Το Υπουργείo Παιδείας ανακοίνωσε τις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Δείτε αναλυτικά όλα τα ονόματα – Αποσπάσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε (ΠΔΕ), σε ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΔΠΕ) και σε ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΔΔΕ)