίζει τον υπεύθυνο του Ιδρύματος για το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τις διαδικασίες κρίσης των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων.

ιβ) Μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

ιγ) Μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο του Ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του Ιδρύματος.

ιδ) Λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Ιδρύματος αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.

ιε) Είναι υπεύθυνος για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος.

ιστ) Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.

 

 

Άρθρο 16

Όργανα της Σχολής

 1. Τα όργανα της Σχολής είναι:

α) η Γενική Συνέλευση,

β) η Κοσμητεία και

γ) ο Κοσμήτορας.

 1. Τα όργανα της Σχολής επικουρούνται στο έργο τους από Γραμματεία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Κοσμήτορα.

 

 

Άρθρο 17

Γενική Συνέλευση Σχολής

 1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:

α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.

β) Τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής.

γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης Σχολής των περιπτ. α΄ και β΄ και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερους των δέκα (10). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5), και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής.

δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι των περιπτ. γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.

 1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος, ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός, καθώς και εκείνες που δεν ανατίθενται σε άλλα όργανα της Σχολής.

 

 

Άρθρο 18

Κοσμητεία

 1. Η Κοσμητεία αποτελείται από:

α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,

β) τους Προέδρους των Τμημάτων,

γ) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας των περιπτ. α΄ και β΄ και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερους των δέκα (10). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5), και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής.

δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής. Η Κοσμητεία της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι των περιπτ. γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για τα θέματα της περίπτ. στ΄ της παρ. 3.

 1. Αν η Σχολή έχει ένα μόνο Τμήμα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη Προέδρου Τμήματος, από τρεις (3) εκλεγμένους από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής καθηγητές από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) των προπτυχιακών και έναν (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγονται, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτ. γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου και η Κοσμητεία συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι αυτοί. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση της Σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος. Τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Στην Κοσμητεία ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της.

β) Χαράσσει την γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής και την πορεία ανάπτυξής της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος, και προβαίνει σε τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων.

γ) Επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών, καθώς και μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο.

ε) Αποφασίζει για τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά μαθήματα Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής.

στ) Ασκεί όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος σχετικά με τις μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές.

ζ) Διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά στη Σχολή.

η) Οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας.

θ) Προτείνει στη Σύγκλητο δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών μετά από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων.

ι) Λαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Τμημάτων της Σχολής ή με Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών.

 

 

Άρθρο 19

Κοσμήτορας

 1. α) Κοσμήτορας εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ακαδημαϊκών ετών, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του τρίτου ακαδημαϊκού έτους, ακόμη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους της θητείας.

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.

γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο θητείες συνολικά.

 1. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται: i) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και ii) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Οι ρυθμίσεις των περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 ισχύουν και για την εκλογή Κοσμήτορα.
 2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα γίνεται από τον υπηρετούντα Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
 3. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, ενώπιον του Κοσμήτορα ή του Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.
 4. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται, µε απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από καθηγητές της Σχολής. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερος καθηγητής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος, τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.7. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15. Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται μόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.8. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

 1. Ο Κοσμήτορας σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πρόεδρο Τμήματος της Σχολής, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της διαπιστωτικής πράξης εκλογής του στο αξίωμα αυτό. Επί Προέδρων ίδιας αρχαιότητας, τον Κοσμήτορα αναπληρώνει ο, εξ αυτών, αρχαιότερος καθηγητής πρώτης βαθμίδας, και, ελλείψει καθηγητών πρώτης βαθμίδας, ο αρχαιότερος αναπληρωτής καθηγητής. Επί ίδιας ημερομηνίας πράξεων διορισμού στην οικεία βαθμίδα, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.
 2. Αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της θητείας του για την μέχρι τη λήξη της θητείας του χρονική περίοδο, διενεργούνται από τον Πρύτανη εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κένωση της θέσης. Η θητεία του νέου Κοσμήτορα θεωρείται πλήρης, εκτός αν η εκλογή έλαβε χώρα κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό έτος της προκηρυχθείσας θητείας και αναδείχθηκε Κοσμήτορας πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κατείχε το αξίωμα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Κοσμήτορας, καθώς και αν ο Κοσμήτορας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η εκλογή του κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Κοσμήτορα ασκεί ο αρχαιότερος πρώτης βαθμίδας καθηγητής της Σχολής. Επί περισσοτέρων καθηγητών πρώτης βαθμίδας ίδιας αρχαιότητας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. Ο Κοσμήτορας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας, αντίστοιχα, προεδρεύει των εργασιών τους και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας. Επίσης, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας.

β) Επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

γ) Προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας.

δ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

 1. Ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

 

 

Άρθρο 20

Όργανα του Τμήματος

Όργανα του Τμήματος είναι:

α) η Συνέλευση του Τμήματος,

β) το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) ο Πρόεδρος.

 

 

Άρθρο 21

Συνέλευση Τμήματος

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

α) Τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος, ως εξής: i. Από όλους τους παραπάνω, εφόσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30). Αν στο Τμήμα υπάρχουν λιγότεροι από πέντε (5) καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, η Γενική Συνέλευση της Σχολής, στην οποία ανήκει το Τμήμα, συμπληρώνει τα μέλη της ως τον αριθμό πέντε (5) από τουλάχιστον έναν καθηγητή και υπηρετούντες λέκτορες των συγγενέστερων ως προς το γνωστικό αντικείμενο Τμημάτων. ii. Αν οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες υπερβαίνουν τους τριάντα (30), στη Συνέλευση μετέχουν τριάντα (30) εκπρόσωποι, οι οποίοι κατανέμονται στους Τομείς ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων κάθε Τομέα. Οι ως άνω εκπρόσωποι εκλέγονται για ετήσια θητεία, κατ’ αναλογία του αριθμού των μελών του Τομέα σε κάθε βαθμίδα, με άμεση και μυστική ψηφοφορία όλων των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων του Τομέα. Στην τελευταία περίπτωση, τη διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Τομέα στο Τμήμα κινεί ο Διευθυντής του Τομέα, τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων του προηγούμενου έτους.

β) Τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος και, εφόσον υπάρχουν Τομείς, από τους Διευθυντές των Τομέων, οι οποίοι δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των τριάντα (30) μελών της περίπτ. α΄.

γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος των περιπτ. α΄ και β΄ και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερους των δέκα (10). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5), και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος.

δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ δεν έχουν εκλεγεί.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για θέματα που αφορούν στις σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου.

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύματος.

β) Συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.

γ) Καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο κάθε Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο έχει διοριστεί καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα.

δ) Ορίζει Διευθυντή Τομέα όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες.

ε) Καταρτίζει, αναθεωρεί και καταργεί τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος και αποφασίζει για τις κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του Τμήματος.

στ) Εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνωση κοινών μαθημάτων του Τμήματος με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής.

ζ) Συντάσσει τον οδηγό προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

η) Ασκεί όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος σχετικά με τις μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές.

θ) Απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα.

ι) Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

ια) Αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

ιβ) Εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών.

ιγ) Συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος.

ιδ) Εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών και μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π..

ιε) Καταρτίζει και επικαιροποιεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας καθηγητών, τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.

ιστ) Εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων καθηγητών και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης καθηγητών, υπηρετούντων λεκτόρων και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π..

ιζ) Αποφασίζει για την ένταξη καθηγητών σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

ιη) Αποφασίζει για τη μετακίνηση καθηγητών από και προς το Τμήμα.

ιθ) Προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσωπικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαμβάνει απόφαση περί της επιλογής.

κ) Προσκαλεί επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές και τους παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την εκτέλεση του ακαδημαϊκού έργου τους.

κα) Εισηγείται στη Σύγκλητο την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή.

κγ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

 

 

Άρθρο 22

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σε Τμήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό. Στα Τμήματα που δεν λειτουργεί Διοικητικό Συμβούλιο τις αρμοδιότητές του παρόντος άρθρου ασκεί η Συνέλευση του Τμήματος.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:α) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, β) τους Διευθυντές των Τομέων και γ) έναν (1) εκ των τριών (3) εκλεγμένων εκπροσώπων της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει εκλεγεί ο εκπρόσωπος της παρούσας περίπτωσης.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος ζητήματα αρμοδιότητάς της και επεξεργάζεται ζητήματα που παραπέμπονται σε αυτό από την τελευταία. Στην αρμοδιότητά του ανήκει, επίσης, κάθε θέμα, πλην των αναφερόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 21, για το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την παροχή γνώμης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο Τμήματος.

Άρθρο 23

Πρόεδρος Τμήματος

1. α) Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους, ακόμη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους της θητείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων ή δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από την Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων καθηγητών του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.

γ) Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

2. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψηφίους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.

 1. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: i) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και ii) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π.του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Οι ρυθμίσεις των περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 ισχύουν και για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου.
 2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος γίνεται από τον Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
 3. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, ενώπιον του Κοσμήτορα ή του Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της προηγούμενης παραγράφου.
 4. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται, µε απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από καθηγητές του Τμήματος. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερος καθηγητής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.8. Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15.Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται μόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.9. Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου. 10. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής, Μουσείου.

 1. Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

β) Συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.

γ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

δ) Συγκροτεί επιτροπή για την κατάρτιση ή την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών.

ε) Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

στ) Επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων του Τμήματος.

ζ) Ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης καθηγητών, υπηρετούντων λεκτόρων και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π..

η) Εκδίδει πράξεις ένταξης καθηγητών σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

θ) Διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης Τμήματος.

ι) Συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος.

ια) Συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και την διαβιβάζει στην Κοσμητεία.

ιβ) Εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και υποχρεούται να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου.

 1. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει.

 

 

Άρθρο 24

Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων

1. Σε όσα Τμήματα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας του άρθρου 11, λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν:α) υποχρεωτικά όλοι οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος. β) εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος της περιπτ. α΄. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5), και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν καιγ) τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1) ανά κατηγορία εκ των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος.

Η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των φοιτητών.

 1. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Α.Ε.Ι., μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής αντίστοιχα. Με την ίδια πράξη ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, άλλως αναπληρωτές καθηγητές του οικείου Τμήματος, και, ελλείψει τούτων, καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων άλλου Τμήματος του Ιδρύματος. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ορίζονται για διετή θητεία, με δυνατότητα επανορισμού για μία ακόμη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανοριστεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά, στο ίδιο ή άλλο Τμήμα.
 2. Η Προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τμήματος. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος, κινείται, με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, η διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος και συγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος.
 3. Σε περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος με λιγότερους από πέντε (5) καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες από το οικείο Τμήμα, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη της προσωρινής Συνέλευσης μέχρι τον αριθμό πέντε (5) από τουλάχιστον έναν καθηγητή και υπηρετούντες λέκτορες των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο του μη αυτοδύναμου Τμήματος.

 

 

Άρθρο 25

Όργανα Τομέα

Τα όργανα του Τομέα είναι:

α) η Γενική Συνέλευση και

β) ο Διευθυντής.

 

Άρθρο 26

Γενική Συνέλευση Τομέα

 1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από:

α) τον Διευθυντή του Τομέα,β) τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τομέα, γ) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης Τομέα των περιπτ. α΄ και β΄ και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερους των δέκα (10). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5), και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος.

δ) τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τομέα.

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, έστω και αν οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ δεν έχουν εκλεγεί.

 1. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Συντονίζει το έργο του Τομέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος.

β) Υποβάλλει προτάσεις προς την Συνέλευση του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.

γ) Κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες.

δ) Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για την κατανομή του διδακτικού έργου στους διδάσκοντες.

ε) Εισηγείται στην Συνέλευση του Τμήματος τα διανεμητέα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών.

 

 

Άρθρο 27

Διευθυντής Τομέα

1. α) Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης καθηγητής του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους, ακόμη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την έναρξη αυτού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των καθηγητών του Τομέα.

β) Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.

γ) Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

δ) Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

 1. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα γίνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Κοσμήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος ή ο Κοσμήτορας, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος ή της Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της.

3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών, των υπηρετούντων λεκτόρων και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα, κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της.

β) Προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και

δ) Συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τομέα.

 1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Διευθυντής Τομέα αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο καθηγητή του Τομέα.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

 

Άρθρο 28

Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα

 1. Τα Εργαστήρια και οι Κλινικές ανήκουν σε Τομέα. Μπορεί να ανήκουν σε Σχολή αν υπάρχει: α) τεκμηριωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής από καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες διαφορετικών Τμημάτων της ίδιας Σχολής και β) απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης των οικείων Τμημάτων. Τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Εργαστηρίων και των Κλινικών ρυθμίζονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς τους.
 2. Εργαστήρια και Κλινικές ιδρύονται με πράξη του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα ή της Κοσμητείας της Σχολής, ανάλογα με το αν η υπό ίδρυση μονάδα πρόκειται να ενταχθεί σε Τομέα, ή Σχολή. Την εισήγηση πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτερικός Κανονισμός της υπό ίδρυση μονάδας. Η πράξη του Πρύτανη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισμός, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάργηση ή όποια άλλη μεταβολή των Εργαστηρίων και Κλινικών, καθώς και η τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών τους.
 4. Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες τοποθετούνται σε Εργαστήρια και Κλινικές και μετακινούνται από αυτά/ές με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, όταν το Εργαστήριο ή η Κλινική ανήκει σε Σχολή, και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση. Όταν το Εργαστήριο ή η Κλινική ανήκει σε Τομέα, η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος εκδίδεται μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα. Κάθε καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας μπορεί να είναι μέλος μόνο ενός Εργαστηρίου ή μιας Κλινικής, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα του ενός Εργαστήρια ή σε περισσότερες της μιας Κλινικές.
 5. Η τοποθέτηση σε Εργαστήρια και Κλινικές των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής, όταν το Εργαστήριο ή η Κλινική ανήκει σε Σχολή, και ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση.
 6. Σε περίπτωση κατάργησης, κατάτμησης ή συγχώνευσης των Εργαστηρίων ή των Κλινικών, η μετακίνηση των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τα οποία υπηρετούσαν σε αυτά, γίνεται, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής, αν το Εργαστήριο ή η Κλινική ανήκε σε Σχολή, και ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση.
 7. Σε περίπτωση κατάργησης Εργαστηρίου ή Κλινικής τα όργανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται, με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, όταν το Εργαστήριο ή η Κλινική ανήκει σε Σχολή, και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση, σε αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν στη Σχολή, στο Τμήμα ή στον Τομέα.
 8. Τα Μουσεία και οι συναφείς μονάδες, όπως τα αρχεία και οι συλλογές, ανήκουν σε Τομέα, Τμήμα, Σχολή ή Α.Ε.Ι.. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα Μουσεία και στις συναφείς μονάδες.
 9. Τα Γυμναστήρια ανήκουν σε Σχολή ή Α.Ε.Ι.. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα Γυμναστήρια.
 10. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Ε.Α.Π., η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής έπειτα από αντίστοιχη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του.
 11. Οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Εργαστήρια σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι..
 12. α) Πανεπιστημιακές Κλινικές, Εργαστήρια και ειδικές μονάδες μπορεί να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Η εγκατάσταση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος Ιατρικής και πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ). Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατή η μετακίνηση Πανεπιστημιακών Κλινικών, Εργαστηρίων και ειδικών μονάδων.

β) Το πανεπιστημιακό προσωπικό που υπηρετεί σε Κλινικές, Εργαστήρια και ειδικές μονάδες εγκαταστημένες σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε ό,τι αφορά την υπηρεσία του στο Νοσοκομείο, θεωρείται ότι βρίσκεται σε οργανική σχέση με αυτό και υπάγεται στη δικαιοδοσία και στον ιεραρχικό έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του Νοσοκομείου, όπως και το λοιπό προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας. Οι διοικήσεις των Νοσοκομείων οφείλουν να διευκολύνουν την απρόσκοπτη εκπλήρωση των διδακτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών, προβλεπόμενων από το νόμο, υποχρεώσεων του ως άνω προσωπικού.

 

 

Άρθρο 29

Διευθυντής Εργαστηρίου, Κλινικής, Μουσείου και Γυμναστηρίου

 

 1. α) Κάθε Εργαστήριο ή Κλινική διευθύνεται από καθηγητή, αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία ανήκει το Εργαστήριο ή η Κλινική. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου Οργάνου ή μέλους συλλογικού Οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.

β)  Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από καθηγητή, αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου ή της ίδιας Κλινικής, και ειδικότερα από τον αρχαιότερο στην πρώτη βαθμίδα καθηγητή, ελλείψει τούτου, από τον αρχαιότερο στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και, ελλείψει και τούτου, από τον αρχαιότερο στη βαθμίδα του μόνιμου επίκουρου καθηγητή. Η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού στην οικεία βαθμίδα.

2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση  του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο ή η Κλινική, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή στη Συνέλευση του Τμήματος ή στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, ανάλογα με το αν το Εργαστήριο ή η Κλινική ανήκει σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας  δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στην Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη  λήξη  της  προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των  έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία  επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο  (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφισάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε  Διευθυντής,  ακόμη και  εάν  έχει λήξει η θητεία του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο ή η Κλινική αναθέτει καθήκοντα προσωρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυντή και προκηρύσσει αμέσως τη θέση του Διευθυντή.

 1. Προκειμένου περί Εργαστηρίου ή Κλινικής που ανήκει σε Τομέα, το πρακτικό εκλογής ή κλήρωσης της παραγράφου 2 ή η διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Τμήματος.
 2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για την εκλογή Διευθυντή Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων εγκατεστημένων σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., οπότε, αν δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει υποψηφιότητα ούτε μόνιμος επίκουρος καθηγητής, στη θέση του Διευθυντή τοποθετείται ο αρχαιότερος τυχόν υπηρετών ιατρός του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή, ο οποίος διατηρεί τη θέση αυτή μέχρι τον διορισμό καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή μόνιμου επίκουρου καθηγητή που πληροί την προϋπόθεση του εδαφίου α΄ της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 3. Οι παράγραφοι 1 έως 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκλογή Διευθυντή Μουσείων και Γυμναστηρίων.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Άρθρο 30

Γενικές διατάξεις

 1. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Τα Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπούν:

α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και

β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές ή/και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων.

 1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη για την ίδρυση, τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ.
 2. Π.Μ.Σ. οργανώνονται και λειτουργούν σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου. Μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι. μπορούν να συμμετέχουν σε διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. μόνο σε συνεργασία με αυτοδύναμα Τμήματα, σύμφωνα με το άρθρο 43. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
 3. Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Ο τρίτος κύκλος σπουδών οργανώνεται σε Τμήματα Πανεπιστημίων, αυτοδύναμα ή μη, και οι διδακτορικοί τίτλοι απονέμονται από το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει το Τμήμα.
 4. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Ιδρύματος έχει την ευθύνη της τήρησης του νόμου, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, του Γενικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών και των Εσωτερικών Κανονισμών Π.Μ.Σ., που προβλέπονται στο άρθρο 45.
 5. Η εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επί των Α.Ε.Ι., σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ., ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις κείμενες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 31

Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών

 1. Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την οργάνωση των διδακτορικών σπουδών είναι:

α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος,

β) η Συνέλευση του Τμήματος ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. και η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 43,

γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. και

δ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 1. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
 2. Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Κοσμητείας για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32,

β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,

γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,

δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. και

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

 1. Σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ., ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί η Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή, οι οποίες συγκροτούνται από καθηγητές των συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, ερευνητές που υποδεικνύονται από τον τυχόν συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα, κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο Π.Μ.Σ. για διετή θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια θητεία. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή είναι επταμελής και η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή είναι εννεαμελής. Ο Πρόεδρός της, όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμματος και σε περίπτωση συνεργασίας αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων Τμημάτων ή άλλων ερευνητικών φορέων, από το αυτοδύναμο Τμήμα. Στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εκλογής, συγκρότησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της παρούσας παραγράφου.
 2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) καθηγητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

 

 

Άρθρο 32

Ίδρυση Π.Μ.Σ.

 1. Τα Π.Μ.Σ. ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση ίδρυσης καθορίζονται ο τίτλος του προγράμματος και του απονεμόμενου διπλώματος, οι ειδικεύσεις, το Τμήμα που το οργανώνει, το γνωστικό αντικείμενο, η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος, η διάρκεια φοίτησης, οι πιστωτικές μονάδες, η διάρκεια της λειτουργίας του, καθώς και τα τυχόν τέλη φοίτησης.
 2. Η Συνέλευση του Τμήματος εισηγείται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Στην εισήγηση εκτίθενται αναλυτικά:

α) ο τίτλος, το γνωστικό αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος,

β) οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί,

γ) η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου,

δ) οι  ειδικεύσεις που τυχόν έχει το πρόγραμμα, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τρεις,

ε) το ενδεικτικό πρόγραμμα, ανά ειδίκευση αν υπάρχουν περισσότερες ειδικεύσεις, των θεωρητικών, εργαστηριακών, καλλιτεχνικών ή κλινικών μαθημάτων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες,

στ) η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής,

ζ) ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών,

η) οι δυνατότητες και οι ανάγκες του οικείου Τμήματος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος,

θ) το αναλυτικό λειτουργικό κόστος του προγράμματος, οι πηγές χρηματοδότησης και οι εν γένει πόροι της λειτουργίας του,

ι) η ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης, καθώς και του ύψους του τέλους αυτού σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές, και

ια) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος.

 1. Η εισήγηση συνοδεύεται από:

α) μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία και σημαντική τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., η συνάφεια του Π.Μ.Σ. με το αντικείμενο του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος, η επιστημονική επάρκεια των διδασκόντων ως προς το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, με ανάλογο ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο, ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, καθώς και οι στόχοι του Π.Μ.Σ. και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 44,

β) αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, καθώς και έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος, ο ακριβής τρόπος κατάρτισης των οποίων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και

γ) έκθεση του οικείου Τμήματος, από την οποία προκύπτει η ύπαρξη της βασικής υποδομής και του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του προγράμματος.

 1. Αν το 1/3 των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος θεωρεί ότι το τέλος φοίτησης που ορίζεται στην εισήγηση είναι υψηλό, ζητά να καταχωρισθούν οι ειδικά αιτιολογημένες αντιρρήσεις του στην εισήγηση προς τη Σύγκλητο, η οποία και αποφαίνεται αιτιολογώντας την απόφασή της.
 2. Η εισήγηση διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Κοσμητείας, η οποία αν κρίνει την εισήγηση ελλιπή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών την αναπέμπει στη Συνέλευση του Τμήματος με αιτιολογημένη απόφασή της. Το Τμήμα αφού λάβει υπόψη τις υποδείξεις της Κοσμητείας, υποβάλλει εκ νέου σε αυτήν την εισήγησή του. Αν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, για δεύτερη φορά η Κοσμητεία δεν κάνει αποδεκτή την εισήγηση, το Τμήμα μπορεί να υποβάλει απευθείας την εισήγησή του στη Σύγκλητο.
 3. Η απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ., προτού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μαζί με την εισήγηση της παρ. 2 και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα της παρ. 3. Αν ο Υπουργός διαπιστώσει α) ότι υπάρχει πρόδηλη δυσαναλογία μεταξύ των τελών φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτητές, ή β) ότι το ύψος των τελών φοίτησης είναι τέτοιο που καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας παραβιάζοντας τη γενική ελευθερία πρόσβασης στην παιδεία, ή γ) ότι δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένο το λειτουργικό κόστος του προγράμματος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37, αναπέμπει με ειδική αιτιολογία την απόφαση στη Σύγκλητο. Αν ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν αναπέμψει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτόν, ο Πρύτανης υποχρεούται να δημοσιεύσει την απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να ενημερώσει ταυτοχρόνως τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου η απόφαση ίδρυσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Σε περίπτωση αναπομπής η Σύγκλητος διαβιβάζει την απόφαση στη Συνέλευση του Τμήματος, προκειμένου να τροποποιήσει την εισήγηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργού, οπότε και επαναλαμβάνεται η διαδικασία από την παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
 4. Κάθε πέντε (5) έτη η αξιολόγηση της παρ. 6 του άρθρου 44 κατατίθεται στη Σύγκλητο, η οποία συνεκτιμώντας την αξιολόγηση αυτή, καθώς και τις σχετικές με το Π.Μ.Σ. εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) αποφασίζει αν θα συνεχιστεί ή όχι η λειτουργία του Π.Μ.Σ.. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 33

Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες

 1. Η κανονική διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο δύο (2) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ..
 2. Στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 45, μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ρητά ορίζονται στον οικείο Κανονισμό, και για μη εργαζόμενους φοιτητές, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της κατά την παρ. 1 διάρκειας φοίτησης.
 3. Στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών μπορεί να παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
 4. Η έναρξη του προγράμματος τοποθετείται στο χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο.
 5. Κάθε Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα, που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.

 

 

Άρθρο 34

Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

 1. Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή τίτλου ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και τις προβλέψεις των κατά την παρ. 2 του άρθρου 45 Εσωτερικών Κανονισμών Π.Μ.Σ..
 2. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή και η σχετική διαδικασία ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Π.Μ.Σ.. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η τυχόν σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
 4. Αν το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η Σ.Ε. μετά από αίτηση του υποψηφίου, όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και στην οποία επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα εκ των μελών της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.
 5. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφ’ όσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.
 6. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Π.Μ.Σ. να κρίνεται ότι ο φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, ύστερα από αίτησή του, εξετάζεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

 

 

Άρθρο 35

Δωρεάν φοίτηση- υποτροφίες

 1. Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.
 2. Απαλλάσσονται των τελών φοίτησης στα Π.Μ.Σ. οι φοιτητές, των οποίων το ατομικό, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 3. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγής.
 4. Η απαλλαγή της παρ. 2 ισχύει για τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα φοίτησης και συνεχίζεται και για τα επόμενα εξάμηνα, μόνο εάν ο φοιτητής έχει την προβλεπόμενη επίδοση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Π.Μ.Σ.
 5. Σε κάθε περίπτωση, τα Ιδρύματα χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

 

 

Άρθρο 36

Διδακτικό προσωπικό

 1. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., με την επιφύλαξη της παρ. 3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/11, ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τουλάχιστον το 80% των διδασκόντων προέρχεται από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
 2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον οι υφιστάμενοι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., με την επιφύλαξη της παρ. 3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/11, ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές και οι διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή του άρθρου 19 του ν. 1404/83 (Α΄ 173) ή της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση καθηγητών ή υπηρετούντων λεκτόρων άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως ισχύει κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.
 3. Προϋπόθεση για την αμοιβή καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα για τη συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., με τη μορφή μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η αμισθί διδασκαλία, επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεών του, ενός μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ.. Η αμισθί και η αμειβόμενη διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται εντός του ίδιου ή άλλου ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε κάθε, όμως, περίπτωση εντός του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσους καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.
 4. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αμοιβή των καθηγητών, υπηρετούντων λεκτόρων και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν υπερβαίνει ανά μήνα το 20% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους.
 5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.. Η πρόσκληση επισκέπτη από την αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατίθεται η διδασκαλία ολοκληρωμένου εξαμηνιαίου μαθήματος ή κύκλου σεμιναρίων, με τη διαδικασία και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας στους καθηγητές του Ιδρύματος. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει εφόσον διδάσκει εθελοντικά, χωρίς αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή πλην των οδοιπορικών του. Το ύψος και οι προϋποθέσεις αμοιβής των επισκεπτών διδασκόντων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 6. Ομότιμοι καθηγητές και λοιποί αφυπηρετήσαντες καθηγητές των Α.Ε.Ι. διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/11 και στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών αντίστοιχα, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

 

 

Άρθρο 37

Πόροι – χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

 1. Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των τυχόν συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου, όπως οριοθετείται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,

ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,

στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,

και

ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

 1. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από τέλη φοίτησης.
 2. Για τη χρηματοδότηση της περίπτ. β΄ της παρ. 1 προσμετράται θετικά το γεγονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης.
 3. Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής:

α) 70% λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

β) 30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

 1. Η κατανομή της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.
 2. Τα Α.Ε.Ι. δημοσιεύουν ετησίως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων – εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

 

 

Άρθρο 38

Διδακτορικές σπουδές, διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ..
 2. Ο υποψήφιος υποβάλλει κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους, και ειδικότερα στις ημερομηνίες που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Πανεπιστημίου, στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, αν αυτό προβλέπεται στον οικείο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών και προαιρετικά ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει στα άτομα που έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου, προσχέδιο διδακτορικής διατριβής και ό,τι άλλο ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
 3. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και συγκροτεί μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από καθηγητές του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

 

 

Άρθρο 39

Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

 1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν οι καθηγητές του οικείου Πανεπιστημίου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
 2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη καθηγητές από το οικείο Πανεπιστήμιο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένας καθηγητής του οικείου Τμήματος.
 3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, λαμβάνοντας υπόψη σχετική πρόταση του υποψηφίου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, άλλως σε ένα εκ των δύο άλλων μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.
 4. Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική.

 

 

Άρθρο 40

Ελάχιστη διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων

 1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 39.
 2. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, στην προθεσμία που ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και τυχόν σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου κατά τα οριζόμενα στον οικείο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
 3. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

 

 

Άρθρο 41

Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής

 1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και αφού έχει οριστικοποιηθεί ο προσωρινός τίτλος, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών μπορεί να προβλέπονται πρόσθετες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Εφόσον η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τη συγκρότηση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την αποδοχή, την κρίση και τη βαθμολόγηση της διδακτορικής διατριβής. Εάν την απορρίψει, ο υποψήφιος μπορεί να αιτηθεί άπαξ τη συγκρότηση νέας τριμελούς επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει το αίτημά του για δημόσια υποστήριξη της διατριβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
 2. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εξαιρουμένων των αφυπηρετησάντων μελών αυτής οι οποίοι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39, καθώς και τέσσερα επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39.
 3. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των πέντε τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με τη σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον εκ των μελών της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που αντικαθίστανται σύμφωνα με την προηγούμενη, παράγραφο μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

 

Άρθρο 42

Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

 1. Τα Πανεπιστήμια μπορούν να προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, υποτρόφων ή όχι, κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Οι σχετικές προκηρύξεις αφορούν σε συγκεκριμένο Τμήμα, δημοσιοποιούνται δια του ημερησίου τύπου και αναρτώνται στους οικείους διαδικτυακούς τόπους των Ιδρυμάτων.
 2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις.
 3. Η ανάθεση επίβλεψης των διδακτορικών διατριβών του παρόντος άρθρου μπορεί να υπόκειται σε διαδικασίες και επιπλέον κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και τους οικείους Γενικούς Κανονισμούς Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

 

 

Άρθρο 43

Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. – Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη

 1. Π.Μ.Σ. οργανώνονται από περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. ή από Τμήματα Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που αναφέρονται στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον εκ των συνεργαζόμενων Τμημάτων να είναι αυτοδύναμο. Μεταξύ των Τμημάτων ή μεταξύ Τμημάτων και Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων του προηγούμενου εδαφίου καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. Στο Ε.Π.Σ. καθορίζονται ιδίως οι υποχρεώσεις κάθε Τμήματος ή Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, τα θέματα συγκρότησης της Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής και της Σ.Ε. με τρόπο που να εξασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των συνεργαζόμενων φορέων, του ορισμού του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι καθηγητής αυτοδύναμου Τμήματος, της κατανομής του διδακτικού και ερευνητικού έργου μεταξύ του προσωπικού των συνεργαζόμενων φορέων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Τα διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. ιδρύονται με απόφαση των οικείων Συγκλήτων ή της οικείας Συγκλήτου και του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Ερευνητικού Κέντρου, στην οποία προσαρτάται το Ε.Π.Σ., με τη διαδικασία ίδρυσης του άρθρου 32 και η σχετική εισήγηση καταρτίζεται από τις Συνελεύσεις όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
 2. Αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής συνεργάζονται με Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της αλλοδαπής, για την οργάνωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ.. Η απόφαση της ίδρυσης του κοινού Π.Μ.Σ. εκδίδεται από τη Σύγκλητο του ημεδαπού ιδρύματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά η προηγούμενη παράγραφος και στο οικείο Ε.Π.Σ. ρυθμίζονται επιπλέον τα θέματα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της συνεργασίας, όπως, ιδίως, η διάρκεια της συνεργασίας, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε Ίδρυμα, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχες της Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής των διατμηματικών ή διιδρυματικών προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η απόφαση ίδρυσης εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση ίδρυσης μαζί με την απόφαση έγκρισης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Τα Τμήματα Πανεπιστημίων συνεργάζονται με Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της αλλοδαπής, για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων καθηγητών/ερευνητών. Τα σχετικά με την διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του υποψήφιου διδάκτορα έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ε.Π.Σ., που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο, τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης των αλλοδαπών ιδρυμάτων/ερευνητικών φορέων. Σε περίπτωση συνεργασίας με αλλοδαπά ιδρύματα/ερευνητικούς φορείς, και αν δεν έχει ήδη εκδοθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 απόφαση ίδρυσης κοινού Π.Μ.Σ., το Ε.Π.Σ. για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση έγκρισης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Άρθρο 44

Αξιολόγηση

 1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
 2. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα.
 3. Εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών κάθε Σχολής, επιπλέον των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης οι οποίες προβλέπονται στον ν. 3374/2005 (Α΄ 189), διενεργείται από Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους επισκέπτες διδάσκοντες στην παρ. 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Η διάρκεια της θητείας τους, η ιδιότητα του Προέδρου, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα με τις παρ. 4 έως 6, καθορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Ιδρύματος.
 4. Με απόφαση της οικείας Κοσμητείας συγκροτείται μία Ε.Σ.Ε. για τα Π.Μ.Σ. και τις διδακτορικές σπουδές κάθε Τμήματος, και τα μέλη της επιλέγονται από σχετικό μητρώο αξιολογητών που τηρείται σε κάθε Σχολή. Για την κατάρτιση του μητρώου κάθε Τμήμα προτείνει, με τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, τρία (3) μέλη από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Λοιπές λεπτομέρειες ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση του μητρώου, ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Ιδρύματος. Η απόφαση συγκρότησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα από διαβούλευση με τους Προέδρους των Τμημάτων, αφού προηγουμένως έχει διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των υποψηφίων, και αφορά κατά προτίμηση σε υποψηφίους ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα υπό αξιολόγηση προγράμματα σπουδών, και που έχουν διακριθεί για το ερευνητικό τους έργο.
 5. Τα μέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενημερώνονται για κάθε θέμα που αφορά στα Π.Μ.Σ., καθώς και στις διδακτορικές σπουδές που εκπονούνται στα αντίστοιχα Τμήματα της Σχολής, όπως τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν, τον αριθμό των φοιτητών, τους κανόνες επιλογής, το λειτουργικό κόστος και τα τυχόν τέλη φοίτησης. Ειδικότερα, ο απολογισμός της παρ. 2 με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της οικείας Ε.Σ.Ε..
 6. Ανά πενταετία τα μέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του οικείου Τμήματος για επαρκές χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συναντώνται και συζητούν με εκπροσώπους των διδασκόντων και των φοιτητών, καθώς και με τους Διευθυντές και τα μέλη των συλλογικών οργάνων των Π.Μ.Σ., προκειμένου να διαμορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τελική έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιέχει και προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, υποβάλλεται στην Κοσμητεία, στο οικείο Τμήμα και στη Σύγκλητο, προκειμένου να τη συνεκτιμήσει για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 32.
 7. Στα μέλη των Ε.Σ.Ε. μπορεί να καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διανυκτέρευσης), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, τα οποία καλύπτονται από το οικείο Α.Ε.Ι..
 8. Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του παρόντος άρθρου δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των Ιδρυμάτων και κοινοποιούνται, με ευθύνη της Κοσμητείας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης του ν. 3374/2005 (Α΄ 189).

 

 

Άρθρο 45

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται ο Γενικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. στον οποίον καθορίζονται:

α) η δομή και οι κανόνες λειτουργίας που είναι κοινοί για όλα τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος,

β) ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα, καθώς και ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Τμήμα, σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων, προκειμένου για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών του ιδρύματος,

γ) οι αρμοδιότητες του Διευθυντή και των Σ.Ε. των Π.Μ.Σ.,

δ) η δυνατότητα, οι λόγοι και η διαδικασία μερικής φοίτησης σε Π.Μ.Σ., καθώς και αναστολής της φοίτησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33,

ε) οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από Π.Μ.Σ.,

στ) τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, καθώς και οι όροι και κάθε θέμα σχετικό με την παροχή υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρου 35,

ζ) ο χρόνος διενέργειας και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων στα Π.Μ.Σ.,

η) οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές,

θ) το τελετουργικό αποφοίτησης και ο τύπος των απονεμόμενων διπλωμάτων (Δ.Μ.Σ.),

ι) ειδικότερα θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189),

ια) τα ειδικότερα ζητήματα διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης των Π.Μ.Σ.,

ιβ) η διαδικασία ανάθεσης διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ.,

ιγ) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης, καθώς και οι όροι απασχόλησης και κάθε θέμα σχετικό με τους επισκέπτες διδάσκοντες της παρ. 5 του άρθρου 36,

ιδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησάντων καθηγητών σε Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36,

ιε) οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης διδακτορικών σπουδών, καθώς και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ακόμη και από μη κάτοχο Δ.Μ.Σ.,

ιστ) ο χρόνος υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου και προσχεδίου της διατριβής, η γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής,

ιζ) η διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης διδακτορικής διατριβής και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα,

ιη) ειδικότεροι λόγοι και προϋποθέσεις αντικατάστασης επιβλέποντος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39,

ιθ) η προθεσμία και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την ετήσια προφορική παρουσίαση αναφορικά με την πρόοδο της διατριβής, την υποβολή του υπομνήματος της παρ. 2 του άρθρου 40,

λ) τυχόν υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής των υποψηφίων διδακτόρων ανά ακαδημαϊκό έτος, τυχόν μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής, η υποχρέωση παρακολούθησης ή συμμετοχής σε μαθήματα, εργαστήρια ή σεμινάρια σχετικά με τη διδακτορική διατριβή, τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων (ενδιάμεσα παραδοτέα κλπ.) και των επιβλεπόντων αυτών (περιοδικές εκθέσεις προόδου κλπ.), λόγοι και διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων, λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στο Ίδρυμα σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 40.

λα) λεπτομέρειες σχετικά με την οριστικοποίηση του προσωρινού τίτλου, τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41, τα σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης νέας τριμελούς επιτροπής κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41, τα σχετικά με την απονομή του διδακτορικού τίτλου, η μορφή και το περιεχόμενο του διδακτορικού τίτλου,

λβ) λεπτομέρειες ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση του μητρώου της παρ. 4 του άρθρου 44,

λγ) η διάρκεια της θητείας των μελών της Ε.Σ.Ε., η ιδιότητα του Προέδρου, η τυχόν καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης, δαπανών μετακίνησης και διαμονής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το ύψος αυτών, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44,

λδ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών στο Ίδρυμα.

 1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος μπορεί να επικαιροποιείται ανά ακαδημαϊκό έτος, περιλαμβάνονται τα εξής:

α) ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων στα Π.Μ.Σ.,

β) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώσσες, των οποίων απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσσομάθειας,

γ) η διάρκεια φοίτησης, καθώς και ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών κατά την παρ. 1 του άρθρου 33,

δ) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων, οι ειδικεύσεις, το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005,

ε) ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων, η εκπόνηση εργασιών ή η συμμετοχή σε άλλες ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και η ελάχιστη επίδοση του φοιτητή κατά δύο πρώτα εξάμηνα, προκειμένου ο φοιτητής να απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης και των επόμενων εξαμήνων σύμφωνα με το άρθρο 35.

στ) ο τρόπος αναπλήρωσής των μαθημάτων,

ζ) οι υποχρεώσεις για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. και τα σχετικά με την τυχόν εκπόνηση διπλωματικής εργασίας,

η) ο τρόπος μερικής φοίτησης, όπου προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών,

θ) οι κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών,

ι) η διαδικασία ορισμού επιβλέποντα και εξεταστικής επιτροπής διπλωματικής εργασίας, που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 34, και τα ειδικότερα καθήκοντά τους,

ια) το ύψος των τυχόν προβλεπόμενων τελών φοίτησης και η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους, και

ιβ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ..

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Άρθρο 46

Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι.

 1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:

α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

 1. i) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,
 2. ii) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου και

iii) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, και

β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

 1. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει πρόταση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. H ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι εδόθη μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και την Α.Δ.Ι.Π. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν προσδίδει επιπλέον μοριοδότηση σε διαγωνισμούς, ούτε επιφέρει μεταβολές, όπως ιδίως μισθολογικές και βαθμολογικές.
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ­γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση επιστημονικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από τον Υπουρ­γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού επαγγελματικά δικαιώματα. Για τη σύνθεση των επιστημονικών επιτροπών του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει κάθε Τμήμα.
 3. Προκειμένου για πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι., οι ως άνω επιστημονικές επιτροπές είναι επταμελείς. Τρία εκ των μελών κάθε επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ο οποίος προεδρεύει των επιτροπών, ένας καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής και ένας καθηγητής Τμήματος Μηχανικών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Τα λοιπά μέλη με τους αναπληρωτές τους ορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3.
 4. Τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4, , ισχύουν και για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, που αποφοίτησαν πριν την έκδοσή τους, καθώς και για τους αποφοίτους των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύθηκαν ή μετονομάστηκαν, δυνάμει των π.δ. 69/2013 (Α΄ 119), 82/2013 (Α΄ 123), 83/2013 (Α΄ 123), 84/2013 (Α΄ 124), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130), 91/2013 (Α΄ 131), 94/2013 (Α΄ 132), 95/2013 (Α΄ 133), 100/2013 (Α΄ 135), 101/2013 (Α΄ 135), 102/2013 (Α΄ 136),103/2013 (Α΄ 136), 104/2013 (Α΄ 137), 127/2013 (Α΄ 190), όπως ισχύουν.

 

Άρθρο 47

Επιτροπή Δεοντολογίας

 1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαρτίζεται από τους Κοσμήτορες του οικείου Α.Ε.Ι. και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Ο Αντιπρύτανης προΐσταται της Επιτροπής και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος Κοσμήτορας, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού του στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας.
 2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι άμισθη και έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α) τη σύνταξη «Κώδικα δεοντολογίας και καλής πρακτικής» για ακαδημαϊκά, διοικητικά και ερευνητικά θέματα (κανόνες βιοηθικής κλπ), ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και ενσωματώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος,

β) τη διασφάλιση της τήρησης και εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος και τη διαπίστωση της παράβασης των κανόνων δεοντολογίας.

γ) τη σύνταξη γενικής ετήσιας έκθεσης ως προς την τήρηση και εφαρμογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων δεοντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτανη και κοινοποιείται στη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

δ) την εξέταση αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη αναφορά- καταγγελία φοιτητών, καθηγητών, υπηρετούντων λεκτόρων, μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και .Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διαπιστώσει την παραβίαση των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας. ή διερευνά σχετικά περιστατικά κατόπιν εντολής του Πρύτανη. Αν διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή κατά τη διερεύνηση διαπιστωθεί τέλεση παραπτώματος δυνάμει λοιπών διατάξεων, αποστέλλει το σχετικό πόρισμα στον Πρύτανη, προκειμένου να αξιολογήσει το περιστατικό και να διενεργήσει τα νόμιμα.

 1. Κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά στη συγκρότηση και λειτουργία της, ρυθμίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

 

 

Άρθρο 48

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση της Συγκλήτου, είναι δυνατό να ιδρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Η πρόταση της Συγκλήτου αναγράφει το ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων εντός του οποίου διοργανώνονται τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
 2. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. Τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να υλοποιούνται και σε συνεργασία με Α.Ε.Ι ή Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου. Αρμόδιος για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε έργου και προγράμματος επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης είναι ο οικείος επιστημονικός υπεύθυνος κάθε έργου.
 3. Τα υφιστάμενα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης των Ιδρυμάτων και τα λειτουργούντα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ιδρυμάτων καταργούνται. Για την κατάργησή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παροχή κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου και με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 1, παρέχεται αποκλειστικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Την ευθύνη τήρησης της διάταξης των προηγούμενων εδαφίων, φέρει η Σύγκλητος του ιδρύματος.
 4. Όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι:

α) ο Πρόεδρος του Κέντρου, και

β) το Συμβούλιο του Κέντρου.

 1. Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Αντιπρύτανης στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα, μετά από πρόταση του Πρύτανη και έγκριση της Συγκλήτου.
 2. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί το Συμβούλιο του Κέντρου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος του Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου.

β) Επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού του.

γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου.

δ) Προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και συνυπογράφει με τον  πρόεδρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύματος τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις γενικές του ανάγκες.

ε) Υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις γενικές δαπάνες του Κέντρου. Ειδικά για τις εντολές πληρωμής του εκπαιδευτικού προσωπικού, απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίηση άρτιας διεξαγωγής του προγράμματος από τον επιστημονικά υπεύθυνο.

στ) Συγκροτεί, όπου απαιτείται, μετά από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων.

ζ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

η) Εισηγείται στη Σύγκλητο, μετά από γνώμη του Συμβουλίου, την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου.

θ) Υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κέντρο πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια της περίπτ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163).

ι) Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κέντρου, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο, και η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά την έγκρισή της.

 1. Το Συμβούλιο του Κέντρου αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο του Κέντρου,

β) έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται μετά από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής και

γ) τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 1. Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τον Κανονισμό του Κέντρου:

α) Διαμορφώνει στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συγκλήτου την πολιτική του Κέντρου για την ανάπτυξη των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

β) Εποπτεύει την λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

γ) Εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο τα προς έγκριση έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου, τα οποία μετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

δ) Αναθέτει την υλοποίηση των έργων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου στους επιστημονικά υπευθύνους.

ε) Συνεργάζεται με τις Κοσμητείες των Σχολών για την υποστήριξη της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου.

στ) Καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο.

ζ) Διατυπώνει γνώμη προς την Σύγκλητο για τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Κέντρου.

η) Διατυπώνει γνώμη προς την Σύγκλητο για τον Κανονισμό και την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Κέντρου.

θ) Συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου.

ι) Ορίζει το ύψος των τελών για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου και το ποσοστό παρακράτησης από τα τέλη αυτά ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων του Κέντρου, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10.

ια) Εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ για τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.

ιβ) Διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου.

 1. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης παρακολουθεί την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος του Κέντρου, συντονίζει την υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης και επιμελείται την ποιοτική αναβάθμισή τους. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος του μητρώου εκπαιδευτών.
 2. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του. Πέραν των αρμοδιοτήτων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2, της περίπτ. ε΄ της παρ. 6, υποβάλλουν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου τα σχέδια σπουδών, τις οργανωτικές λεπτομέρειες, τον προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το ύψος των τελών και πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή του προγράμματος. Η απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης αποστέλλεται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο 10 εργάσιμων ημερών.
 3. Οι πόροι του Κέντρου μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:

α) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

β) Χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές και χορηγίες προς το Κέντρο.

γ) Έσοδα από εκπαιδευομένους.

δ) Έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, από την εκπόνηση μελετών, από την παροχή υπηρεσιών και από την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου μάθηση.

ε) Μετά από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Κέντρου.

Τους πόρους του Κέντρου διαχειρίζεται Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος. Για τον σκοπό αυτό, παρακρατά έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των εσόδων των έργων του Κέντρου, ενώ ένα ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των χρηματοδοτήσεων των έργων και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου κατατίθενται σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του. Το ακριβές ποσοστό παρακράτησης του Ε.Λ.Κ.Ε. για κάθε τύπου έργο καθορίζεται από τη Σύγκλητο. Οι δραστηριότητες του Κέντρου πραγματοποιούνται με τη μορφή ερευνητικών έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..

 1. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συντάσσει απολογισμό δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τον οποίο και κοινοποιεί αμελλητί στη Σύγκλητο στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η εσωτερική αξιολόγηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διενεργείται ανά διετία, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189). Η εξωτερική αξιολόγηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του ν. 3374/2005, πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος και συντάσσεται ειδική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης για το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
 2. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή του και δεν προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.
 3. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης δύνανται να οργανώνουν τα προγράμματα δια βίου μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 49

Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

 1. Σε κάθε διοικητική Περιφέρεια της Χώρας συστήνεται Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.). Είναι δυνατόν να συστήνεται ένα Α.Σ.Α.Ε.Ε. ανά δύο ή περισσότερες Περιφέρειες ή δύο ή περισσότερα Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε μία Περιφέρεια. Η σύσταση των Α.Σ.Α.Ε.Ε. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)  τη χάραξη προτάσεων στρατηγικής για την ανάπτυξη των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν. 4310/14 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (εφεξής Ε.Κ.) σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την προαγωγή της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. λαμβάνει υπόψη ιδίως τις αναπτυξιακές προοπτικές και τους στόχους που έχει θέσει κάθε Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, τη δυνατότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών μεταξύ τους και τη διαμόρφωση κρίσιμων κοινών υποδομών. Λαμβάνει, επίσης, υπόψη την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας και τις σχετικές εισηγήσεις ή μελέτες του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), βάσει του άρθρου 10 του ν. 4310/2014, καθώς και τις κοινωνικές ανάγκες αυτής,

β) την προώθηση της συνεργασίας και της ανάπτυξης δράσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς φορείς της οικείας Περιφέρειας,

γ)  την εισήγηση στα Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια σχετικά με τις διαδικασίες, τα μέσα και τις πηγές εύρεσης πόρων για την ανάπτυξή τους, τη χρηματοδότηση ερευνητών και αποφοίτων.

δ) υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έκθεση ως προς το βαθμό υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου και του προϋπολογισμού των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, προς υποβοήθηση του εποπτικού ρόλου της Πολιτείας.

 1. Συγκεκριμένα, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 2, το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντάσσει διετές σχέδιο στρατηγικής, στο οποίο αποτυπώνονται προτεινόμενες δράσεις που εξασφαλίζουν ιδίως:

α)  τη συνεργασία των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της Περιφέρειας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο,

β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας και της εξοικονόμησης πόρων,

γ)  τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία,

δ)  τη συμβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσω της ανάπτυξης του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων,

ε)  τη συμβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην ανάδειξη επιστημονικών πεδίων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιφερειακό επίπεδο, που θα ήταν ενδεδειγμένο να αποτελέσουν αντικείμενα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. της οικείας Περιφέρειας.

Προκειμένου το Α.Σ.Α.Ε.Ε. να συντάξει το σχέδιο στρατηγικής, ως προς τα στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄, ζητά τη γνώμη των Επιμελητηρίων που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια. Τα Επιμελητήρια καλούνται να εκφράσουν γνώμη, αλλά και να συμμετέχουν στην συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων, τα οποία άπτονται των αντικειμένων της δραστηριότητάς τους.

 1. Το διετές σχέδιο στρατηγικής της προηγούμενης παραγράφου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντονίζει τις διαδικασίες εκπλήρωσης και έχει την ευθύνη της εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικής.
 2. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. κάθε δύο έτη συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων, ο οποίος δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και τις εκθέσεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 2. Τα Α.Ε.Ι. και τα Ε.Κ. που συμμετέχουν στο Α.Σ.Α.Ε.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο για την επιτέλεση του έργου του.

Ο απολογισμός και οι εκθέσεις, κατά τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου της επόμενης διετίας και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 1. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων των παρ. 2 και 3, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων, τα μέλη των οποίων δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης.
 2. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. αποτελείται από δέκα εννέα (19) μέλη:

α) δεκαέξι (16) μέλη είναι καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ίδιας ή άλλης Περιφέρειας ή της αλλοδαπής και ερευνητές Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι εκλέγονται ύστερα από σχετική πρόσκληση που απευθύνει η Σύγκλητος του αρμόδιου Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 10.

β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.),

γ) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,

δ) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

 1. Τα μέλη έχουν τριετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία.
 2. Τα μέλη της περίπτ. α΄ της παρ. 7 πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθηγητές τουλάχιστον της βαθμίδας του αναπληρωτή ή καθηγητές ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή ερευνητές Ε.Κ. τουλάχιστον β΄ βαθμίδας. Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Α.Ε.Ε. προέρχεται από διαφορετικό Α.Ε.Ι. ανά θητεία.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκλογή καθηγητές ή ερευνητές, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται, λόγω ορίου ηλικίας, πριν από τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Δεν επιτρέπεται η εκλογή καθηγητών ή ερευνητών για τρίτη συνεχόμενη θητεία στο ίδιο Α.Σ.Α.Ε.Ε..

Κωλύονται να εκλεγούν ως μέλη πρόσωπα, τα οποία είχαν τα ίδια ή ο/η σύζυγός τους ή συγγενής τους έως και β΄ βαθμού οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τα Α.Ε.Ι. ή τα Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας την τελευταία πενταετία με σκοπό το κέρδος, καθώς και οι συνταξιούχοι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Ε.Κ. της οικείας ή άλλης Περιφέρειας.

 1. α) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε κάθε Περιφέρεια, καθώς και την αρμοδιότητα συγκρότησης αυτού έχει η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχεται ο Πρόεδρος του απερχόμενου Α.Σ.Α.Ε.Ε. (εφεξής αρμόδια Σύγκλητος). Η αρμοδιότητα της Συγκλήτου γεννάται με τον ορισμό καθηγητή του οικείου Α.Ε.Ι. ως Προέδρου του Α.Σ.Α.Ε.Ε. και παύει με τον ορισμό νέου Προέδρου, οπότε αρμόδια καθίσταται η αντίστοιχη Σύγκλητος.

β) Με απόφαση των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., κατά την πρώτη συνεδρίασή του, ορίζονται:

 1. i. o Πρόεδρος και o αναπληρωτής Προέδρου, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, και προέρχεται από τους εκπροσώπους των Α.Ε.Ι. και
 2. ii. η έδρα του Α.Σ.Α.Ε.Ε., μεταξύ των εδρών των Ιδρυμάτων που εκπροσωπούνται. Το Ίδρυμα στου οποίου την έδρα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις, αναλαμβάνει και την διοικητική υποστήριξη του Α.Σ.Α.Ε.Ε..

γ) Τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., η αρμόδια Σύγκλητος:

 1. προκηρύσσει εκλογές για τους εκπροσώπους των Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή των εκπροσώπων του κάθε Α.Ε.Ι. αποτελείται από το σύνολο των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων.
 2. αποστέλλει αίτημα στα Ε.Κ., προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου τους. Το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή των εκπροσώπων του κάθε Ε.Κ. αποτελείται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού.

iii. αποστέλλει αίτημα ορισμού μελών στα αρμόδια όργανα, για τον ορισμό των λοιπών μελών της παρ. 7.

δ) Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει:

 1. i. για την ανάδειξη εκπροσώπων των Α.Ε.Ι. πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές του Ιδρύματος και ορίζονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στη Σύγκλητο. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερος καθηγητής.
 2. ii. για την ανάδειξη εκπροσώπων των Ε.Κ. η συγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Ε.Κ.

ε) Το αποτέλεσμα της εκλογής αποστέλλεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτωνο οποίος συγκροτεί το Α.Σ.Α.Ε.Ε. με τα εκλεγμένα μέλη του. Η απόφαση συγκρότησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

στ) Τα απερχόμενα μέλη του Α.Σ.Α.Ε.Ε. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, έως την ανάληψη καθηκόντων των νέων μελών. Σε κάθε περίπτωση η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται η αναλογία εκπροσώπησης των Α.Ε.Ι. και των Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας στο Α.Σ.Α.Ε.Ε. από τα μέλη της περίπτ. α΄ της παρ. 7, η ακριβής διαδικασία εκλογής των καθηγητών Α.Ε.Ι., τα σχετικά με την παύση, αντικατάσταση και αναπλήρωση των μελών, αν αυτά εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν μέλη, τα σχετικά με την οργάνωση, και τη λειτουργία του Α.Σ.Α.Ε.Ε., ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του, καθώς και η αρμόδια Σύγκλητος σε κάθε Περιφέρεια κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

η) Η ορισθείσα κατά τα ανωτέρω ως αρμόδια Σύγκλητος, οφείλει να εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου εντός μηνός από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της περίπτ. ζ΄.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα

 

 

Άρθρο 50

Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού – Σκοπός

 1. Συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), για την διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.
 2. Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και των ιδίων πόρων του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, διαμόρφωσης και εκτέλεσης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του ΑΕΙ σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ.
 3. Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ εκτελούνται από Ομάδες Έργου με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ), ο οποίος μπορεί να είναι καθηγητής ή λέκτορας Α.Ε.Ι., μέλος του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Α.Ε.Ι., καθώς και μέλος του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να είναι, επίσης, και εξωτερικός συνεργάτης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Ειδικά στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, μπορεί επίσης να είναι επιστημονικός υπεύθυνος μέλος του λοιπού προσωπικού (μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) των εν λόγω φορέων, εφόσον κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα. Η δυνατότητα να είναι ορισμένες ή όλες οι ανωτέρω κατηγορίες προσώπων ΕΥ, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του οικείου ΕΛΚΕ.

 

 

Άρθρο 51

Πόροι – Πηγές Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ

 1. Οι πόροι του ΕΛΚΕ προέρχονται από:

α. Κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που διατίθενται είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της έρευνας και της τεχνολογίας – καινοτομίας, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

β. χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε είδους εισφορές από φυσικά  πρόσωπα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από διεθνείς Οργανισμούς.

γ. παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που σχετίζονται με την ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα του ΕΛΚΕ,

δ. εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, που προκύπτουν από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων και την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας,

ε. εκδόσεις,

στ. τέλη εγγραφής/δίδακτρα, οικονομική συμμετοχή τρίτων σε συνέδρια, σεμινάρια και εκτελούμενα προγράμματα τυπικής, μη τυπικής και δια Βίου Μάθησης.

ζ. πρόσοδοι από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛΚΕ (κινητών και ακινήτων).

η. ποσοστό επί του εισοδήματος των καθηγητών και των λεκτόρων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4009/2011.

θ. έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται για λογαριασμό του ΕΛΚΕ/ΑΕΙ, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση ή σύμβαση χρηματοδότησης, σε εκτελούμενα έργα/προγράμματα των περιπτώσεων α, β, γ και στ της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής κράτησης της παρ. 5 του άρθρου 59 του παρόντος (overhead).

 1. Τα πρόσωπα και οι φορείς που εισφέρουν, επιχορηγούν και χρηματοδοτούν τον ΕΛΚΕ μπορούν να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τους πόρους που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίον αυτοί θα αναλωθούν. Σε περίπτωση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων ή έργων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, τα ανωτέρω καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ.

 

 

Άρθρο 52

Διοίκηση και Διαχείριση του ΕΛΚΕ

 1. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι:

α. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (εφεξής, η Επιτροπή).

β. ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ,

 1. α. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (εφεξής, η Μονάδα) είναι η αρμόδια υπηρεσία για την διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ.

β. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρεσιών της Μονάδας και ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον ΕΛΚΕ.

 1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) κάθε προγράμματος/ έργου ευθύνεται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του.
 2. Η Σύγκλητος του οικείου ΑΕΙ:

α. Εγκρίνει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ,

β. παρακολουθεί και ελέγχει την επιστημονική στρατηγική και τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του και

γ. αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής  έως το τέλος του τρίτου μήνα της επόμενης χρήσης για την κατανομή των ετήσιων εσόδων του άρθρου 51 παρ. 1 περίπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ του παρόντος μεταξύ του ΕΛΚΕ του ΑΕΙ, του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΕΙ και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΕΙ, για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.

 

 

Άρθρο 53

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

 1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι το αποφασιστικό όργανο του ΕΛΚΕ και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου ΑΕΙ. Συγκροτείται σε κάθε ΑΕΙ με απόφαση του Πρύτανη. Η Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, ο οποίος είναι αυτοδικαίως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Κάθε εκπρόσωπος Τμήματος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος όπου ανήκει, δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Μετά τον ορισμό των εκπροσώπων των Τμημάτων, ο Πρύτανης εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη συγκρότησης της Επιτροπής.
 2. Τα μέλη της Επιτροπής είναι Καθηγητές οι οποίοι κατά προτεραιότητα ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή, με εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα, που τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, βιβλία και μονογραφίες, ευρεσιτεχνίες και από αυτοδύναμη ανάπτυξη και εκτέλεση έργων και πείρα σε ζητήματα σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης έργων. Τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται από τη Γ.Σ. του αντίστοιχου Τμήματος.
 3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.
 4. Τα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή/και κωλύματος.
 5. Αν τα μέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα, μπορεί να συγκροτείται ειδικό επταμελές όργανο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και από πέντε μέλη που εκλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών της. Στο ειδικό αυτό επταμελές όργανο, εφόσον έχει συγκροτηθεί, μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του άρθρου 54.
 6. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής μπορούν να μετέχουν σ` όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 7. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, οποτεδήποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, είτε αν ζητηθεί αυτό από το 1/3 των μελών της, είτε από τη Σύγκλητο του ΑΕΙ. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.
 8. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 9. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Μονάδας του ΕΛΚΕ, τον οποίο ορίζει η Επιτροπή. Ο ασκών καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον ΕΛΚΕ μπορεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

 

Άρθρο 54

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του ΑΕΙ για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική του Ιδρύματος.

β. Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο ΑΕΙ στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων του ΑΕΙ που χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται μέσω του ΕΛΚΕ και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του.

γ. Καταρτίζει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

δ. Εγκρίνει προτάσεις για χρηματοδότηση εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

ε. Εγκρίνει την ένταξη (και την τροποποίηση) του προϋπολογισμού κάθε έργου στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ, σε βάρος του οποίου πραγματοποιούνται οι δαπάνες.

στ. Εισηγείται στη Σύγκλητο του οικείου ΑΕΙ τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό, εγκρίνει τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εισηγείται στη Σύγκλητο έως το τέλος του τρίτου μήνα της επόμενης χρήσης για την κατανομή των ετήσιων εσόδων του άρθρου 51  παρ. 1, περιπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ του παρόντος μεταξύ του ΕΛΚΕ, του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΕΙ και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΕΙ, για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.

ζ. Παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΕΛΚΕ προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του ΑΕΙ και προς τους φορείς του δημοσίου.

η. Αναθέτει ερευνητικές μελέτες και υπηρεσίες, για εξυπηρέτηση των σκοπών του ΕΛΚΕ στο προσωπικό του ΑΕΙ ή σε τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.

θ. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον ΕΛΚΕ και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις.

ι. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση πόρων.

ια. Χορηγεί υποτροφίες, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ.

ιβ. Προσλαμβάνει ή/και απασχολεί προσωπικό για την υποστήριξη των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται.

ιγ. Χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε προγράμματα/ έργα, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

ιδ. Διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΚΕ.

 

 

Άρθρο 55

Αρμοδιότητες Προέδρου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εκπροσωπεί τον ΕΛΚΕ ενώπιον όλων των δημοσίων αρχών, υπηρεσιών και των δικαστηρίων και των ιδιωτικών φορέων.

β. Υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα.

γ. Υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και τις συμβάσεις με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.

δ. Υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής.

ε. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρύτανης του ΑΕΙ για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΕΛΚΕ.

στ. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

ζ. Δύναται να μεταβιβάσει, με πράξη του, σε άλλο μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ, το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων. Η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Άρθρο 56

Επιστημονικός Υπεύθυνος

 1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης, ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και την αναγκαιότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του.
 2. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού έργου/ προγράμματος απαιτείται έγγραφο τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου προς τον ΠΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 62 του παρόντος.
 3. Για την πραγματοποίηση και την πληρωμή κάθε δαπάνης του έργου για την οποία υπάρχει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης απαιτείται αιτιολογημένη εντολή πληρωμής από τον επιστημονικό υπεύθυνο, ο οποίος αποστέλλει τα δικαιολογητικά των δαπανών στη Μονάδα του ΕΛΚΕ για τον έλεγχο τους, την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών και την πληρωμή τους.
 4. Εφόσον η δαπάνη δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του ΕΥ.

 

 

Άρθρο 57

Προϊστάμενος  Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) – Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ)

 1. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Μονάδας.
 2. Ο ορισμός και η αναπλήρωση του ΠΜΟΔΥ διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, του ν. 4009/2011 και του Οργανισμού του οικείου ΑΕΙ.

 

 

Άρθρο 58

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

 1. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (Μονάδα) αποτελεί οργανική μονάδα του ΑΕΙ. Με τον Οργανισμό του οικείου ΑΕΙ καθορίζεται, η δομή, το επίπεδο λειτουργίας της και η οργανωτική της διάρθρωση. Στην Μονάδα αυτή ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος που αφορούν τον ΕΛΚΕ, συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας που αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων του ΕΛΚΕ.
 2. Η Μονάδα είναι αρμόδια ιδίως για:

α. την κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και των τροποποιήσεών του, καθώς και την παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης,

β. τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 13 του παρόντος.

γ. τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών του ΕΛΚΕ, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,

δ. την εκκαθάριση αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεων για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται στον ΕΛΚΕ, τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών,

ε. την παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ,

στ. την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, του απολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών,

ζ. τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΚΕ,

η. τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων και την υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν την πληρωμή (εξόφληση) των δαπανών όπως την παραγωγή των εντολών πληρωμής μέσω τραπεζικών επιταγών ή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων, την καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

θ. την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του  προϋπολογισμού,

ι. την είσπραξη των εσόδων του ΕΛΚΕ και τον κατ΄ είδος προσδιορισμό του ετήσιου ύψους τους, καθώς και τη γνωστοποίηση του ύψους αυτού στην Επιτροπή έως το τέλος του δεύτερου μήνα του επόμενου οικονομικού έτους από την είσπραξή των εσόδων αυτών,

ιγ. την εκτέλεση και παρακολούθηση των προμηθειών του ΕΛΚΕ,

ιδ. την υποστήριξη του ΕΛΚΕ, της Επιτροπής και του Ε.Υ. για όλα τα θέματα που αφορούν στη δημοσιότητα, στη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων,

ιε. την γραμματειακή υποστήριξη της  Επιτροπής και την εισήγηση για θέματα της αρμοδιότητάς της,

ιστ. την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και την παρακολούθηση της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης και του Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΛΚΕ,

ιζ. την τήρηση του αρχείου των έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ,

ιη. τη χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου έγγραφου, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της,

 1. Η Μονάδα του ΕΛΚΕ στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της:

α. από προσωπικό του οικείου ΑΕΙ, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος.

β. από προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις ανάθεσης έργου, μετά από απόφαση της Επιτροπής και αμείβεται από έργα του ΕΛΚΕ.

4.α. Τα καθήκοντα του προσωπικού της Μονάδας που ασκούν αρμοδιότητες οικονομικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του Προϊσταμένου της, είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του δημοσίου υπολόγου, του διατάκτη και των μελών συλλογικών οργάνων για την αξιολόγηση, τον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων και των προσφορών τους, τη διενέργεια διαγωνισμών, την αξιολόγηση ενστάσεων και την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

β. Τα καθήκοντα δέσμευσης πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό, ελέγχου των δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής  πληρωμής δαπανών είναι ασυμβίβαστα με αυτά της εξόφλησής τους.

 

 

Άρθρο 59

Οικονομική διαχείριση

 1. Στον ΕΛΚΕ αποδίδεται διαφορετικός, από το οικείο ΑΕΙ, αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 2. Ο ΕΛΚΕ λειτουργεί εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμούς παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των έργων που διαχειρίζεται, βάσει των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
 3. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με το ν. 4308/2014.
 4. α. Οι ΕΛΚΕ διατηρούν λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε πιστωτικά ιδρύματα με τίτλο «ΕΛΚΕ/ονομασία ΑΕΙ». Οι πόροι των ΕΛΚΕ κατατίθενται σε αυτούς και διατίθενται με εντολές του Προέδρου ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

β. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μεταφέρεται μέρος των ταμειακών τους διαθεσίμων από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και η διαχείρισή τους ενεργείται από τη  ΤτΕ και τον ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με τον Α.Ν. 1611/1950, όπως ισχύει, το άρθρο 15, παρ. 11 του ν. 2469/1997, όπως ισχύει και την από 20/4/2015 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το ν. 4323/2015. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αιτιολογείται σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο οικείος ΕΛΚΕ και τον Οδηγό εφαρμογής των έργων/προγραμμάτων.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες για την ανά μήνα ή δεκαπενθήμερο μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων από την Τράπεζα της Ελλάδας σε πιστωτικά ίδρυμα, βάσει αντίστοιχου μηνιαίου ή δεκαπενθήμερου προγραμματισμού πληρωμών του ΕΛΚΕ για τη διενέργεια αυτών με ηλεκτρονικό τρόπο. Έως την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει για τον τρόπο διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛΚΕ και το ποσοστό μεταφοράς στην ΤτΕ.

 1. Ποσοστό μέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται και τυγχάνουν διαχείρισης μέσω του ΕΛΚΕ και από οποιονδήποτε πόρο του, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται από την Επιτροπή, την απόφαση ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς χρηματοδότησης και ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης, κρατείται για έξοδα λειτουργίας του ΕΛΚΕ και το λειτουργικό κόστος του ΑΕΙ και αποτελεί έσοδο του ΕΛΚΕ.

6.α. Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων του άρθρου 51 παρ. 1, περιπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ του παρόντος που μεταβιβάζεται από τον ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΕΙ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου, δεν μπορεί να υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εσόδων αυτών.

β. Σε περίπτωση μη απορρόφησης του ποσού που διατίθεται για τις υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΕΙ, το μη απορροφηθέν ποσό μπορεί να αναλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του ΑΕΙ του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους για εξόφληση δαπανών σε βάρος ταμειακών διαθεσίμων.

γ. Το υπολειπόμενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του ΕΛΚΕ, μετά την αφαίρεση του ποσού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, κατανέμεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, στον ΕΛΚΕ και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΕΙ, για να αναληφθούν δαπάνες σε βάρος προϋπολογισμού σε έργο ή έργα που δύνανται να εκτείνονται και πέραν του έτους, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του ΑΕΙ, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΕΛΚΕ και του ΑΕΙ (φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση εξοπλισμού κλπ.), για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του ΑΕΙ.

δ. Υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων των έργων/προγραμμάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο τέλος του οικονομικού έτους επανεγγράφονται στο επόμενο οικονομικό έτος, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ η οποία κοινοποιείται στον ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 1. Τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ, μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται υποχρεώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού έργων /προγραμμάτων του ΕΛΚΕ  για δαπάνες για κτηριακές υποδομές του ΑΕΙ, για αγορά και συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, για ταμειακές διευκολύνσεις των εκτελούμενων έργων/προγραμμάτων, για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο οικείο ΑΕΙ, για κάλυψη δημοσιονομικών διορθώσεων, νόμιμων και μη επιλέξιμων δαπανών και για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και συναφών δαπανών. Ποσοστό έως 5% των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ, μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται  δαπάνες  σε βάρος του προϋπολογισμού έργων/ προγραμμάτων του ΕΛΚΕ για δαπάνες υποτροφιών και ερευνητικών/ εκπαιδευτικών προγραμμάτων νέων επιστημόνων.

 

 

Άρθρο 60

Προϋπολογισμός – απολογισμός

 1. Με τον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ κάθε οικονομικό έτος προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των δαπανών κάθε ΕΛΚΕ. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα για το επόμενο οικονομικό έτος έσοδα και έξοδα, χαρακτηριζόμενα από συναλλαγές μη χρηματοοικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως.
 2. Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος, που περιλαμβάνει τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση του  προϋπολογισμού και της περιουσίας  κάθε  ΕΛΚΕ. Το οικονομικό έτος αρχίζει  την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους.
 3. Κατά τη κατάρτιση του προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ, ως έσοδα ορίζονται, ανεξαρτήτως του έτους που δημιουργήθηκαν, οι προβλέψεις απαιτήσεων αποκλειστικά για το επόμενο οικονομικό έτος με την προϋπόθεση προβλεπόμενης είσπραξης στο οικονομικό έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.
 4. Στα έσοδα αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις οι οποίες, κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους που αναφέρεται ο προϋπολογισμός, λογίζονται βάσει παραστατικών και στοιχείων, ασχέτως της χρονικής περιόδου που αυτές δημιουργήθηκαν. Οι απαιτήσεις καθίστανται απαιτητές κατά την ημερομηνία λογιστικοποίησής τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς χρεωστών-πελατών της κατάστασης οικονομικής θέσης των ΕΛΚΕ. Στον προϋπολογισμό και στις δημοσιονομικές αναφορές, ως έσοδα λογίζονται οι πωλήσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων.
 5. Ως έξοδα του προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ ορίζονται οι προβλέψεις υποχρεώσεων αποκλειστικά του επόμενου οικονομικού έτους οι οποίες πρόκειται να εξοφληθούν εντός του ιδίου έτους που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.
 6. Έξοδα του προϋπολογισμού αναγνωρίζονται οι υποχρεώσεις οι οποίες κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους στον οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, λογίζονται βάσει σχετικού παραστατικού, τιμολογίου ή ισότιμου τίτλου,  σε βάρος  του αναλυτικού  ορίου δαπανών του προϋπολογισμού των  ΕΛΚΕ, ανεξαρτήτως του χρόνου που δημιουργήθηκαν.  Για τις ανάγκες του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών, ως έξοδα  λογίζονται οι αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων και οι αγορές αναλώσιμων υλικών.
 7. Τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ. Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό τους κάτω από την σχετική ταξινόμηση των λογαριασμών (αρχή ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει, τα εγκεκριμένα κατά κατηγορία όρια δαπανών, του προϋπολογισμού τους (αρχή της καθολικότητας).
 8. Ο συνοπτικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ περιλαμβάνει διακριτά τα προβλεπόμενα μη χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα καθώς και τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα σε κύριες κατηγορίες. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων μη χρηματοοικονομικών εσόδων και εξόδων διαμορφώνει το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
 9. Αναλυτικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ είναι η αναλυτική πρόβλεψη, μέχρι τέταρτο βαθμό ανάλυσης, των εσόδων και εξόδων για το επόμενο οικονομικό έτος. Στον αναλυτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα μη χρηματοοικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως έσοδα και τα μη χρηματοοικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως έξοδα.
 10. Η ταξινόμηση της κατηγορίας των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιλαμβάνει την υποχρεωτική  ανάπτυξη των λογαριασμών από τον πρώτο  έως τη δυνατότητα ανάπτυξης τετάρτου βαθμού. Η ταξινόμηση επιτρέπει την  συμβατότητα  με τους λογαριασμούς ΕΣΟΛ 2010 και  τη σύγκριση των μεγεθών και του αποτελέσματος των προϋπολογισμών  σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.
 11. Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, όπως ορίζονται στις παρ. 4, 5, 6 και 7 λογίζονται, εισπράττονται, εξοφλούνται και διαγράφονται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν τα ΕΛΠ. Οι εκπτώσεις στα έσοδα και τα έξοδα λογίζονται, επίσης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
 12. Ο χρόνος πραγματοποίησης της πληρωμής των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ λαμβάνει χώρα στο ίδιο ή σε επόμενο οικονομικό έτος του προϋπολογισμού. Αν πραγματοποιηθούν σε επόμενο οικονομικό έτος του προϋπολογισμού, δεν λογίζονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
 13. Μέσω των λογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων πραγματοποιείται η παρακολούθηση του προϋπολογισμού, η ανάληψη υποχρέωσης, η δέσμευση των κονδυλίων των προϋπολογισμών, η παρακολούθηση των υποχρεώσεων και η εξόφλησή τους (Μητρώο δεσμεύσεων). To πληροφοριακό σύστημα είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να παρακολουθείται το όριο δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται επ’ αυτού. Στο πληροφοριακό σύστημα τηρούνται κατ’ ελάχιστον σε ιδιαίτερες στήλες ο εγκεκριμένος αναλυτικός προϋπολογισμός, η αναμόρφωση του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού, η διαμόρφωση του, η ανειλημμένη δέσμευση, η υπολειπόμενη προς διάθεση δαπάνη, το ποσό της υποχρέωσης βάσει τιμολόγιου ή ισοδυνάμου εγγράφου, το ποσό της πληρωμής κάθε υποχρέωσης, οι απλήρωτες υποχρεώσεις και οι εκκρεμείς δεσμεύσεις.
 14. Κάθε μήνα, οι ΕΛΚΕ υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τις δημοσιονομικές αναφορές με απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και των εσόδων σε δεδουλευμένη βάση, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου και το προκύπτον δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
 15. Ο απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ καταρτίζεται σε συνοπτικό και αναλυτικό επίπεδο. Η κατάσταση του απολογισμού εξόδων περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό, την τελική διαμόρφωση του, τις ετήσιες συνολικές  δεσμεύσεις, τα έξοδα που έχουν λογισθεί στο έτος, τα έξοδα που έχουν εξοφληθεί καθώς και τα απλήρωτα έξοδα. Στον απολογισμό των εσόδων περιλαμβάνεται ο  προϋπολογισμός, η τελική διαμόρφωση,  έσοδα που έχουν λογισθεί, τα έσοδα που έχουν εισπραχθεί και τα ανείσπρακτα έσοδα.
 16. Μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης και έως την 30η Ιουνίου, ο ΕΛΚΕ με ευθύνη του ΠΟΥ, αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον εγκεκριμένο απολογισμό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού καθώς και τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης.
 17. Μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ αποτελεί ο προϋπολογισμός κάθε έργου/ προγράμματος που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Ο προϋπολογισμός κάθε έργου/ προγράμματος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισμών των λοιπών έργων και αφορά όλη τη διάρκεια του έργου, το οποίο μπορεί να εκτείνεται και πέραν του έτους. Συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 9 του παρόντος άρθρου, είναι δημοσιονομικά ουδέτερος.
 18. Για κάθε έργο η αναλαμβανόμενη οικονομική υποχρέωση, ανεξαρτήτως ποσού, εκτελείται εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης. Κάθε πληρωμή ελέγχεται και παρακολουθείται με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κάθε έργου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πληρωμή καθ’ υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε έργου. Πληρωμή που πραγματοποιείται καθ’ υπέρβαση του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κάθε έργου είναι αυτοδίκαια και απόλυτα άκυρη και ο διατάκτης, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ και κάθε άλλο συμπράττον όργανο ευθύνονται ατομικά, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για τη ζημία του ΕΛΚΕ.
 19. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε έργου δύναται να αναμορφώνεται με αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΠΟΥ και έγγραφης συμφωνίας του φορέα χρηματοδότησης, όπου αυτή απαιτείται.

 

 

Άρθρο 61

Κατάρτιση και  έγκριση  Προϋπολογισμού.

 1. Ο ΕΛΚΕ καταρτίζει και υποβάλλει στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι την 31η Ιουλίου σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού του για το επόμενο έτος.
 2. Αν το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, που υποβάλλεται δεν είναι συμβατό με το δεσμευτικό στόχο και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή του αντίστοιχου εποπτεύοντος Υπουργείου, η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου παρέχει οδηγίες για τη διόρθωση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισμού και το επιστρέφει μαζί με τις οδηγίες. Ακολούθως, ο ΕΛΚΕ διορθώνει, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στις οδηγίες.
 3. Οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των ΕΛΚΕ καταρτίζονται από την Επιτροπή Ερευνών, εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον είναι συνεπείς με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς την συνέπεια με το σχέδιο των συνοπτικών προϋπολογισμών.
 4. Ο αρχικός συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε ΕΛΚΕ δύναται να αναμορφώνεται, κατά την διάρκεια του έτους, με απόφαση της Επιτροπής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. του οικείου ΕΛΚΕ και με την προϋπόθεση τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετερότητας του προϋπολογισμού κάθε έργου. Ο ΕΛΚΕ ενημερώνει τον Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για κάθε αναμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού.
 5. Τυχόν απόκλιση του εγκεκριμένου αποτελέσματος του προϋπολογισμού από την αντίστοιχη αναμόρφωση, υπό την προϋπόθεσης τήρησης δημοσιονομικής ουδετερότητας, δεν αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων. Η δημοσιονομική ουδετερότητα επιτυγχάνεται με ισόποση αναμόρφωση των εσόδων του προϋπολογισμού των έργων εντός του ιδίου έτους που εκτελείται ο προϋπολογισμός ή στο αμέσως επόμενο, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οικονομικό έτος, σε  περιπτώσεις αναμόρφωσης των δαπανών των  έργων του ΕΛΚΕ.

 

 

Άρθρο 62

Ανάληψη υποχρέωσης.

 1. Για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ ισχύουν, αναλόγως εφαρμοζόμενες, οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α.143) και του π.δ. 80/2016 (Α.145).
 2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Ειδικά για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισμού έργου από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), το τεκμηριωμένο αίτημα υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:

α. εκδίδεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου από τον ΕΛΚΕ, δηλαδή μετά: i) την έκδοση απόφασης αποδοχής της διαχείρισης της Επιτροπής, ii) την ένταξη του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ ή και την τροποποίηση αυτού,

β. αφορά το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος και συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά κατηγορία δαπάνης και λογαριασμό.

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις  παροχής της βεβαίωσης της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Εάν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ,  εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.1γ του άρθρου 4 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΟΥ του ΕΛΚΕ κοινοποιεί την διαφωνία του στην Σύγκλητο του ΑΕΙ.

γ. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους δύναται να δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου ΕΛΚΕ, πλην των περιπτώσεων της παρ. 3 του παρόντος, στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου του ΕΛΚΕ, πιστώσεις που αφορούν σε δεσμευμένες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση».

 

 

Άρθρο 63

Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών

 1. Ο έλεγχος των δαπανών του ΕΛΚΕ που ασκείται από την Μονάδα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης του οικείου ΑΕΙ συνίσταται στην εξέταση των νομίμων δικαιολογητικών και αποβλέπει στη διακρίβωση του κατά πόσον η δαπάνη:

α. προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του ΕΛΚΕ ή συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του και υπάρχει για αυτή διαθέσιμη πίστωση (έλεγχος νομιμότητας),

β. έχει νόμιμα αναληφθεί, η σχετική απαίτηση δεν έχει παραγραφεί και επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά (έλεγχος κανονικότητας). Κατά τον ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το δεδικασμένο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (παρεμπίπτων έλεγχος).

 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών των ΕΛΚΕ και η διαδικασία και ο τρόπος εξόφλησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

 

Άρθρο 64

Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού- Αποδοχές

Στα έργα/προγράμματα, ο ΕΛΚΕ απασχολεί τις εξής κατηγορίες προσωπικού:

 1. Μέλη του προσωπικού του ΑΕΙ με πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετο έργο, η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών, εφόσον η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και εντός του ανώτατου ορίου αμοιβής.

2α. Πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε έργου και δεν είναι μέλος του προσωπικού του ΑΕΙ.

Το εν λόγω προσωπικό απασχολείται με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις της Επιτροπής του ΕΛΚΕ χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων εγκρίθηκαν και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του κάθε έργου ή προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου για το οποίο συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.2190/1994, της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009, της ΠΥΣ 33/2006 και της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

β. Φοιτητές και λοιπό επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό δύναται να απασχολείται ευκαιριακά στο πλαίσιο ερευνητικών ή άλλων έργων του ΕΛΚΕ.

 1. Η επιλογή του προσωπικού της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το οποίο απασχολείται για τις ανάγκες ενός έργου/προγράμματος με οποιαδήποτε συμβατική σχέση (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμβαση μίσθωσης έργου, κλπ.) πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τηρώντας ιδίως την αρχή της διαφάνειας και την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Ειδικότερα:

α. Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατ’ ελάχιστο στην ιστοσελίδα του οικείου ΑΕΙ και όπου απαιτεί ο φορέας χρηµατοδότησης του έργου στο πλαίσιο του οποίου πραγµατοποιείται η συγκεκριµένη πρόσκληση και η Επιτροπή Ερευνών και αναρτάται στη Διαύγεια.

β. Η ελάχιστη προθεσµία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόµενους είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ηµέρες από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης.

γ. Η διατύπωση των προσκλήσεων γίνεται µε τρόπο, ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε εξατοµικευµένες περιπτώσεις. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αντιστοιχούν σε κριτήρια ακαδημαϊκής, επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου. Η συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής προβλέπεται μόνο όπου είναι αυτό απολύτως αναγκαίο και προσδιορίζονται με τρόπο αντικειμενικό τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν με αυτήν.

δ. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη, προερχόµενα από το προσωπικού του Πανεπιστημίου (∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό). Το ένα τακτικό µέλος είναι υποχρεωτικά ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. ∆εν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθµού εξ’ αίµατος ή αγχιστείας µε οποιοδήποτε υποψήφιο.

ε. Κάθε υποψήφιος έχει δυνατότητα ένστασης, η οποία ασκείται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Αρµόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται κάθε έτος με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και δύναται να είναι ενιαία για όλα τα έργα. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη, προερχόµενα από το προσωπικού του Πανεπιστημίου (∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό). Το ένα τακτικό µέλος είναι υποχρεωτικά µέλος ∆ΕΠ. ∆εν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθµού εξ’ αίµατος ή αγχιστείας µε οποιοδήποτε υποψήφιο.

στ. Το προσωπικό που ασκεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, του οποίου η συμμετοχή του στο έργο είναι ουσιώδης για την εκτέλεσή του και το οποίο αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για την χρηματοδότηση του έργου, συμμετέχει στο έργο χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής. Εφόσον ο φορέας χρηματοδότησης δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού που ασκεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, η επιλογή του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών, είτε ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου είτε ύστερα από πρόσκληση και αξιολόγηση κατά την ανωτέρω διαδικασία.

 1. Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου καταβάλλονται σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου και οι κάθε φύσης εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των αμειβόμενων από τον ΕΛΚΕ καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

 

 

Άρθρο 65

Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό

 1. Οι μετακινήσεις των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση απασχόλησης, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση κάθε έργου, πραγματοποιούνται μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκρίνει ο ΕΛΚΕ, κατόπιν άδειας του αρμόδιου οργάνου ή προϊσταμένου, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος και επιστημονικός υπεύθυνος του συγκεκριμένου έργου. Στους μετακινούμενους καταβάλλονται σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου οι δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
 2. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε. ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4336/2015. Οι εν λόγω μετακινήσεις (δαπάνες ταξιδιού, δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση) καθορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ. Οι ημέρες εκτός έδρας των μετακινουμένων για τις ανάγκες εγκεκριμένου έργου δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν ισχύει για το προσωπικό των Α.Ε.Ι..

 

 

Άρθρο 66

Προμήθειες, υπηρεσίες, μισθώσεις

 1. Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, αυτοτελώς ανά έργο και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
 2. Οι απαιτούμενες πράξεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/2016. Συγκεκριμένα:

α. Πρωτογενές αίτημα συνιστά το αίτημα αποδοχής διαχείρισης προγράμματος/έργου ανά κατηγορία δαπάνης προϋπολογισμού.

β. Τα εγκεκριμένα αιτήματα εκτέλεσης δαπανών καταχωρούνται αμέσως μετά την έγκριση – αποδοχή διαχείρισης από την Επιτροπή Ερευνών και την σχετική ανάληψη (ανά κατηγορία) των δαπανών του προϋπολογισμού.

γ. Αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά δαπάνη και ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού της οικείας κατηγορίας. Για δαπάνη κατώτερη του ως άνω ποσού απαιτείται απόφαση (εντολή πληρωμής) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

 1. Οι μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή συμβατικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων, πραγματοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα 20.000,00 ευρώ γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.

β. Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα υπερβαίνει τα 20.000,00 ευρώ γίνονται με μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το π.δ. 715/1979.

 

Άρθρο 67

Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος

 1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΕΛΚΕ καθώς και ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου κάθε χρόνο από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον ΕΛΚΕ.
 2. Ο έλεγχος ενεργείται με βάση τα προβλεπόμενα από τα ΕΛΠ παραστατικά, καθώς και τυχόν σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και της Επιτροπής του ΕΛΚΕ τα οποία τηρούνται για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη και χωριστά για κάθε εκτελούμενο έργο.
 3. Το διαχειριστικό έτος του ΕΛΚΕ συμπίπτει με το οικονομικό έτος.
 4. Οι ορκωτοί ελεγκτές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του ΕΛΚΕ συντάσσουν έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τη Σύγκλητο του ΑΕΙ και την Επιτροπή Ερευνών του οικείου ΕΛΚΕ.

 

 

Άρθρο 68

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ, εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των ΕΛΚΕ του οικείου ΑΕΙ.
 2. Στον Οδηγό εξειδικεύονται, στο πλαίσιο κείμενων διατάξεων:

α. τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή, χρηματοδότηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ,

β. ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου του ΕΛΚΕ από την Σύγκλητο του οικείου ΑΕΙ,

γ. οι ειδικότερες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων,

δ. οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,

ε. οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα του ΕΛΚΕ,

στ. οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων των έργων,

ζ. ο Κανονισμός χορήγησης  υποτροφιών,

η. οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΛΚΕ,

θ. η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,

ι. η συμμετοχή του ΑΕΙ σε εταιρείες έντασης γνώσης (spin off),

ια. θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,

ιβ. οι λεπτομέρειες διάθεσης και χρήσης των παγίων των έργων/ προγραμμάτων του ΕΛΚΕ,

ιγ. κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΛΚΕ και των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραμμάτων που αυτοί διαχειρίζονται.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΚΣΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 69

Ρυθμίσεις για την έρευνα

 1. «Καθηγητές Α.Ε.Ι. μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης και πριν τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής άσκησης καθηκόντων στη βαθμίδα του πρώτου διορισμού τους, εφόσον, κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 83 του ν.4310/2014 είχαν θέσει υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή σε ερευνητικό φορέα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και εξελέγησαν στη συγκεκριμένη θέση μετά την κατάργησή του».
 2. Η παρ. 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) μηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1».

 1. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αμέσως στους υποψηφίους, με εξατομικευμένη αναφορά και τεκμηρίωση της απόφασης αξιολόγησης».

 1. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Έως το διορισμό του Διευθυντή του Ιδρύματος και το αργότερο έως τις 31.8.2017, ο Υπουργός διενεργεί όλες τις απαραίτητες πράξεις για τη στέγαση του Ιδρύματος, για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, την έκδοση των απαραίτητων προκηρύξεων και τη σύναψη συμβάσεων και ασκεί προσωρινώς τις λοιπές αρμοδιότητες των οργάνων αυτών που είναι απολύτως αναγκαίες για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος. Από το διορισμό του Διευθυντή, μεταφέρονται αυτοδικαίως σε αυτόν οι προβλεπόμενες με τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες, τις οποίες παύει να ασκεί ο εποπτεύων Υπουργός».

 1. Η παρ. 11 του άρθρου 8 του Ν. 4429/2016 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«11. α. Με απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη προς τα λοιπά όργανα του Ιδρύματος. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τετραετής.

β. Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη τα οποία είναι διακεκριμένοι επιστήμονες διεθνούς κύρους ή προέρχονται από επιχειρηματικούς ή/και παραγωγικούς φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής επιλέγονται ως εξής: το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καταρτίζει και υποβάλει στον Υπουργό και στο Επιστημονικό Συμβούλιο κατάλογο είκοσι δύο (22) προτεινόμενων μελών, εκ των οποίων έξι (6) είναι συγχρόνως και μέλη του ΕΣΕΚ. Από τον εν λόγω κατάλογο, ο Υπουργός επιλέγει έξι (6) μέλη ενώ πέντε (5) μέλη επιλέγονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο. Έως τρία (3) από τα έντεκα (11) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να είναι συγχρόνως και μέλη του ΕΣΕΚ.

δ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της δράσης του Ιδρύματος και τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Η Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάζει θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος και τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η εξέταση των θεμάτων γίνεται είτε μετά από αίτηση του Υπουργού ή του Επιστημονικού Συμβουλίου είτε με πρόταση μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ε. Στις συνεδριάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΛΙΔΕΚ δικαιούνται να παρίστανται έως τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα μέλη αυτά ορίζονται στην απόφαση συγκρότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου δικαιούται, επίσης, να παρίσταται εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο οποίος ορίζεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό.

στ. Με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου ή και της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της τελευταίας διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) προστίθεται περίπτωση (ζ), η οποία έχει ως εξής:

«ζ) Ειδικά για τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, οι επιτροπές κρίσης είναι επταμελείς (7μελείς) και συγκροτούνται ως εξής: από τον Διευθυντή και έναν ερευνητή του οικείου Κέντρου και από τρία (3) εξωτερικά μέλη. Ο ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών και τα εξωτερικά μέλη, τα οποία προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών, επιλέγονται με κλήρωση και κατέχουν βαθμίδα ανώτερη ή ίση με τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, στις επιτροπές κρίσης συμμετέχουν και δύο τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, τα οποία επιλέγει και ορίζει η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών. Αν δεν υπάρχουν μέλη της Ακαδημίας Αθηνών με συναφές γνωστικό αντικείμενο, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται από ερευνητές που υπηρετούν στο οικείο Κέντρο και τα οποία επιλέγονται κατόπιν κλήρωσης. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο Κέντρο δεν αρκούν για τη συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές, που επιλέγονται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με τις προκηρύξεις, ή με τους οδηγούς εφαρμογής αυτών, ορίζονται, ιδίως, η φύση και οι στόχοι του έργου, της μελέτης ή του προγράμματος, οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι), η διαδικασία και τα κριτήρια υποβολής των προτάσεων χρηματοδότησης, του προελέγχου και της αξιολόγησής τους, οι οικονομικές δραστηριότητες που ενισχύονται, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται, ο τρόπος τελικής επιλογής των προς χρηματοδότηση έργων, ο συνολικός προϋπολογισμός, η διαδικασία υλοποίησης έργου, της μελέτης ή του προγράμματος, η διαδικασία εξέτασης των προτάσεων, οι προϋποθέσεις καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης χρηματοδότησης. Επίσης, παρέχονται οδηγίες για την υποβολή και τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων, καθώς και διευκρινίσεις για κάθε άλλο σχετικό θέμα».

 1. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων γίνεται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ή από επιτροπή (ή επιτροπές) εμπειρογνωμόνων ή από ανεξάρτητο/τους εμπειρογνώμονα/νες και επιτροπή/ες εμπειρογνωμόνων, ανάλογα με το είδος και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει μία δράση ή ένα πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες, ανεξάρτητοι ή μέλη επιτροπών προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α`258) και διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Τους εμπειρογνώμονες και την επιτροπή ορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες, ή οι υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης αξιολόγησης επιτρέπεται, με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοιβή των εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου καθώς και δαπάνες των μετακινήσεων τους εκτός έδρας επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις εκτός έδρας και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών δημοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων. Η ισχύς της παραγράφου αρχίζει από 1.1.2017».

 1. H παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για χρηματοδότηση φορέων γίνεται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ή από επιτροπή (ή επιτροπές) εμπειρογνωμόνων ή από ανεξάρτητο/τους εμπειρογνώμονα/νες και επιτροπή/πες εμπειρογνωμόνων, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων, που καλύπτει μία δράση ή ένα πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες, ανεξάρτητοι ή μέλη επιτροπών, προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Ο ορισμός των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και των μελών της κάθε επιτροπής γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες, ή οι υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης αξιολόγησης επιτρέπεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοιβή των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και των μελών της επιτροπής καθορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Στην επιτροπή μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ή της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων η επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση αξιολόγησης και καλούμενοι από την επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και τα μέλη επιτροπών εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου που ορίζονται με την ως άνω απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και όσοι εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 συμμετέχουν σε αξιολογήσεις προτάσεων έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο προκηρύξεων που εκδίδονται δυνάμει του ν.4314/2014 από αρμόδιο φορέα διαχείρισης καλύπτονται από απόρρητο και τα στοιχεία τους δεν δημοσιεύονται με κανένα τρόπο πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ανεξάρτητα αν προβλέπεται σε αυτούς η καταβολή αμοιβής ή όχι για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στις διαδικασίες αξιολόγησης και ενστάσεων.

Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό τις μετακινήσεις εκτός έδρας και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και των επιτροπών ενστάσεων των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου καθώς και οι αντίστοιχες που εκδίδονται στο πλαίσιο προκηρύξεων έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας δυνάμει του Ν.4314/2014 από αρμόδιο φορέα διαχείρισης, αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων. Η ισχύς της παραγράφου αρχίζει από 1.1.2017».

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αποδοχές των μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αποσπασμένων και μετακινούμενων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τις οποίες λαμβάνουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου, ισούνται με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, παροχών και επιδομάτων της οργανικής τους θέσης και καταβάλλονται από το φορέα προέλευσής τους. Ομοίως, καταβάλλονται και τα επιδόματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους κατά την ψήφιση του παρόντος Νόμου και μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου. Ειδικά, στην περίπτωση φορέων προέλευσης της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης, η συνολική προκαλούμενη δαπάνη των επιδομάτων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, τα οποία καταβάλλονται στους υπαλλήλους από τους φορείς προέλευσης, καλύπτεται με επιχορήγησή αυτών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται εκτός από τους δημοσίους υπαλλήλους και στο ερευνητικό προσωπικό που καταλαμβάνει αντίστοιχες θέσεις στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης. Ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης».

 1. Το «Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)», που εντάχθηκε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με το άρθρο 7 του ν. 4109/2013 και προβλέπεται στην παρ. 4ε της περίπτ. Α του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 μετονομάζεται σε «Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (IBΟ)» .
 2. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (A΄ 258), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό, παρευρισκόμενο στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες».

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις 31.12.2017.».

14.α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) υπάγονται και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

β. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 υπάγεται και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

γ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 162 του ν. 4472/2017.

 1. Οι αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) ασκούνται από τον προϊστάμενο της οικείας οικονομικής υπηρεσίας. Έως τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας σύμφωνα με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Α.Ε., οι εν λόγω αρμοδιότητες, όσον αφορά τα οικονομικά θέματα του κρατικού προϋπολογισμού, ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 2. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία, πλην της αμοιβής από συγγραφικά δικαιώματα, από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και από παροχή εκπαιδευτικού έργου, από συμμετοχή σε επιτροπές ή επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και από τη συμμετοχή με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης και πλην της πρόσθετης αμοιβής για εκτέλεση».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το διοικητικό συμβούλιο ερευνητικού κέντρου μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου ή πρόταση του διευθυντή ινστιτούτου μπορεί σε περίπτωση συνδρομής περιπτώσεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του και τους εκεί αναφερόμενους δείκτες, να διαθέτει από τους ίδιους πόρους του ερευνητικού κέντρου ή από πόρους που προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ειδικά βραβεία, οικονομική ενίσχυση και υποτροφίες σε ερευνητές ή υποψήφιους διδάκτορες που διακρίνονται για τις ερευνητικές τους επιδόσεις και σύμφωνα με τους κανόνες αξιολόγησης που ορίζονται με τον παρόντα νόμο ή κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου».

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«Από 23-12-2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα σύμφωνα με τους όρους των παρ. 1 και 7 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014, από Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τον ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύμφωνα με τον ν. 2158/1993 (Α’ 109) και το π.δ. 321/1999 (Α’ 306) είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στο ίδρυμα μπορεί να απασχοληθεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έμμισθης εντολής έως τριετούς (3ετούς) διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης. Το προσωπικό του Ιδρύματος προσλαμβάνεται με απόφαση του Διευθυντή και έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και αξιολόγηση των προσόντων από τριμελή (3μελή) επιτροπή που ορίζεται από τον Διευθυντή σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994 και της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009.

 

Άρθρο 70

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

 1. α) Καταργείται ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών αυτών δεν καταχωρίζεται στα υπηρεσιακά βιβλία και έγγραφα και δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως ιδίως στα απολυτήρια, τα αποδεικτικά απόλυσης και τα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.

β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και αφορούν μαθητές που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής.

γ)  Στο άρθρο 5 παρ. 11 περίπτ. ε΄ και στο άρθρο 8 παρ. 9 περίπτ. στ΄ του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) διαγράφονται οι λέξεις «χαρακτηρισμό της διαγωγής,».

 1. Στην περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στο τέλος της υποπερ. εε΄  ο σύνδεσμος «και» αντικαθίσταται από κόμμα («,»).

β) Στο τέλος της υποπερ. στστ΄ η τελεία («.») αντικαθίσταται από το σύνδεσμο «και».

γ) Ύστερα από την περίπτ. στστ΄ προστίθεται περίπτ. ζζ΄ ως εξής:

«ζζ) τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες. Προκειμένου για έρευνα που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η εισήγηση ή γνώμη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τμήμα κατά την έννοια της περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύει κάθε φορά.»

 1. α) Οι μουσουλμάνοι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα κατά τις ακόλουθες κινητές μουσουλμανικές γιορτές: α)  Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ), β)  Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών.

β) Η υποπερ. γ΄ της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και  Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα  αυτών.»

γ) Η παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ. 294/1979 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής;

«Οι μαθητές της Μουσουλμανικής Θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις ακόλουθες Μουσουλμανικές εορτές: α)  Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ),  β)  Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα  αυτών.»

 1. Στην περίπτ. ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) καταργούνται τα τέσσερα τελευταία εδάφια, τα οποία προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 198 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
 2. Μετά την επιλογή τους σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3848/2010 (Α’ 71) οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. μπορούν να συμπληρώνουν έως το 25% του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων, τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ., εφόσον α) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, β) δεν υπάρχουν ελλείψεις στο Ε.Κ. και γ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται εντός του ωραρίου που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ.. Η ανωτέρω ανάθεση του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ..
 3. Χορηγηθείσα αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα. Τα δυσίατα νοσήματα του άρθρου αυτού καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/2001 (Β΄ 1386) Απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας.

 

 

 

Άρθρο 71

Θέματα ιδιωτικών σχολείων

 

 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή, προκειμένου για τα σχολεία της παρ. 2 του άρθρου 2, της διοίκησης του σχολείου, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να αργούν και κατά μία επιπλέον ημέρα ανά έτος, για εθιμικούς λόγους που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση.»
 2. α) Στο άρθρο 16 του ν. 682/1977 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Στα ιδιωτικά σχολεία δύνανται να εγγράφονται και να φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαγορεύεται η άρνηση εγγραφής μαθητών εξ αιτίας της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους.»

β) Στην παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 682/1977 προστίθεται περίπτ. κγ΄ ως εξής: «κγ. Παράβαση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 16 του παρόντος.»

 1. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 9 του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και όπως ίσχυσε από την έναρξη ισχύος του τελευταίου νόμου (6-9-2016) και έως την έναρξη ισχύος του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) (19-5-2017), η ακυρότητα της απόλυσης ιδιωτικού εκπαιδευτικού, που έλαβε χώρα χωρίς απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου περί της μη καταχρηστικότητας της καταγγελίας και της νομιμότητας της απόλυσης, τίθεται χάριν του δημοσίου συμφέροντος και είναι απόλυτη, υπερισχύει δε κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

 

 

Άρθρο 72

Θέματα ιδιωτικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων

 

 1. 1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 (Α΄130), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α΄159), η φράση «των μαθητών» διαγράφεται.

β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 (Α΄130), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α΄159), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση μη επιτυχούς ή μη συμμετοχής το κατεχόμενο πτυχίο καθίσταται εξ υπαρχής ανίσχυρο.»

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 (Α΄130) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής, καθώς και με τη διαδικασία των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, τα Ιδιωτικά Τεχνικά – Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια της παραγράφου 1, η εξεταστέα ύλη για την οποία εκφέρει γνώμη το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο τρόπος αξιολόγησης, ο τύπος και το περιεχόμενο του χορηγούμενου τίτλου σπουδών  Α΄ και Β΄ κύκλου των Ιδιωτικών Τ.Ε.Ε., η καταβολή παραβόλου και η συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων. Τα θέματα των ειδικών πτυχιακών εξετάσεων προκύπτουν αποκλειστικώς από κεντρική επιτροπή εξετάσεων που έχει τη συνολική ευθύνη των εξετάσεων.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συστήνονται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου και καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η αποζημίωση αυτών.

γ) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

 

 

Άρθρο 73

Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

 

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής: «Παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράμματα, καθώς και ως προς τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής, επιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου φορέα και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).»
 2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4415/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης και κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου.»
 3. Στην περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, ύστερα από το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4, παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη της κατά τα ανωτέρω καθορισμένης διάρκειας του οικείου σχολικού έτους.»

 1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, ύστερα από τη φράση «ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» προστίθεται η φράση «είτε στρατιωτικοί ή μέλη των σωμάτων ασφαλείας, που υπηρετούν σε διαπιστευμένη ή μη αρχή του εξωτερικού»
 2. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α’ διαρκούν για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση».

 1. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 5 εφαρμόζονται και για τις αποσπάσεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

 

 

Άρθρο 74

Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

 1. α) Στο άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

αα) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα Τμήματα των ιδρυμάτων της παραγράφου 1 κατατάσσονται σε τέσσερα Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.»

ββ)  Η περίπτ. β΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

αα) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Ε.Π.: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Αρχαία Ελληνικά    Προσανατολισμού Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού
Ιστορία Προσανατολισμού Ιστορία Προσανατολισμού
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Λατινικά Προσανατολισμού Βιολογία Γενικής Παιδείας

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

αα) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): η Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, η Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
2ο Ε.Π.: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού Χημεία Προσανατολισμού
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Προσανατολισμού Βιολογία Προσανατολισμού

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

αα) Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

ββ) Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
3ο Ε.Π.: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 4ο Ε.Π.: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική
Μαθηματικά Προσανατολισμού Μαθηματικά Προσανατολισμού
Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισμού Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισμού
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Βιολογία Γενικής Παιδείας Α.Ο.Θ. Προσανατολισμού

»

β)   Η ισχύς της παρούσας παρ.  αρχίζει από το διδακτικό έτος 2017-2018.

 1. Οι παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), όπως οι δύο πρώτες τροποποιήθηκαν και η τρίτη προστέθηκε με το άρθρο 57 περίπτ. γ΄ έως ε΄ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

 1. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση, στην οποία συμπράττει και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και σε άλλα Τμήματα και Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και να προσαρμόζονται οι διατάξεις αυτές στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των οικείων Σχολών και των Τμημάτων.»

 

 

 

Άρθρο 75

Επιμέρους θέματα Σχολών και Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

 

 1. α) Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα τη Σάμο, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, με έδρα τη Σάμο,

ββ) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με έδρα τη Σύρο, και

γγ) Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Χίο.

β) Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Σχολής που ιδρύεται με την περίπτ. α΄ συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

γ) Η ισχύς της παρούσας παρ. αρχίζει από 1-9-2017. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Σχολής που ιδρύεται με την περίπτ. α΄ ολοκληρώνεται μέχρι την 30-11-2017. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των σχετικών οργάνων διοίκησης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από Προσωρινή Κοσμητεία, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής. Στις συνεδριάσεις της Προσωρινής  Κοσμητείας προεδρεύει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παρ. παύει η συμμετοχή των Τμημάτων που συγκροτούν την ιδρυόμενη Πολυτεχνική Σχολή στα όργανα διοίκησης των Σχολών στις οποίες ανήκουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 1. α) Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Σάμο, κατατμείται στα Τμήματα: αα) Μαθηματικών και ββ) Στατιστικής και Αναλογιστικών–Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, στα οποία εντάσσονται οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος ομώνυμες εισαγωγικές κατευθύνσεις του Τμήματος Μαθηματικών.

β)  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των τμημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση, καθώς και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, ορίζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.

γ)  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στα τμήματα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

δ) Κάθε τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος.

ε)  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ εξάμηνα σπουδών.

στ) Σε κάθε τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.

ζ) Κατά την έναρξη της λειτουργίας των τμημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση, το σύνολο των διδακτικών και διοικητικών αναγκών τους καλύπτονται αποκλειστικά από το υπηρετούν στα ως άνω Α.Ε.Ι. πάσης φύσεως και σχέσης εργασίας προσωπικό. Οι καθηγητές και οι λέκτορες που υπηρετούν στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις του Τμήματος Μαθηματικών, από την κατάτμηση του Τμήματος εντάσσονται αυτοδίκαια στα ομώνυμα Τμήματα που προκύπτουν από την κατάτμηση, ενώ τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατανέμονται στα ίδια Τμήματα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Για την ένταξη και κατανομή του προσωπικού σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

η) Τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό των τμημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

θ)  Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εισαχθούν έως την κατάτμηση του Τμήματος Μαθηματικών στις εισαγωγικές κατευθύνσεις αα) Μαθηματικών και ββ) Στατιστικής και Αναλογιστικών–Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του τμήματος αυτού, από την κατάτμηση εντάσσονται αυτοδικαίως στα ομώνυμα Τμήματα που προκύπτουν σύμφωνα με την περίπτ. α΄.

ι) Οι τίτλοι σπουδών των τμημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι ως προς κάθε συνέπεια με τους τίτλους σπουδών  των ομώνυμων εισαγωγικών κατευθύνσεων που χορηγεί το Τμήμα Μαθηματικών προ της κατάτμησής του σύμφωνα με την περίπτ. α΄.

ια) Κάθε θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρούσας παρ. ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ιβ) Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

 1. Στο άρθρο 27 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) επέρχονται, από την έναρξη ισχύος του (15-2-2017), οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1, η ημερομηνία «30.6.2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30.11.2017».

β) Στην περίπτ. δ΄ προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με την περίπτ. γ΄,  οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από Προσωρινή Κοσμητεία, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Τμημάτων που τη συγκροτούν σύμφωνα με την περίπτ. α΄. Στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας που συγκροτείται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προεδρεύει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

γ) H παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Σχολή Θετικών Επιστημών ανασυγκροτείται από 1.9.2017 και αποτελείται από τα Τμήματα: α) Μαθηματικών, β) Φυσικής, και γ) Χημείας. Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών εντάσσονται στην Πολυτεχνική Σχολή από 1.9.2017. Από την ίδια ημερομηνία παύει η συμμετοχή των Τμημάτων αυτών στα όργανα διοίκησης της Σχολής Θετικών Επιστημών».

δ) H παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ιδρύθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 105/2013 (Α΄137) καταργείται από 1.9.2017 και το Τμήμα  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή από την ίδια ημερομηνία.»

 1. Οι τίτλοι σπουδών των Τμημάτων που εντάχθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 27 του ν. 4452/2017, αντίστοιχα, οι οποίοι χορηγήθηκαν προ της ένταξης αυτής και ύστερα από την ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών διάρκειας δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων, είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι ως προς κάθε συνέπεια με τους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ίδια τμήματα για την ολοκλήρωση σπουδών ίδιας διάρκειας, ύστερα από την ένταξή τους στις ανωτέρω Πολυτεχνικές Σχολές.
 2. α) Η εισαγωγική κατεύθυνση «Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 περίπτ. α΄ του π.δ. 103/2013 (Α΄136), μετονομάζεται σε εισαγωγική κατεύθυνση «Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης», χωρίς μεταβολή του γνωστικού της αντικειμένου.

β) Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε., εισαγωγική κατεύθυνση «Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς», είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε., εισαγωγική κατεύθυνση «Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης».

γ) Οι πτυχιούχοι της κατά την περίπτ. α΄ μετονομαζόμενης εισαγωγικής κατεύθυνσης έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των ομότιτλων τμημάτων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

 

Άρθρο 76
Θέματα προσωπικού των Α.Ε.Ι.

 

 1. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η περίπτ. β΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Αποκλείεται η μετακίνηση καθηγητών και λεκτόρων προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νομούς. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η μετακίνηση καθηγητών πρώτης βαθμίδας προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νομούς, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα.»

β) Η περίπτ. γ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Τμήμα του και προς το Τμήμα υποδοχής, γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής, έγκριση των Συγκλήτων των δύο ιδρυμάτων, καθώς και απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίνεται η συνέχιση της διαδικασίας μετακίνησης, λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος προέλευσης, η οποία τεκμαίρεται εφόσον, ύστερα από τη μετακίνηση, εξακολουθούν να υπηρετούν σε αυτό τουλάχιστον τέσσερις καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της υπουργικής απόφασης είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στο τμήμα υποδοχής, είτε σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος προέλευσης, με την οποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή που μετακινείται στο Τμήμα υποδοχής.»

γ) Στην περίπτ. ε΄ διαγράφονται οι λέξεις «μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου προέλευσης.»

δ) Η περίπτ. η΄ αντικαθίσταται ως εξής: «η. Η χρονική προϋπόθεση της επταετούς, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ ή της δεκαετούς, σύμφωνα με την περίπτ. β΄, υπηρεσίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης καθηγητών και λεκτόρων, κατά περίπτωση, λόγω κατάργησης του Τμήματος που υπηρετούσαν.»

 1. Η παρ. 3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, η οποία προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής: «3Α. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Στις περιπτώσεις που οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, αντίστοιχα.»
 2. Οποιασδήποτε φύσης ευθύνη των διοικήσεων των Α.Ε.Ι. και των αντίστοιχων Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για μη είσπραξη, υπέρ των λογαριασμών αυτών, των κρατήσεων από επιχειρηματική δραστηριότητα, ελευθέριο επάγγελμα ή κάθε είδους έργο προσωπικού των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως των σχετικών οφειλών, γεννάται το πρώτον μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών που προβλέπονται στην ίδια περίπτωση για την έκδοση και κοινοποίηση των πράξεων επιβολής των οφειλόμενων κρατήσεων. Οι προγενέστερες του χρόνου αυτού διοικήσεις των Α.Ε.Ι. και των αντίστοιχων Ε.Λ.Κ.Ε. δεν υπέχουν οποιασδήποτε φύσης ευθύνη για μη είσπραξη των παραπάνω οφειλών.
 3. Οι οφειλές καθηγητών και λεκτόρων ή καθηγητών εφαρμογών, οι οποίες δημιουργήθηκαν από ατομική δραστηριότητα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε. εντός έξι μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών, ή, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί αλλά δεν έχουν εισπραχθεί, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο 20% της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος. Για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, με την οποία ρυθμίζεται και κάθε σχετικό θέμα.
 4. Για τα μέλη του προσωρινού κλάδου των Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. ισχύει η περίπτ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), κατά πλήρη αναλογία με τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.. Τα μέλη του προσωρινού κλάδου των Τεχνικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησης τους από την υπηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυτές, σύμφωνα με παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011, έχουν κοινή εκπροσώπηση με τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π., στα όργανα του Ιδρύματος.
 5. Οι υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. μόνιμοι Τεχνίτες Εργαστηρίου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), με εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόμενη από το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π., σε προσωποπαγή θέση με ταυτόχρονη κατάργηση της θέσης που κατέχουν. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π. που ορίζονται από τον Κοσμήτορα, καθώς και μετά ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο εισήγηση και η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων αφορούν στην πιστοποίηση του επιτελούμενου από τους ανωτέρω έργου. Με την απόφαση της Κοσμητείας με την οποία αποφασίζεται η ένταξη, το προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμίδες της Δ.Ε. κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 117/2002 (Α΄ 99) ανάλογα με την προϋπηρεσία του, η οποία λαμβάνεται υπόψη ως διανυθείσα στο Ε.Τ.Ε.Π. για κάθε συνέπεια και διέπεται από το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς της κατηγορίας Δ.Ε. του Ε.Τ.Ε.Π. Η ένταξη και κατάταξη σε βαθμίδες πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 6. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 69 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), αντικαθίσταται ως εξής: «Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), για την παροχή του έργου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι Ομότιμοι Καθηγητές αμείβονται μόνο για την απασχόλησή τους ως επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων ή για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, αποκλειστικά από πόρους των Α.Ε.Ι. που δεν προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση.»
 7. α) Στην παρ. 11 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ομοίως, οι καθηγητές όλων των βαθμίδων και οι υπηρετούντες λέκτορες ή καθηγητές εφαρμογών των Α.Ε.Ι, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους σύμφωνα με την περίπτ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), λόγω του διορισμού τους σε θέση του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να επιλέγουν εντός τριμήνου από της αναλήψεως των καθηκόντων στη θέση αυτή μεταξύ των αποδοχών της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, και των αποδοχών της θέσης στην οποία διορίζονται.»

β) Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. α΄, η ανωτέρω επιλογή μπορεί να γίνει εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ανατρέχει στο χρόνο διορισμού. Στην περίπτωση επιλογής των αποδοχών της οργανικής θέσης το οικείο Α.Ε.Ι. καταβάλλει κανονικά τις αποδοχές αυτές στο πρόσωπο που διορίσθηκε και ο φορέας στον οποίο έγινε ο διορισμός υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ποσού των αποδοχών στο ίδρυμα.

γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις διατάξεις περί των ασυμβίβαστων των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων ή καθηγητών εφαρμογών των Α.Ε.Ι.

 1. α) Στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), οι λέξεις «εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση της τριετίας».

β) Στην περίπτωση που υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4452/2017 (15-2-2017) επίκουροι καθηγητές με τετραετή θητεία συμπλήρωσαν τριετία ύστερα από την παρέλευση δύο μηνών από την ημερομηνία αυτή, η αίτηση που προβλέπεται από την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 1. Οι διαδικασίες μετάταξης μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των πανεπιστημίων βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 κεφάλαιο Β παρ. 2 περίπτ. στ΄ του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφερομένους προ της έναρξης ισχύος του ν. 4009/2011 (6-9-2011) και οι οποίες ήταν εκκρεμείς κατά το χρόνο αυτό, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται χωρίς νέα αίτηση των ενδιαφερομένων και ανεξάρτητα από το πότε έλαβε χώρα η λύση της υπηρεσιακής σχέσης τους με το οικείο Α.Ε.Ι.
 2. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 1 και το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), προστίθεται περίπτωση ιγ. ως εξής:

«ιγ. Για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο είναι δυνατή η τοποθέτηση σε αυτά επικουρικών ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικών ιατρών που τηρεί η πρώτη Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια (1η Δ.Υ.Πε.). Οι επικουρικοί αυτοί ιατροί είναι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, λαμβάνουν τις αποδοχές του πρωτοδιοριζόμενου επιμελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ. και η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η σύμβασή τους, η οποία συνάπτεται με το αντίστοιχο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, δύναται να είναι έως ένα (1) έτος, εκτός εάν το κόστος μισθοδοσίας  τους  εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, οπότε η διάρκεια της σύμβασης  δύναται να είναι έως δύο (2) έτη.  Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Διοικητή της  1ης Δ.Υ.Πε., κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της Εφορείας  του αντίστοιχου Πανεπιστημιακού νοσοκομείου, που υποβάλλεται, μέσω της 1ης Δ.Υ.Πε., στα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας. Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται μετά από κοινή έγκριση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας και εισήγηση της περίπτ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143) του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται στα παραπάνω Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων και τη διαδικασία της έγκρισης της ΠΥΣ 33/27-12-2006 (Α΄280), όπως κάθε φορά ισχύει. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για τους  ιατρούς της περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους επικουρικούς ιατρούς των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.»

 

 

Άρθρο 77

Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

 1. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με τις οριζόμενες στο ν. 3086/2002 (Α΄324) αρμοδιότητες.
 2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει:

α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμοδιότητάς του,

β) τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, μέσω του Γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, οι Αντιπρυτάνεις και ο Γραμματέας του ιδρύματος,

γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής δικαστικής ή διοικητικής.

 1. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα ασκείται μέσω του Προϊσταμένου του Γραφείου, κατόπιν προεισήγησης ή μη δικηγόρου, κατά τις περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις. Η δικαστική εκπροσώπηση του πανεπιστημίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάμενο του Γραφείου, είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υποθέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου.
 2. Για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων εισηγείται στη Σύγκλητο ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., κατόπιν προεισήγησης δικηγόρου.
 3. Στο Δικαστικό Γραφείο του πανεπιστημίου συνιστώνται δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για την πρόσληψη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 «Κώδικα Δικηγόρων» (Α΄ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων μπορούν να χρησιμοποιούνται δικηγόροι αμειβόμενοι κατά υπόθεση.
 4. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Γραφείου, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από τον φόρτο των εκκρεμουσών στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεων ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών προβλημάτων της.
 5. Όλα τα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου, τα όργανα των σχολών και των τμημάτων, όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας του ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή ήθελε τους ζητηθεί από αυτό για τη νομική υπεράσπιση του πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.
 6. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρύτανης διαθέτει μέχρι δύο διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από δύο έτη, δυνάμενο να παραταθεί κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα.

 

 

Άρθρο 78

Ρυθμίσεις θεμάτων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Μαθητείας

 

 1. α) Η υπερωριακή απασχόληση των Διευθυντών και των υποδιευθυντών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) κατά τα Σάββατα του σχολικού έτους 2016-2017 εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πέραν των ορίων των ωρών που ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από 24 Απριλίου 2017.

 1. Το έκτο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),όπως προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4452/2017 (Α΄17), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου για την επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019 και η επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ του σχολικού έτους 2017-2018 γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τις 19.12.2016 διατάξεις.»

3.α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α΄81) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας», καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.»

β) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. 3 της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας», καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.»

 

 

Άρθρο 79

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής και Τεχνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

 

 1. Συνίστανται η Εθνική Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευση και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και η Τεχνική Επιτροπή ΕΕΚ, οι οποίες αποτελούν Όργανα συντονισμού και παρακολούθησης της εφαρμογής των δράσεων για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας.

Σκοπός της Εθνικής Επιτροπής ΕΕΚ είναι ο συντονισμός και η παρακολούθησης της εφαρμογής των δράσεων για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για μείζονος σημασίας θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των ως άνω δράσεων. Σκοπός της Τεχνικής Επιτροπής ΕΕΚ είναι η υποστήριξη του έργου της Εθνικής Επιτροπής ΕΕΚ, η παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας και η εισήγηση στην Εθνική Επιτροπή ΕΕΚ για επιμέρους θέματα που σχετίζονται με τη Μαθητεία.

 1. α) Μέλη της Εθνικής Επιτροπής ΕΕΚ είναι:

αα) Ο αρμόδιος Υπουργός για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής,

ββ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γγ) ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας γενιάς του Υ.Π.Π.Ε.Θ.,

δδ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

εε) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

β) Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

γ)Μέλη της Τεχνικής Επιτροπής ΕΕΚ είναι:

αα) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.Π.ΠΕ.Θ. που ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής και  αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του,

ββ) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης του Υ.Π.Π.Ε.Θ. που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του,

γγ) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του,

δδ) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που αναπληρώνεται από ένα μέλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το οποίο υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

εε) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.  που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

δ) Η συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής ΕΕΚ γίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων Γενικών Γραμματέων.

 1. α) Σκοπός της Εθνικής Επιτροπής ΕΕΚ είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

β) Η Εθνική Επιτροπή ΕΕΚ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Φέρει την ευθύνη για τον συνολικό συντονισμό των δράσεων διακυβέρνησης  του συστήματος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Χώρας.

ββ) Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των δράσεων υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας.

γγ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας.

 1. α) Σκοπός της Τεχνικής Επιτροπής ΕΕΚ είναι η υποστήριξη του έργου της Εθνικής Επιτροπής ΕΕΚ, η παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας και η εισήγηση στην Εθνική Επιτροπή ΕΕΚ για επιμέρους θέματα που σχετίζονται με τη Μαθητεία.

β) Η Τεχνική Επιτροπή ΕΕΚ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Υποστηρίζει την Εθνική Επιτροπή ΕΕΚ στην εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας.

ββ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας και ελέγχει την επίτευξη στόχων. Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει την παρακολούθηση της συμβολής όλων των εμπλεκομένων στην ΕΕΚ και τον συντονισμό της δράσης τους.

γγ) Εισηγείται στην Εθνική Επιτροπή ΕΕΚ σχετικά με τις ειδικότητες και τα επαγγελματικά περιγράμματα που αντιστοιχούν σε αυτές.

δδ) Συντονίζει τις επιμέρους δράσεις για την ανάπτυξη της Μαθητείας.

εε) Συντονίζει τις επιμέρους δράσεις για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

γ) Η Τεχνική Επιτροπή ΕΕΚ, για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της, κατά περίπτωση: αα) λαμβάνει υπόψη τις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της χώρας σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο, ββ) λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Επιτροπών ΕΕΚ, των Συμπράξεων για τη Μαθητεία, των κοινωνικών εταίρων και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, γγ) λαμβάνει υπόψη τις εκροές του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), δδ) δύναται να διερύνει τη σύνθεσή της, ανάλογα με την εκάστοτε θεματική ενότητα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων των συναρμόδιων και λοιπών Υπουργείων και εε) δύναται να συστήνει επί τούτου γνωμοδοτικές επιτροπές που θα την συνεπικουρούν στο έργο της.

δ) Η θητεία  των μελών της τεχνικής Επιτροπής είναι τριετής (3). Σε περίπτωση λήξης της θητείας πριν από τον ορισμό των νέων μελών, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως τον ορισμό των νέων. Σε κάθε περίπτωση η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Τα μέλη των Επιτροπών δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτές κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση, μη συμπεριλαμβανομένων των οδοιπορικών τους.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: α) ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των ως άνω Επιτροπών και β) ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των συνεδριάσεων τους.

Άρθρο 80

Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)

 

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. 17 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «O Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων  υπό τους όρους του άρθρου 54 Α».
 2. Στο π.δ. 38/2010 προστίθεται άρθρο 54Α ως εξής:

«Άρθρο 54Α

Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ως προς τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών

 

1.Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς αποφασίζει, κατόπιν θετικής εισήγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος που είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 55, για την έκδοση απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Θετική εισήγηση μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 55 έχει ήδη κρίνει όμοια περίπτωση και υφίσταται σχετική απόφαση περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας.

 1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων για όμοια περίπτωση ή σε περίπτωση αμφιβολίας, ο Προϊστάμενος του Τμήματος της παραγράφου 1 παραπέμπει την κρίση της συγκεκριμένης περίπτωσης στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. Το ίδιο πράττει και σε περίπτωση που κατά την κρίση του είναι δυνατή η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας κατόπιν αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 14.
 2. Ο ως άνω Προϊστάμενος στην περίπτωση της παραγράφου 2 εκτελεί χρέη εισηγητή προς το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και έχει δικαίωμα ψήφου. Στο έργο του συνεπικουρείται από υπαλλήλους του Τμήματος της παραγράφου 1.
 3. Σε περίπτωση υποβολής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς αίτησης θεραπείας κατά της θετικής απόφασης από τον ενδιαφερόμενο για οποιοδήποτε λόγο, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς παραπέμπει την υπόθεση στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, το οποίο αποφαίνεται οριστικά. Η δυνατότητα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 8 του άρθρου 57 από τον ενδιαφερόμενο δεν θίγεται.»
 4. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. 20 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ύστερα από τις λέξεις «το οποίο» προστίθενται τα εξής «, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54Α,».
 5. Οι περιπτώσεις Β, Δ, και Η της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του π.δ 38/2010, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίστανται ως εξής:

«Β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης.»

«Δ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος που είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου Τμήματος, που ορίζεται από αυτόν. Ο ως άνω Προϊστάμενος εκτελεί χρέη εισηγητή και έχει δικαίωμα ψήφου.»

«Η. Ως Γραμματέας, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος που είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.»

 1. Στο άρθρο 57 Α του π.δ 38/2010, το οποίο προστέθηκε με την υποπαρ. 24 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων στη γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις της  48066/ΙΑ/31-3-2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 896).»

 

 

Άρθρο 81

Θέματα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

 1. Η παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων από το Ι.Κ.Υ., καθώς και των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ. γίνονται εξατομικευμένα από καταξιωμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ..

β)  Η αποζημίωση των αξιολογητών της περίπτ. α΄ καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη των ογδόντα (80,00) ευρώ ανά αξιολογούμενη αίτηση, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης και το συνολικό ετήσιο ποσό αποζημίωσης κάθε αξιολογητή δεν μπορεί να  υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των αξιολογήσεων που διενεργούνται.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λπ.) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή κληροδοτήματα ή ίδιους πόρους, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται.»

 

Άρθρο 82

Λοιπές διατάξεις

 1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. βστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ύστερα από τις λέξεις «τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων» προστίθενται οι λέξεις «και Νηπιαγωγείων».
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) εφαρμόζονται και για τους σχολικούς συμβούλους μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 65 παρ. 2 και 68 παρ. 5 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
 3. Στην παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 4452/2017 (Α΄ 57) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Κατ΄ εξαίρεση, στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).»
 4. Οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Μονάδα Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών (Ψ.Ν.Α.), η οποία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 19.10.2016 έως 27.3.2017, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 5. α) Οι διατάξεις του ν.δ. 3832/1958 (Α΄ 128) εφαρμόζεται αναλόγως και για τους ομογενείς εξ Αιγύπτου.

β) Η ισχύς της παρούσας παρ. αρχίζει από 1-1-2017 και εφαρμόζεται και για τις σχετικές διαδικασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία αυτή.

 1. Στην περίπτ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181), η οποία προστέθηκε με την περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), διαγράφονται οι λέξεις «των Τεχνικών Συμβουλίων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων καθώς και».
 2. Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 19

Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, δύναται να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει την Συλλογική Απόφαση του έτους 2017 έως του ποσού των τριάντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (37.748.800,00) και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2018 έως του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (13.300.000,00)».

 1. Στο τέλος της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) προστίθενται οι λέξεις: «των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.»
 2. Η περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παρ. 7 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο υποβάλλονται και τα προγράμματα σπουδών προς έγκριση. Η διαδικασία υποβολής και έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στην άδεια Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) προσαρτάται Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών και τις ειδικότητες που λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στην άδεια των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο προσαρτάται Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών, με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος ή της αρμόδιας Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.»

 

 

Άρθρο 83

 1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Για τον ορισμό του αριθμού των εισακτέων και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή σε Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται αντίστοιχα οι ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι..»
 2. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, διαγράφονται οι λέξεις «Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής» και τίθενται οι λέξεις «Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος» και στο τέλος του εδαφίου, μετά τη φράση «για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών» τίθεται η φράση «με την επιφύλαξη κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης».

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, διαγράφονται οι λέξεις «Με τον Οργανισμό» και τίθενται οι λέξεις «Με τον Κανονισμό».

 1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), διαγράφονται οι λέξεις «μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.».
 2. α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 διαγράφονται οι λέξεις «μπορεί να».

β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως προστέθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 186) διαγράφεται η φράση «της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση» ως εξής: .

 1. Στα άρθρα 47, 55 και 58 του ν. 4009/2011, όπου «Συμβούλιο» τίθεται «Σύγκλητος».
 2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4009/2011 μετά από τις λέξεις «ύστερα από» και πριν από τη λέξη «γνώμη» προστίθεται η λέξη «σύμφωνη» και μετά από τις λέξεις «της Συγκλήτου» διαγράφεται η φράση «και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος».
 3. α) Η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Οι κατευθύνσεις του προγράμματος επί των οποίων βασίζονται οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού καθορίζονται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη των κοσμητειών των σχολών. Στη συνέχεια, τα σχέδια των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζονται από το πρυτανικό συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο, η οποία παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των συμφωνιών σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό του ιδρύματος.

β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4009/2011 διαγράφεται η λέξη «Οργανισμός» και τίθεται «Κανονισμός».

 1. Στο τέλος της περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218) και στο πλαίσιο της μεταβατικής εφαρμογής της διάταξης αυτής δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 85 του παρόντος νόμου, ήτοι  έως τη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 περίπτ. ια΄ του παρόντος νόμου,  προστίθενται τα εξής: «Η άδεια της παρούσας περίπτωσης μπορεί να χορηγείται και σε καθηγητές  και υπηρετούντες λέκτορες καλλιτεχνικών Τμημάτων για την άσκηση καλλιτεχνικής δραστηριότητας, συναφούς με το γνωστικό – καλλιτεχνικό τους αντικείμενο».

 

Άρθρο 84

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α΄- Ε΄

 

 1. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναγράφεται ο όρος «Συνέλευση Τ.Ε.Ι.» νοείται η «Σύγκλητος Τ.Ε.Ι.», όπου αναγράφεται ο όρος «Συμβούλιο Τ.Ε.Ι.» νοείται το «Πρυτανικό Συμβούλιο Τ.Ε.Ι.», όπου αναγράφεται ο όρος «Πρόεδρος Τ.Ε.Ι.» νοείται ο «Πρύτανης Τ.Ε.Ι.», όπου αναγράφεται ο όρος «Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι.» νοείται ο «Αντιπρύτανης Τ.Ε.Ι.», και όπου αναγράφονται οι όροι «Διευθυντής Τ.Ε.Ι.» και «Διεύθυνση Τ.Ε.Ι.», νοούνται ο «Κοσμήτορας Τ.Ε.Ι.» και «Κοσμητεία Τ.Ε.Ι.», αντίστοιχα.
 2. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 11 έχουν εφαρμογή και στα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούντα μη αυτοδύναμα Α.Ε.Ι. και Τμήματα, αντίστοιχα.
 3. Οι ήδη υφιστάμενες Σχολές με ένα (1) Τμήμα, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αποστέλλουν στο ΥΠΠΕΘ την ειδική αιτιολόγηση της παρ. 2 του άρθρου 9.
 4. Προκειμένου περί συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας, κατάργησης και μεταβολής της έδρας Α.Ε.Ι., καθώς και ίδρυσης και κατάργησης Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι., και κατάργησης Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και ίδρυσης και κατάργησης Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι., για τα οποία έχει ήδη σταλεί το προεδρικό διάταγμα για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις. Για όσα δεν υπάγονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι ήδη δοθείσες γνώμες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυμάτων ισχύουν για την έκδοση του οικείου προεδρικού διατάγματος.
 5. Προκειμένου περί συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας και μεταβολής έδρας Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι., και συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου σε Σχολές και Τμήματα Α.Ε.Ι., για τα οποία έχει ήδη σταλεί το προεδρικό διάταγμα για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις. Για όσα δεν υπάγονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι ήδη δοθείσες γνώμες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυμάτων ισχύουν για την έκδοση της οικείας υπουργικής απόφασης .
 6. Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών και Εσωτερικών Κανονισμών των άρθρων 7 και 8, για τα θέματα που ρυθμίζονται με αυτούς, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 7. Ως προς τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισμού των καθηγητών και μελών ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ ΕΕΠ του ιδρύματος, ισχύουν οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 8. Όπου στις ως άνω διατάξεις της παρ. 7, αλλά και σε αυτές που μεταβατικά ισχύουν σύμφωνα με την παρ. 6, και προβλέπεται αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας και την έγκριση προκηρύξεων θέσεων, την απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας και τη χορήγηση αδειών, αυτή ασκείται από τον  Πρύτανη. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διατηρεί την αρμοδιότητα έγκρισης της πίστωσης, όπου απαιτείται, πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 9. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου και έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε ιδρύματος, λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύματος, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εκλογές προκηρύσσονται και διεξάγονται από τα υπηρετούντα σήμερα όργανα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.
 10. Η εκλογή εκπροσώπων φοιτητών, μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων στα συλλογικά όργανα διοίκησης και η συγκρότηση των οργάνων αυτών, καθώς και οι διαδικασίες εκλογής των μονοπρόσωπων οργάνων  διοίκησης των Α.Ε.Ι., πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30-11-2017, οπότε λήγει και η θητεία των υφιστάμενων οργάνων, που παρατάθηκε δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).
 11. Η θητεία Αναπληρωτή Πρύτανη λήγει μαζί με τη θητεία του οικείου Πρύτανη. Έως τη λήξη της θητείας τους οι Αναπληρωτές Πρύτανη εκτελούν χρέη Αντιπρύτανη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση που η θητεία λήγει τον Αύγουστο του 2017, ισχύει η παράταση του άρθρου 2 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).
 12. Οι θητείες σε όργανα διοίκησης Α.Ε.Ι. σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις, συνυπολογίζονται και συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου, πλην των Διευθυντών Τομέων.
 13. Όπου στις διατάξεις του ν. 4009/2011 τίθεται ως προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης η έκδοση του οικείου Οργανισμού και αφορά σε θέματα που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό, νοείται πλέον η έκδοση του οικείου Εσωτερικού Κανονισμού.
 14. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) εφαρμόζονται στα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
 15. Οι ήδη διορισθέντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου γραμματείς ιδρύματος του άρθρου 28 του ν. 4009/11 (Α΄ 195), συνεχίζουν να υπηρετούν και να αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις μέχρι τη λήξη της προκηρυχθείσας θητείας τους.
 16. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων έως τη δημοσίευση του ν.4386/2016 (Α΄ 83-11.5.2016), σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ.13Β του άρθρου 8 του ν.4009/2011 όπως προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 26 του ν.4386/2016 σε περίπτωση που το Συμβούλιο αδυνατούσε να λάβει απόφαση ή να ασκήσει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του ή να ενεργήσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές του,   είναι νόμιμες.

Άρθρο 85

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ΄

 1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ δεν θίγουν τις διατάξεις:

α) του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και του ν. 3391/2005 (Α΄240) για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί Π.Μ.Σ. σε Σχολές του ακόμα και αν δεν παρέχονται σε αυτές σπουδές πρώτου κύκλου, και

β) του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

 1. α) Για τη λειτουργία και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανίδρυση των ήδη υφιστάμενων σύμφωνα με τις κείμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα ιδρύματα στα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την απόφαση ίδρυσης του άρθρου 32 το αργότερο έως 30-4-2018.

β) Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις, ακόμη και μετά την παύση της λειτουργίας του.

 1. Η φοίτηση ήδη εγγεγραμμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου φοιτητών, σε υφιστάμενα Π.Μ.Σ., καθώς και όσων φοιτητών εγγραφούν σύμφωνα με τις περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 2, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις, ακόμη και μετά την παύση της λειτουργίας τους.
 2. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 32 περί αναπομπής από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της απόφασης ίδρυσης Π.Μ.Σ., είναι εξήντα (60) ημέρες για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ήτοι για την πρώτη απόφαση ίδρυσης που θα εκδοθεί για κάθε Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανένας φοιτητής κάτοχος τίτλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν εγγράφεται σε Π.Μ.Σ. αν ο τίτλος δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί η προθεσμία της παρ. 2 να παρατείνεται για τα Π.Μ.Σ. που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3685/2008 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/11 (Α΄ 195), και να ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
 5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τους υποψήφιους διδάκτορες, που έχουν γίνει δεκτοί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον δεν έχει συγκροτηθεί, κατά τη δημοσίευση, η επταμελής εξεταστική επιτροπή του άρθρου 41.
 6. Σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να δημοσιοποιήσουν τον απολογισμό της παρ. 6 του άρθρου 37 και να τον κοινοποιήσουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τη χρονική περίοδο των ετών 2012 έως 2017, και να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 ειδικότερα ζητήματα, μέχρι τη δημοσίευση των οικείων Κανονισμών.
 7. Οι Σχολές οφείλουν να καταρτίσουν το μητρώο αξιολογητών και να συγκροτήσουν την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 έως τον Σεπτέμβριο του 2018, άλλως σε προθεσμία δύο μηνών από την ίδρυση κάθε Π.Μ.Σ..

 

Άρθρο 86

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ΄

 

 1. Οι δομές που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 και έχουν ήδη εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφές συμμετεχόντων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ολοκληρώνουν τα εν λόγω προγράμματα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-12-2017.
 2. Για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 48, τα ιδρύματα αποστέλλουν έως την 31-10-2017 κατάλογο με τα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που διατηρούν, καθώς και με τα λοιπά προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης που προσφέρουν.

 

Άρθρο 87

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η΄

 1. Οι ΕΛΚΕ οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στα ΑΕΙ έως την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και του παρόντος.
 2. Δαπάνες των ΕΛΚΕ, των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ε.Π.Ι. που διενεργούνται και εξοφλούνται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 4270/2014, το π.δ. 113/2010 και το π.δ. 80/2016, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις ΚΥΑ 679/1996, 5439/1985 και 120/1/837/1998 είναι νόμιμες και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα.
 3. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης του άρθρου 68 εγκρίνεται το αργότερο έως την 31.12.2018. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και το αργότερο έως 31.12.2018. Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηματοδότησης του άρθρου 68, η Επιτροπή Ερευνών ρυθμίζει, με αποφάσεις, ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.
 4. Οι Γραμματείες των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, μετονομάζονται αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Στις εν λόγω Μονάδες συνιστάται Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης του οικείου ΕΛΚΕ, αρμόδιο για την εξόφληση των δαπανών.
 5. Έως την έκδοση των Οργανισμών των ΑΕΙ και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014:

α. η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ λογίζεται ως οργανική μονάδα του φορέα, το επίπεδο της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ ή του ΔΣ του ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου.

β. η Σύγκλητος του ΑΕΙ και το ΔΣ του ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου ορίζουν τον ΠΜΟΔΥ, ο οποίος είναι συγχρόνως ΠΟΥ του ΕΛΚΕ του αντίστοιχου φορέα. Ως ΠΜΟΔΥ μπορεί να οριστεί και μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΕΙ.

γ. Η Σύγκλητος του ΑΕΙ και το ΔΣ του ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου ορίζουν τον ΠΟΥ του ΕΛΚΕ.

δ. Η Σύγκλητος του ΑΕΙ και το ΔΣ του ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου ορίζουν τον επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης και των λοιπών μονάδων, μεταξύ των υπηρετούντων στο οικείο ΑΕΙ ή το ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο.

 1. Τα άρθρα 60, 61 και 62 του παρόντος αφορούν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και μετά. Έως τότε, και για τα αντικείμενα που ρυθμίζουν τα άρθρα αυτά, ισχύει οι ΚΥΑ 679/1996, 5439/1985 και 120/1/837/1988. Για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές.
 2. Η αληθής έννοια του εδαφίου α’ παρ. Β του άρθρου 7 της ΚΥΑ 679/1996 (Β’ 826) είναι ότι η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών καθορίζει και το σύνολο των δαπανών μετακίνησης (δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση και λοιπές δαπάνες ταξιδιού).
 3. Πρόσθετες αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του προσωπικού των ΑΕΙ, των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του Ν.4310/2014 και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται λόγω τυχόν έλλειψης της προβλεπόμενης από το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 άδειας του υπηρεσιακού συμβουλίου.
 4. Εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συγκροτείται η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ των ΑΕΙ από εκπροσώπους των Τμημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του παρόντος. Έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης συγκρότησης της Επιτροπής από τον Πρύτανη, οι υφιστάμενες Επιτροπές Ερευνών λειτουργούν νομίμως.
 5. Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου στα Α.Τ.Ε.Ι., νοείται ως Σύγκλητος η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., ως Πρύτανης ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. και ως μέλη Δ.Ε.Π. τα μέλη Ε.Π των Α.Τ.Ε.Ι..
 6. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ εφαρμόζονται και στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ο οποίος συστάθηκε βάσει της ΚΥΑ 2077/6-12-1985 (ΦΕΚ Β’ 801).

12.α. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ ισχύουν και εφαρμόζονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.

Οι ΕΛΚΕ οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στους εν λόγω φορείς, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5439/1985 (Β΄298) και την 120/1/837/1988 (Β’ 696) εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από  τις διατάξεις του ν. 4310/2014, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και του παρόντος.

Στους ΕΛΚΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων δύναται να αποδοθεί διαφορετικό ΑΦΜ από αυτό του οικείου φορέα, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους εν λόγω φορείς δεν συγκροτείται Επιτροπή Ερευνών. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 54) και της Συγκλήτου (άρθρο 52 παρ. 4) ασκούνται από το Δ.Σ. του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο είναι το αποφασιστικό όργανο του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με το ν. 4310/2014. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 55) ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Γραμματείες των ΕΛΚΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων μετονομάζονται αυτοδικαίως σε Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.

Ως εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 52 παρ. 4γ, 53 περίπτ. στ΄) νοείται η εισήγηση του ΠΜΟΔΥ.

Τα καθήκοντα του ΠΟΥ του ΕΛΚΕ μπορεί να ανατεθούν στον ΠΟΥ του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα.

Στα προγράμματα που αναλαμβάνουν οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος αποστέλλει το έγγραφο τεκμηριωμένο αίτημα του άρθρου 56 παρ. 2 και την αιτιολογημένη εντολή πληρωμής του άρθρου 56 παρ. 3 στον Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου ή τον Πρόεδρο του τεχνολογικού φορέα προς έγκριση.

Για τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, τα ζητήματα που προβλέπονται στο άρθρο 68 περιλαμβάνονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας τους. Έως την έκδοσή τους, τα ζητήματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων του άρθρου 51 παρ. 1, περίπτ. δ΄, ε΄, ζ΄ και θ΄ του παρόντος που μεταβιβάζεται από τον ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του φορέα και το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εσόδων αυτών, χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών και λοιπών αναγκών του φορέα.

Όπου γίνεται αναφορά σε ΑΕΙ νοείται ο ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας, όπου γίνεται αναφορά στο ν. 4009/2011 νοείται ο ν. 4310/2014, όπου γίνεται αναφορά στην ΚΥΑ 679/1996 νοείται η ΚΥΑ 5439/1985 ή 120/1/837/1988και όπου γίνεται αναφορά στον Οργανισμό του ΑΕΙ νοείται ο Οργανισμός του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα.

β. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ ισχύουν και εφαρμόζονται, όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών έργων/προγραμμάτων, στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 που έχουν συσταθεί ως ν.π.ι.δ., στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992, στo Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – “Διόφαντος” (I.T.Y.E.) και στο «Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών» (Ι.Κ.Υ.). Ειδικότερα οι επιμέρους διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ ισχύουν και εφαρμόζονται, όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών έργων/προγραμμάτων, στους τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του νόμου 4310/2014, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την εφαρμογή τους δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”.»

Στους εν λόγω φορείς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τη σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (άρθρο 50 παρ. 1 και 2 και 53) και τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 53).

Για τους φορείς αυτούς, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 54) και της Συγκλήτου (άρθρο 52 παρ. 4) ασκούνται από το Δ.Σ. του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο είναι το αποφασιστικό όργανο του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με το ν. 4310/2014 ή κατά τις οικείες διατάξεις για τα Ε.Π.Ι. και το Ι.Τ.Υ.Ε.. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 55). Επίσης, οι αρμοδιότητες της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (άρθρο 58) ασκούνται από την αντίστοιχη οργανική μονάδα του νπιδ και οι αρμοδιότητες του ΠΟΥ του Μονάδας του ΕΛΚΕ ασκούνται από τον ΠΟΥ του νπιδ. Οι εν λόγω φορείς εξακολουθούν να έχουν ένα ΑΦΜ. Ως εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 52 παρ. 4γ, 53 περίπτ. στ΄) νοείται η εισήγηση του ΠΟΥ του οικείου φορέα.

Στα προγράμματα που αναλαμβάνουν οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος αποστέλλει το έγγραφο τεκμηριωμένο αίτημα του άρθρου 56 παρ. 2 και την αιτιολογημένη εντολή πληρωμής του άρθρου 56 παρ. 3 στον Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου προς έγκριση.

Για τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, τα ζητήματα που προβλέπονται στο άρθρο 68 περιλαμβάνονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας τους. Έως την έκδοσή τους, τα ζητήματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων του άρθρου 51 παρ. 1, περίπτ. δ΄, ε΄, ζ΄ και θ΄ του παρόντος που μεταβιβάζεται στον τακτικό προϋπολογισμό του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του φορέα και το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εσόδων αυτών, χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών και λοιπών αναγκών του φορέα.

Όπου γίνεται αναφορά σε ΑΕΙ νοείται ο ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας, όπου γίνεται αναφορά στο ν. 4009/2011 νοείται ο ν. 4310/2014 και όπου γίνεται αναφορά στον Οργανισμό του ΑΕΙ νοείται ο Οργανισμός του ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα.

γ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ), ο οποίος έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 5439/1985 (Β΄298) εξακολουθεί να υφίσταται και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4310/2014, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016, του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 4452/2017 και του παρόντος. Στον εν λόγω ΕΛΚΕ δεν συγκροτείται Επιτροπή Ερευνών. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ διατηρεί το ΑΦΜ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ως ξεχωριστό ΑΦΜ από αυτόν του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ τηρεί επενδυτικούς λογαριασμούς αποκλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορίζεται Υπόλογος/Διαχειριστής όλων των λογαριασμών που αφορούν έργα ή και δράσεις του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας και τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Άρθρο 88

Καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 84 έως 87, καταργείται κάθε   γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, ιδίως:

 1. Τα άρθρα 1, 3, 4, 5, 6, οι  παρ. 1 έως 10 του άρθρου 7, τα άρθρα 8, 9, 10, 12,                   13, οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 28, οι παρ. 3 έως 5 του άρθρου 30, τα άρθρα  38, 39, 41, 42, 43, η παρ. 9 του άρθρου 77,  η παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
 2. Τα άρθρα 1, 2, 3, οι παρ. 1 έως 3 και 5 του άρθρου 4 και η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159).
 3. Οι παρ. 2 και 14 του άρθρου 34 και η παρ. 10 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 ( Α΄ 24).
 4. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 (Α΄ 59).
 5. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83).
 6. Οι παρ. 7,22 και 36 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
 7. Οι παρ. 5, 6 του άρθρου 73 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).
 8. Το άρθρο 6 της ΠΝΠ 7/8-10-2015 (Α΄ 127), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161).
 9. Το άρθρο 30 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).
 10. Οι παρ. 1 έως 5 του  άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
 11. Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
 12. Η περίπτ. α΄ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228).
 13. Ο νόμος 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 89

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ