: Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας συνέταξε κατάλογο για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι «τριμηνίτες» προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία . Αναλυτικά η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στις Σχολικές Μονάδες:

: Διαδικασία Ανάληψης Υπηρεσίας στις Σχολικές Μονάδες

Οι θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένα τα παρακάτω στις Σχολικές Μονάδες τοποθέτησης τους όπως προβλέπονται από την παρ. 8 του άρθρ. 6 του ΦΕΚ 3344 τ.Β’/10-08-2020

Το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει στοιχεία απαραίτητα για την και θα πρέπει να σταλεί από την Σχολική Μονάδα ΑΜΕΣΑ με email στο  [email protected]  ώστε να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των αναπληρωτών

Πράξη Ανάληψης ΠΔΕ (θα πρωτοκολληθεί από την Σχολική Μονάδα)

Παραπεμπτικό για γνωματεύσεις (Παθολόγου και Ψυχιάτρου)
Σημ. Οι Γνωματεύσεις θα πρέπει να προσκομιστούν μέσα σε 20 ημέρες από την ανάληψη υπηρεσίας

(Θα πρωτοκολληθεί από την Σχολική Μονάδα)

Αίτηση Αναγνώρισης Συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού (Θα πρωτοκολληθεί από την Σχολική Μονάδα)

Υπεύθυνη Δήλωση

Σε περίπτωση που οι αναπληρωτές επιθυμούν να πάρουν κάποιου είδους άδεια (αναρρωτική, κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου κ.α.) θα πρέπει να υποβάλουν στην σχολική μονάδα αίτηση η οποία θα πρωτοκολληθεί και θα διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας.