Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών κατά την περίοδο σταδιακής επαναλειτουργίας σχολείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/05/2020 - 16:42 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Σχετικά με τη συμπλήρωση και ανάρτηση των /Παρουσιολογίων των ΕΣΠΑ που απασχολούνται στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τον μήνα Μάιο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 50434/ΓΔ4/02.05.2020 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Προετοιμασία επαναλειτουργίας σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», οι εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων και των Λυκείων (εκτός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ ΔΕ), θα πρέπει να παρευρίσκονται από την Τετάρτη 6 Μαΐου, στις θέσεις όπου υπηρετούν το τρέχον σχολικό έτος για την αναγκαία προετοιμασία της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εγκύκλιο καθώς και τον έως σήμερα προγραμματισμό για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια, κατά τον μήνα Μάιο, θα συμπληρώνονται, ανά φάση, ως εξής:

1) Για το χρονικό διάστημα από 01/05/2020 έως 05/05/2020, στο οποίο οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές, ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και οι ώρες υποστήριξης για τους ΕΕΠ/ΕΒΠ δεν καταχωρείται στη συγκεκριμένη στήλη.

2) Από 6/05/2020 και μέχρι την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων σε κάθε βαθμίδα/τάξη, τα Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια συμπληρώνονται κανονικά για όλους τους αναπληρωτές που απασχολούνται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια / Λύκεια) και στη στήλη ωρολόγιο πρόγραμμα αναγράφεται «προετοιμασία λειτουργίας των σχολικών μονάδων».

3) Από 11/05/2020, ημέρα επαναλειτουργίας της Γ΄ Λυκείου, τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια θα τηρούνται κανονικά για τους αναπληρωτές οι οποίοι απασχολούνται μέσω των Πράξεων στην Γ’ Λυκείου, με συμπλήρωση του ωρολογίου προγράμματος.

4) Από 18/05/2020, ημέρα επαναλειτουργίας των Γυμνασίων και των Α’ & Β’ τάξεων του Λυκείου, τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια θα τηρούνται κανονικά και για τους αναπληρωτές οι οποίοι απασχολούνται μέσω των Πράξεων σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, καθώς και στις Α’ και Β’ τάξεις του Λυκείου, με συμπλήρωση του ωρολογίου προγράμματος.

Ειδικές επισημάνσεις:

1) Η εκκαθάριση μισθοδοσίας Μάιου 2020, θα πραγματοποιηθεί με ανάρτηση των Απουσιολόγιων/Παρουσιολόγιων στην Πλατφόρμα (Ιnvoices-schools) ή αποστολή αυτών στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μόνο από τις σχολικές μονάδες που επαναλειτουργούν.

2) Για τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών των Πράξεων της μισθοδοσίας μηνός Μαΐου 2020 που πραγματοποιείται από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-20, οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων θα αναρτούν στην πλατφόρμα (https://invoicesschools.espa.minedu.gov.gr) ή θα αποστέλλουν στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης τα υπογεγραμμένα, από τους ίδιους ή/και τους αναπληρωτές κατά περίπτωση, Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια που τους ζητούνται για την διοικητική επαλήθευση.

3) Για όλους τους αναπληρωτές που απουσιάζουν με άδεια ειδικού σκοπού ή/και αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, στο φάκελο έκαστης Πράξης θα πρέπει να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’αρ. 1473/09.04.2020 (ΑΔΑ: 96Μ046ΜΤΛΗ-0ΔΓ – Ανακοινοποίηση στο ορθό 16-04-2020) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: