Αποστολή βιβλίων σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/05/2018 - 17:32 | Author: Newsroom Ipaidia

«Αποστολή σε για το σχολικό έτος 20182019»Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4027/2011 (Α’ 233) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».

 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3966/2011 (Α’ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 23, κεφ. Β΄, του Ν. 3966/2011 (Α’ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 6. Το άρθρο 1 του Π.Δ.70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

 

7. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 8. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9. Το Π.Δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». 10. Την υπ’ αριθ. 52935/Υ1/30-3-2018 (Β’ 1227) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη». 11. Την υπ’ αριθ. 180763/Γ1/25-10-2017 κοινή Υ.Α. (Υ.Ο.Δ.Δ. 536/2017) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 12. Την υπ’ αριθ. 40023/Υ1/9-03-2018 Υ.Α. (Β’ 867)» Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 13. Την υπ’ αριθ. 891/22-4-2013 οδηγία της Ειδικής Γραμματέως, κ. Αθ. Λινού. 14. Την υπ’ αριθ. 1246/26-6-2013 οδηγία της Ειδικής Γραμματέως, κ. Αθ. Λινού. 15. Την υπ’ αριθ. Φ. 817.3/578-/87325/4-6-2014/Ζ1 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα, κ. Κ. Κυριαζή. 16. Την υπ’ αριθ. 59425/17-4-2018/H2 (ΑΔΑ: 60Ν74653ΠΣ-Β4Θ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ανατύπωση των βιβλίων της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 20182019». 17. Τις ανάγκες σε διδακτικό υλικό για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018-2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τις εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες μπορούν να παραγγείλουν εκπαιδευτικό υλικό για το σχολικό έτος 2018-2019, ως εξής:

Οι εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α) και β) αα) του άρθρου 3 του ν.4415/2016 (Α’ 159), όπως αναγράφονται στον πίνακα 1, μπορούν να παραγγείλουν τα βιβλία που αποστέλλουμε στα αντίστοιχα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. Οι εκπαιδευτικές μονάδες των δίγλωσσων και ενταγμένων τάξεων οι οποίες επιθυμούν να παραγγείλουν αντίτυπα από τα βιβλία της υπ. αριθ. 59425/17-4-2018/H2 (ΑΔΑ: 60Ν74653ΠΣ-Β4Θ) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Ανατύπωση των βιβλίων της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018-2019», δεν μπορούν να παραγγείλουν και από τα βιβλία που χρησιμοποιούνται στο δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο της ημεδαπής.

ΒΙΒΛΙΑ  • Το ipaidia.gr στο google news

    Τελευταίες Ειδήσεις

    Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020    • ideascentral

      europalso