: Δημοσιεύθηκε ο οδηγός  «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ)».

Τι αναφέρει ο οδηγός

Απόφαση Έγκρισης του “Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου” του Έργου ‘Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων” με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022.

Το Εργο αφορά στην και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) όλων των ειδικοτήτων και κλάδων, που θα προσληφθούν, με Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) σε όλη τη χώρα. Σκοπός του Έργου είναι να καλύψει ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλη τη χώρα.

Καλυπτόμενες δαπάνες του Έργου:

Α. Τακτική μηνιαία μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών, : καταβάλλεται μετά το πέρας κάθε μήνα. Οι απουσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ καταγράφονται σε Απουσιολόγια που τηρούνται στις σχολικές μονάδες.

Β. Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια: καταβάλλεται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ/ΕΒΠ μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Γ. Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου λόγω διάθεσης σε άλλη σχολική μονάδα από τη σχολική μονάδα τοποθέτησης. Η καταβολή της μισθοδοσίας των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ και ΠΔΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ΕΑΠ.