Δείτε αναλυτικά τι αναφέρει η εγκύκλιος αναφορικά με τον των κατά το διάστημα λειτουργίας τους και για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η εγκύκλιος:

Όπως γνωρίζετε, επίκειται η εκ νέου της Χώρας, αρχικά για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου (11 Μαΐου) και εν συνεχεία για τους μαθητές των υπολοίπων τάξεων του Λυκείου καθώς και για τους μαθητές του Γυμνασίου (18 Μαΐου).

Με την Α.Π. 18659/17-3-2020 (ΑΔΑ ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ) εγκύκλιό μας σας είχαμε ενημερώσει ότι κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων απασχολούνται στον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου δήμου ή ΝΠΔΔ αυτού. Είναι αυτονόητο ότι με τη λήξη της αναστολής οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων επιστρέφουν στα κατεξοχήν καθήκοντά τους.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των αιθουσών και των κοινόχρηστων χώρων να υποδεχθούν τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι καθαρίστριες των Γυμνασίων και Λυκείων θα πρέπει να παρουσιαστούν για εργασία στις οικείες σχολικές μονάδες πριν την έναρξη λειτουργίας τους (π.χ. 6 Μαΐου), ανάλογα με τις ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατόπιν των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επίσης, ενόψει της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διαφύλαξη της υγείας των μαθητών και διδασκόντων και την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Έτσι, για τον καθαρισμό των κτιρίων, εκτός από τις καθαρίστριες των Γυμνασίων και Λυκείων θα απασχολούνται και οι καθαρίστριες των δημοτικών σχολείων, τα οποία αναμένεται να μη λειτουργήσουν μέχρι και την 1η Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι παραμένει σε ισχύ η παρ.2 του άρθρου 10 της από 11-3- 2020 ΠΝΠ, στην οποία ορίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου με απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη.

Τέλος, υφίσταται η δυνατότητα των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας τεσσάρων μηνών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών λόγω κορωνοϊού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α΄64).

Ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, παρακαλείστε όπως:

α) παραλάβετε, σύμφωνα με τις οδηγίες από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τα αντισηπτικά διαλύματα που το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλει ανά σχολείο, για την πρώτη φάση επαναλειτουργίας τους,

β) φροντίσετε τον άμεσο εφοδιασμό των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας σας με τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας με βάση τις Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας