Αναπληρωτές: Δυσπρόσιτα Σχολεία και νομοθεσία: Αναλυτικοί πίνακες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/08/2020 - 20:11 | Author: Newsroom Ipaidia

: Αναλυτικοί πίνακες με τα σχολειασε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα ΚΕΣΥ – Οι πίνακες δημιουργήθηκαν από τον εκπαιδευτικό Βασίλη Χριστινάκη

Παρακάτω θα βρείτε 3 πίνακες με πλήρη δυνατότητα αναζήτησης Σχολείων και ΚΕΣΥ που έχουν δημιουργηθεί με βάση την Υπ. Απόφαση Αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 (ΦΕΚ 3941/τ. Β’/11-09-2018) με θέμα “Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” καθώς και τη συμπλήρωση της παραπάνω με την Υπ. Απόφαση Αριθμ. 64543/Δ1/28-05-2020 (ΦΕΚ 2139/τ. Β’/03-06-2020).

Τα δυσπρόσιτα σχολεία και ΚΕΣΥ είναι όλα όσα ανήκουν στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ.

Ο παρακάτω πίνακας σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εξαχθεί από την Υπ. Απόφαση Αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 (ΦΕΚ 3941/τ. Β’/11-09-2018) με θέμα “Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” και τη συμπλήρωση της παραπάνω με την Υπ. Απόφαση Αριθμ. 64543/Δ1/28-05-2020 (ΦΕΚ 2139/τ. Β’/03-06-2020).

Τα δυσπρόσιτα σχολεία είναι όλα όσα ανήκουν στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ.

Απλά πατήστε Ι στο πεδίο Μόρια για να σας τα εμφανίσει.

Δυσπρόσιτα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο παρακάτω πίνακας σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εξαχθεί από την Υπ. Απόφαση Αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 (ΦΕΚ 3941/τ. Β’/11-09-2018) με θέμα “Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.”.

Τα δυσπρόσιτα σχολεία είναι όλα όσα ανήκουν στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ.

Απλά πατήστε Ι στο πεδίο Μόρια για να σας τα εμφανίσει.

Δυσπρόσιτα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο παρακάτω πίνακας των ΚΕΣΥ έχει εξαχθεί από την Υπ. Απόφαση Αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 (ΦΕΚ 3941/τ. Β’/11-09-2018) με θέμα “Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.”.

Τα δυσπρόσιτα ΚΕΣΥ είναι όλα όσα ανήκουν στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ.

Το μοναδικό που είναι δυσπρόσιτο είναι το ΚΕΣΥ Λήμνου.

Δυσπρόσιτα ΚΕΣΥ

Με το άρθρο 43 του Νόμου 4692/2020 που ισχύει από 12/6/2020 και τροποποίησε τον Νόμο 4589/2019, για όσους  υπηρετούν ως αναπληρωτές σε δυσπρόσιτο σχολείο ή καταστήματα κράτησης ο μήνας μετράει αντί για 1 ως 2 μόρια στους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Προσοχή! Το μέγιστο των μορίων που μπορείς να έχεις είναι για 60 μήνες δηλαδή 120 μόρια που έτσι και αλλιώς είναι το μέγιστο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που μπορεί να έχει κάποιος. Δηλαδή όποιος έχει ήδη 120 μόρια δεν κερδίζει τίποτα παραπάνω. Αυτά φυσικά για τους μελλοντικούς πίνακες και όχι αυτούς που συντάχθηκαν για τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2ΕΑ/3ΕΑ/4ΕΑ/1ΓΕ/2ΓΕ.

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4589/2019 (όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα 15-08-2020) ισχύουν τα εξής:

 

Άρθρο 57 Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
αα) μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες,

ββ) δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ. Β΄ της υπ’ αρ. 133529/ ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941), καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης έως κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μήνες.

Άρθρο 58 Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

1 β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία μοριοδοτείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 59 Κριτήρια αξιολογικού πίνακα μελών Ε.Ε.Π.

1. Ο αξιολογικός πίνακας Γ1΄ καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια και τη μοριοδότηση που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 60 Κριτήρια αξιολογικού πίνακα μελών Ε.Β.Π.

β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία μοριοδοτείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.

Ως δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζουμε όλες τις σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ

Όλα τα δυσπρόσιτα εδώ.  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: