Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση της κ. Κεραμέως, για τον καθορισμό της διαδικασίας δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία του εξωτερικού.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για απόσπαση σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλων μορφών οργάνωσης ελληνικών σπουδών, καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, οι οποίες υποβάλλονται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία ορίζονται επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 3 της παρούσας, κριτηρίων.

Την πρόσκληση συνοδεύει πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται οι προς πλήρωση θέσεις καθώς και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που δύνανται να τις καλύψουν. Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω πίνακας συντάσσεται κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ανωτέρω Ιδρυμάτων και εισηγήσεων των αρμοδίων Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού και των οικείων Διπλωματικών Αρχών, όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές. Οι αιτήσεις έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, προκειμένου να μοριοδοτηθούν και να συνταχθούν οι σχετικοί αξιολογικοί πίνακες, ικανοποιούνται δε μόνον εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από την Επιτροπή του άρθρου 4 πριν την κύρωση των αξιολογικών πινάκων. Εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους, διαγράφονται από τους πίνακες για όλες τις επιλογές τους και αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά/ακαδημαϊκά έτη.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων.

Άρθρο 2

Κωλύματα απόσπασης

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση: α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περιπτ.α’ και β’ της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016.

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε) σε βάρος τους.

γ) Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. δ) Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει έξι (6) και άνω έτη απόσπασης στο εξωτερικό. ε) Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της είχε διακοπεί «οικεία βουλήσει» και δεν παρήλθε διετία μετά το έτος διακοπής της απόσπασης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως ισχύει. στ) Εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους και δεν παρήλθε διετία μετά το έτος υποβολής της αίτησης ανάκλησης της αίτησης απόσπασης ή της απόφασης απόσπασής τους. ζ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπλήρωσαν τριετή απόσπαση στο εξωτερικό με επιμίσθιο

Άρθρο 3

Προσόντα – Μοριοδότηση

1. Υποψήφιοι για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλων μορφών οργάνωσης ελληνικών σπουδών καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρών του εξωτερικού, είναι σύμφωνα με τον ν. 4415/2016 δημόσιοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά το ΦΕΚ διορισμού. β) Έχουν πιστοποιημένα άριστη γνώση (Γ2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. γ) Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμο τίτλο του εξωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής 2. Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (Β2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει και ορίζονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, υποβάλλονται από τον υποψήφιο

α) Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. β) Στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα χώρας κατάταξης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ανά πίνακα, στη συνολική βαθμολογία, για την απόσπαση προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν με την εξής σειρά: α) η σειρά προτίμησης Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. β) Μεταδιδακτορικός τίτλος. γ) Δεύτερη Διδακτορική διατριβή/διδακτορικό δίπλωμα. δ) Τρίτος μεταπτυχιακός τίτλος. ε) Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας: 1. Άριστη γνώση. 2. Πολύ καλή γνώση. 3. Καλή γνώση. στ) συνολική υπηρεσία από ΦΕΚ διορισμού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Δείτε το ΦΕΚ