Ανακλήσεις διορισμών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας! Οι λόγοι

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/04/2015 - 09:12 | Author: Newsroom Ipaidia

Απόφαση 53671/Ε1/1-4-2015 (ΦΕΚ 312/Γ/2015, ΑΔΑ:ΩΛ6Β465ΦΘ3-5ΧΩ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την 53598/Ε1/1-4-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 του Ν.3528/2007 και των άρθρων 12 και 15 του Ν.1566/1985, καθώς και των ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ.14888/24-5-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ), ΔΙΔΑΔ/Φ.34.42/οικ.33906/16-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΕΧ-363), ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4) και ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ.31792/8-12-2014 (ΑΔΑ:Ω05ΓΧ-Θ3Β) εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης &

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανακαλείτε η αριθμ. Φ.361.1/136/Δ1/9194/31-8-2001 (ΦΕΚ 218/31-8-2001 τ.Γ΄) Υπουργική Απόφαση μόνο ως προς το διορισμό της εκπαιδευτικού …………………………………. λόγω έλλειψης κατά το χρόνο διορισμού της των τυπικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1566/1985 αλλά και επειδή εν γνώσει της συνέβαλε στη σχετική διαδικασία διορισμού στην Α/θμια Εκπ/ση, αν και γνώριζε εκ των προτέρων ότι δεν κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Ως εκ τούτου αίρεται ο χρονικός περιορισμός της ανάκλησης της διοικητικής πράξης διορισμού, δεδομένου ότι η έκδοση της προκλήθηκε από απατηλή ενέργεια της ιδίας και δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε.

Απόφαση 47536/Ε2/23-3-2015 (ΦΕΚ 322/Γ/2015, ΑΔΑ:Ψ4ΥΧ465ΦΘ3-ΠΨΗ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την υπ’ αριθμ. 47536/Ε2/23-03-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. α) του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), β) του άρθρου 30 παρ. 1 του ν.2009 /1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), γ) του άρθρου 20, παρ. 2 εδ. β του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) και 2. του π. δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75 Α΄), ανακαλείται η υπ’ αριθμ. Δ2/18761/18-8-1995 υ.α. (ΦΕΚ 184 Γ΄/31-8-1995), κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό του …………………………………….., ως μόνιμου εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, στην περιοχή Β΄ Ανατ. Αττικής της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι από τις αρμόδιες υπηρεσίες/εκδούσες αρχές (Σουηδικό Συμβούλιο για την Ανώτατη Παιδεία/Swedish Council for Higher Education και ΔΟΑΤΑΠ) βεβαιώνεται, αντίστοιχα, η μη έκδοση του τίτλου σπουδών και η μη έκδοση πράξης ισοτιμίας αυτού, βάσει του οποίου εχώρησε ο διορισμός του ως άνω εκπαιδευτικού. Η κατά τα ανωτέρω ανάκληση χωρεί σε εφαρμογή της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 20 του ν.3528/07 (ΦΕΚ 26 Α’).

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Loading...


  • europalso   ideascentral