Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη με αρ.πρωτ.Α4-587,17/5/2010 πρέπει να υποβάλετε τους τιμοκαταλόγους για το 2014-2015 *έως το αργότερο 15/6/2014*.