«Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του σχετικά με τη χορήγηση του integrated master στο τμήμα αυτό»

Απόφοιτοι Μουσικών Σπουδών Ιονίου

Αξιότιμε Υφυπουργέ Παιδείας κ Β. Διγαλάκη, αρμόδιε για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, μετά από πάρα πολλά εύλογα σχετικά ερωτήματα τακτικών μελών του Συλλόγου Αποφοίτων κι εκτενή διαλογική συζήτηση έχοντας υπ’ όψη και

α)  το γεγονός ότι ως και τις 12-01-2020 δεν υπήρξε απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας στο υπ’ αριθμ. πρωτ.: 529/06-01-2020 σχετικό ερώτημα του συλλόγου μας με θέμα: «Γνωστοποίηση της αιτίας ανάκλησης αιτήματος», το οποίο στις 07-01-2020 κατατέθηκε δια ζώσης στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 938/07-01-2020 και στο Γραφείο σας με αρ. πρωτ: 2/07-01-2020,

β)  την ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΛΗΣΗ εξ ονόματος του Συλλόγου Αποφοίτων καθώς και 31 αποφοίτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία ήδη είχε επιδοθεί στο Υπουργείο Παιδείας και αναμένουμε τη σχετική έκθεση επίδοσης από τον δικαστικό επιμελητή και

γ)  το υπ’ αρ. πρωτ.: 531/12-01-2020 έγγραφο του συλλόγου μας που στείλαμε σε εσάς και τους συνεργάτες σας με τις 5 Προτάσεις προς επίλυση του κατεπείγοντος θέματος της χορήγησης του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, σας διαβιβάζουμε το παρακάτω ομόφωνο ψήφισμα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πραγματοποιήθηκε στις 12-01-2020, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση αυτής επί του υπ’ αριθμόν:

1.  Ενημέρωση των μελών του συλλόγου:

α) Απόδοση του integrated master θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Αξιότιμε Υφυπουργέ Παιδείας κ Β. Διγαλάκη, αρμόδιε για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης,

στις 16-07-2019

η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη συνεδρίασή της ενέκρινε την από 09-05-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017 (άρθρο 46, παράγραφος 1) για τη χορήγηση Ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών και, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/04-08-2017),

στις 05-08-2019

απηύθυνε με το υπ. αρ. πρωτ. 3967 έγγραφο του ιδρύματος το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας.

Στις 02-09-2019,

σε συνέχεια της διαδικασίας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/04-08-2017) και όπως αντίστοιχα συνέβαινε μέχρι τότε με ανάλογα αιτήματα άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων, το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, απεύθυνε αίτημα υπογεγραμμένο από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο με το υπ’ αρ. πρωτ. 134698/Ζ1/2019 έγγραφο προς την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και τον Πρόεδρο αυτής και με το υπ’ αρ. πρωτ. 134666/Ζ1/02-09-2019 έγγραφο προς το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους επί των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την υπαγωγή στις παραπάνω διατάξεις του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 145296/Ζ1/19-09-2019 επισυναπτόμενο έγγραφο – επίσημη απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης στο υπ’ αρ. πρωτ.: 511/16-09-2019 ερώτημα του συλλόγου μας σχετικά με την πορεία του αιτήματος χορήγησης integrated master στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (αριθμοί πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 143585/17-09-2019 και 143695/Ζ1/17-09-2019).

Γιατί κ. Υφυπουργέ τον Σεπτέμβριο του 2019 ανακλήθηκε από τις 2 αρχές, Α.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., το παραπάνω ερώτημα που τους απευθύνθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας είχε υπογράψει, όπως και όλα τα αντίστοιχα πριν από αυτό, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Π. Γιαννόπουλος ως μια διαδικαστική ενέργεια της Διοίκησης χωρίς να απαιτείται αποφασιστική αρμοδιότητα και ως πράξη που δεν έχει ούτε αποφασιστικό ούτε εκτελεστικό χαρακτήρα;

Εν τέλει, αν το παραπάνω αποτελούσε πλέον κώλυμα βάσει κάποιου νέου νόμου, όπως π.χ. του ν. 4622/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 133/07-08-2019), τότε μπορούσατε, ως ο αρμόδιος Υφυπουργός Παιδείας

1.  από τις 08-08-2019 ως την 01-09-2019 να μεταβιβάσετε «με εντολή Υφυπουργού Παιδείας» με επίσημη απόφασή σας το δικαίωμα υπογραφής σας και να εξουσιοδοτήσετε τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Π. Γιαννόπουλο να υπογράψει αυτός το ερώτημα προς τις 2 αρχές, Α.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., ώστε να ήταν ΕΓΚΥΡΟ αυτό το ερώτημα που απευθύνθηκε στις 02-09-2019 με υπογραφή του τελευταίου, ή

2.  από 06-08-2019 ως τις 20-10-2019 (και όχι στις 03-01-2020) να υπογράψετε εσείς ο ίδιος και να απευθυνθεί ΕΓΚΑΙΡΑ το σχετικό ερώτημα στις 2 αρχές, Α.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.,

ώστε, αφού παρέλθει το μέγιστο χρονικό διάστημα των 60 ημερών που ορίζει η σχετική νομοθεσία (παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, ΦΕΚ Α΄ 114/04-08-2017), εν συνεχεία εσείς, με ή χωρίς σχετική γνωμάτευση από τις 2 αρχές, να εκδώσετε νομίμως τη σχετική διαπιστωτική απόφαση [όπως εξάλλου νομίμως και ορθώς πράξατε στις 06-08-2019 με την υπ’ αρ. 125663/Ζ1 σχετική διαπιστωτική απόφασή σας για το αντίστοιχο αίτημα του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωμάτευση μόνο από τη μία ανεξάρτητη αρχή (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3231/22-08-2019)] και ΕΓΚΑΙΡΑ ως τα μέσα Ιανουαρίου 2020, πριν τη λήξη της διορίας των αιτήσεων στις 03-02-2020, αναφορικά με την 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη που μοριοδοτεί με 20 μόρια το integrated master!

Όμως, αντί των 2 παραπάνω δυνατοτήτων σας, ενώ στις 30-09-2019 προωθήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης ο υπ’ αρ. 397 σχετικός φάκελος του αιτήματος αυτού προς το Γραφείο σας, αυτός έμεινε εκεί πλέον των 3 μηνών χωρίς καμία απολύτως εξέλιξη, ώσπου στις 03-01-2020, μετά από την παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του συλλόγου μας στο Γραφείο σας και σχετική συζήτησή τους με τον κ. Π. Γεωργίου, συνεργάτη του Γραφείου σας, υπογράψατε το αίτημα αυτό, για να προωθηθεί τελικά με την υπογραφή σας στις 2 αρχές προς γνωμοδότηση, παρά την προγενέστερη, από 27-11-2019, απάντηση του Τμήματος Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης:

«Σε απάντηση της αριθ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 182063/ 20-11-2019 αίτησής σας, σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία υπαγωγής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/17 (Α΄ 114), βρίσκεται σε εξέλιξη.»

Το αποτέλεσµα των παραπάνω είναι µέχρι σήµερα οι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου να στερούνται όλα τα νόμιµα δικαιώµατα που επιφέρει η παραπάνω αναγνώριση αυτού του επιπέδου τίτλου σπουδών και ειδικά οι 300 και πλέον απόφοιτοι του παραπάνω τμήματος, που θα προβούν ως τις 03-02-2020 σε αίτηση για την Προκήρυξη 1ΓΕ/2019, χωρίς καµία δική τους υπαιτιότητα κι ευθύνη να καταταγούν τελικά στον επικείμενο σχετικό πίνακα του Α.Σ.Ε.Π. σε εσφαλµένες θέσεις κατάταξης, πάρα πολύ χαμηλότερες από αυτές που πραγματικά δικαιούνται, άρα πολύ μειονεκτική έναντι των συνυποψηφίων τους (αντίθετα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος περί ισονομίας των πολιτών), αφού δεν θα είναι δυνατό να υπολογιστούν στα προσόντα τους τα 20 μόρια που σαφώς προβλέπονται από την αναφερόμενη προκήρυξη, επειδή ακόμη δεν τους έχει χορηγηθεί το integrated master!

Αυτή η εξέλιξη θα έχει ως πολύ πιθανό αποτέλεσμα και τον απόλυτο αποκλεισμό τους από προκηρυσσόµενες θέσεις εργασίας και στο μέλλον, αφού οι πίνακες προβλέπεται να κλείσουν για 3 χρόνια, στα οποία οι αδιόριστοι απόφοιτοι των άλλων 2 Τμημάτων Μουσικών Σπουδών της χώρας θα προσλαμβάνονται και ως αναπληρωτές έναντι αυτών που θα βρεθούν στις πολύ χαμηλότερες θέσεις του πίνακα, οι οποίοι δεν θα προσληφθούν καθόλου σε αυτά τα 3 χρόνια, με αποτέλεσμα όταν, μετά από 3 χρόνια, συσταθούν νέοι σχετικοί πίνακες οι απόφοιτοι του Ιονίου (που στο εν τω μεταξύ θα έχουν τα 20 μόρια του integrated master) δεν θα έχουν όμως καθόλου προϋπηρεσία σε αυτά τα 3 χρόνια έναντι της προστιθέμενης προϋπηρεσίας 3 χρόνων των αποφοίτων των άλλων 2 Τμημάτων Μουσικών Σπουδών της χώρας, άρα για πάντα θα υπολείπονται έναντι των τελευταίων! Είναι σαφές σε όλους ότι κάτι τέτοιο θα επιφέφει ανεπανόρθωτο πλήγµα στην επαγγελµατική σταδιοδρομία των αποφοίτων μας αλλά και σε όλη τη ζωή τους γενικότερα.

Αξιότιμε Υφυπουργέ Παιδείας κ Β. Διγαλάκη, αρμόδιε για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, επειδή

α) η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη πάντοτε να ενεργεί εντός των οριζόμενων από τις εκάστοτε διατάξεις προβλεποµένων προθεσµιών, άρθρα 2, 4 και 10 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/09-03-1999) και άρθρα 5 και 6 του Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102/24-05-2004),

β) η αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης διοικητικής πράξης συνιστά, κατά πάγια νοµολογία, παράλειψη προηγούµενης οφειλόµενης νόμιμης ενέργειας και θεμελιώνει ευθύνη του ∆ηµοσίου και λόγο αίτησης αποζημίωσης (άρθρο 7 του Ν. 3242/2004, Φ.Ε.Κ. Α΄ 102/24-05-2004): Αποζημίωση πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση),

γ) η παράλειψη έκδοσης εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης στερεί στους εν λόγω αποφοίτους την απονομή νόμιµων δικαιωμάτων κι έρχεται σε άμεση αντίθεση με τη συνταγματική αρχή της ισότητας, η οποία δεσμεύει τη ∆ιοίκηση τόσο κατά την άσκηση της κανονιστικής της αρμοδιότητας, όσο και κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων, καθώς και την εν γένει συμπεριφορά της στους πολίτες!

δ) όλες οι παραπάνω καταστάσεις οφείλονται αποκλειστικά σε υπαίτιες παραλείψεις και αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και

ε) εξαιτίας της παραπάνω υπαίτιας συμπεριφοράς του Υπουργείου Παιδείας προκαλείται βλάβη υλική και ηθική, αναίτια ταλαιπωρία και υποβολή σε δαπάνες (αμοιβές δικηγόρων, δαπάνες επίδοσης εξώδικου κ.λπ.).

Για όλα τα παραπάνω ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την ανωτέρω συμπεριφορά του Υπουργείου Παιδείας και σας ΚΑΛΟΥΜΕ να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ΕΓΚΑΙΡΗ έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης περί χορήγησης integrated master στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου λαµβάνοντας υπ’ όψη το ασφυκτικά σύντοµο χρονικό διάστημα της διορίας των αιτήσεων που θέτει η Προκήρυξη 1ΓΕ/2019, με καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τις 03-02-2020!

Σας ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεωθούμε να απευθυνθούμε στη ∆ικαιοσύνη για την αναγνώριση αυτού του νόµιµου δικαιώματός µας (χορήγηση integrated master) καθώς και ότι θα αναζητήσουμε ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων αποζημίωση για κάθε είδους βλάβη προερχόμενη από την παραπάνω συμπεριφορά του Υπουργείου Παιδείας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας

και όλες τις σχετικές άμεσες ενέργειές σας!

εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                                        ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Παναγιώτης Παπαδημητρίου                                                  Παντελεήμων Πανδής

κοινοποίηση:

1.   Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο

2.   Αξιότιμο Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

3.   Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

4.   Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

5.   Τομείς Παιδείας των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων

6.   Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

7.   κ. Π. Γεωργίου και κ. Ν. Γιάκα, συνεργάτες του Γραφείου του Υφυπουργού Παιδείας κ. Β. Διγαλάκη

8.   Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.)

9.   Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.)

10.  Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

11.  Συνήγορο του Πολίτη

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ