Τι χρειάζεται για την αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ. Ενημέρωση από τον Σεραφείμ (Μάκη) Λάππα Ειδικό γραμματέα ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Τι χρειάζεται για την αναγνώριση προϋπηρεσίας

Ενημέρωση από τον Σεραφείμ (Μάκη) Λάππα Ειδικό γραμματέα ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Τι χρειάζεται για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ;

Φωτοαντιγραφα Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας , ο/η εκπ/κός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση με ημερομηνία την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας και επισυνάπτει τα παρακάτω:

1. Το συγκεντρωτικό έντυπο από τον και την βεβαίωση προϋπηρεσίας του σχολικού έτους 2021-2022 δημόσιας εκπ/σης εάν υπάρχει.

2. Οποιαδήποτε άλλη προϋπηρεσία που δεν αναγράφεται στον μπορεί να κατατεθεί και αυτή επισυναπτόμενη στην αίτησή του .

3. Επίσης στην σχετική αίτηση επισυνάπτει και τις βεβαιώσεις από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία μπορούν να συμπεριλαμβάνουν παραπάνω από ένα σχολικό έτος δεδομένου ότι έχουν εκδοθεί από την Δ/νση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ιδιωτικό.

Προσοχή: Δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε σχολεία της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας έως και το σχολικό έτος 2019-2020 (σύμφωνα με το αρ 180 του ν 4823/2021 Κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου προσκόμισης δικαιολογητικών εγγράφων …)

Προκειμένου να αναγνωριστούν οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του φορέα απασχόλησης για μισθολογική εξέλιξη, θα πρέπει σε αυτές να αναγράφονται:

οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης,
η ιδιότητα με την οποία υπηρετήσατε (π.χ ΠΕ-70 Δασκάλων),

η σχέση εργασίας (είδος σύμβασης, πχ. Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου),
το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο) και το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο),

η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών (π.χ 9 μήνες και 15 ημέρες) .

α) Για προϋπηρεσία σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ), βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα και αν αυτός υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου.

β) Για προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε σχολεία της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης αρκεί το έντυπο του ΟΠΣΥΔ.

Σημαντικό: Οι Προϋπηρεσίες που αφορούν συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν προσμετρούνται για μισθολογική εξέλιξη.

Τα σχετικά ένσημα σε φωτοαντίγραφα αυτών ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η παραπάνω προϋπηρεσία ήσασταν ασφαλισμένος/η. (Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί προϋπόθεση για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Ν.4354/2015 , Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015). (Μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά)

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ