: Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε απεργία-αποχή κι έστειλε εξώδικο προς το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα της

Διαβάστε αναλυτικά όσα αναφέρει το εξώδικο της ΑΔΕΔΥ:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων.

ΠΡΟΣ
1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον:
α) Υπουργό Οικονομικών.
β) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
γ) Υπουργό Εσωτερικών.
2. Την Προεδρία της Κυβέρνησης (άρθρο 21 ν.4622/2019).

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ ΣΤΙΣ 04.10.2021
Αντιδρώντας:

α) Αφ’ενός μεν στις ρυθμίσεις των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν.4692/2020, των άρθρων 56 έως 83 και 97 ν.4823/2021, ήτοι του Μέρους Γ΄ του ν.4823/2021 με τίτλο «Αξιολόγηση του Έργου Στελεχών Εκπαιδευτικών και Λοιπού Ειδικού Προσωπικού της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως και στις διατάξεις, της με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και της με αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και οιασδήποτε άλλης κανονιστικής αποφάσεως εκδοθεί κατ’εξουσιοδότησή τους,

β) Αφ’ετέρου ειδικώς στις ρυθμίσεις του άρθρου 56 ν.4823/2021 και του πλέγματος κυρώσεων που τούτες θεσπίζουν σε βάρος των εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και στελεχών εκπαίδευσης,

Και λαμβάνοντας υπόψη
-Ότι με τις ανωτέρω νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ανατρέπεται πλήρως το μέχρι πρότινος ισχύον σύστημα αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και προγραμματισμού των δράσεών τους, ενώ για όλα τα ρυθμιζόμενα πλέον ζητήματα εκ των ανωτέρω νομοθετημάτων προβλέπεται η συμμετοχή εξωτερικών προσώπων-φορέων (ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης κ.ο.κ) πλην του Συλλόγου Διδασκόντων, εξωτερική επέμβαση που λαμβάνει χώρα τόσο κατά τον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, την επιλογή των τομέων λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ως διοικητικής και ως εκπαιδευτικής δομής, στους οποίους θα εστιάσουν οι προγραμματιζόμενες δράσεις, όσο και κατά την διαδικασία της εσωτερικής (αυτό)αξιολόγησης και πολύ περισσότερο της εξωτερικής των σχολικών μονάδων και κατά την διαδικασία συντάξεως και αναρτήσεως των οικείων εκθέσεων.

Η επέμβαση εξωτερικών φορέων στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων θίγει τον πυρήνα της αυτονομίας τους, κείται εκτός της διαχρονικής δομής και του τρόπου στοχοθεσίας και υλοποιήσεως των δράσεων των σχολικών μονάδων που προέρχονταν από τον ίδιο τον Σύλλογο Διδασκόντων, ως του πλέουν αρμοδίου, φύσει και θέσει, οργάνου να θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους και να σχεδιάζει τις αντίστοιχες δράσεις για την πρόληψη παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, εισηγούμενος ταυτοχρόνως τα μέτρα επίλυσής τους στο καθ’υλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με στόχο την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Οι οικείες συναφώς προβλέψεις στο μέτρο που άγουν σε ετερο-καθορισμό των στόχων των σχολικών μονάδων και προβλέπουν έξωθεν αυτών επεμβάσεις στην διαδικασία αυτό-αξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησής τους, θίγουσες τον πυρήνα της αυτονομίας τους, διακυβεύουν εν τέλει την αποτελεσματική εφαρμογή της βασικής αποστολής του Κράτους, όπως κατοχυρούται στο άρθρο 16 παρ.2 Συντ.:

« 2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».

-Ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 56 και του άρθρου 97 ν.4823/2021 σκοπείται η επιβολή επαχθέστατων κυρώσεων στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, εφόσον δεν εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που θέτει το Μέρος Γ΄ του ν.4823/2021. Τούτο διότι προβλέπεται στο άρθρο 56 ν.4823/2021 η θέσπιση ιδιώνυμου πειθαρχικού αδικήματος σε βάρος τους, η επιβολή του μέτρου της αναστολής εξελίξεώς τους και η παύση των στελεχών εκπαιδεύσεως από τα καθήκοντά τους, καθώς και ο αποκλεισμός τους από αντίστοιχες διαδικασίες επιλογής για διάστημα οκτώ ετών, ενώ το αυτό επιδιώκεται από το άρθρο 97 ν.4823/2021, μέσου της πρωτοφανούς προβλέψεως υπαλλακτικού τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 33 και 35 ν.4692/2020 (το άρθρο 33 ν.4692/2020 αντικατέστησε το άρθρο 47 ν.4547/2018 και το άρθρο 34 ν.4692/2020 προσέθεσε άρθρο 47Α στον ν. 4547/2018) από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Είναι απολύτως σαφές ότι τίθεται ζήτημα συμφωνίας των εν λόγω ρυθμίσεων προς τις διατάξεις των άρθρων 43 παρ.2, 4 παρ.1, 7, 103, 2 και 25 παρ.1 εδ.δ΄ Συντ. και την αρχή του κράτους δικαίου, αφού δεν θεσπίζεται για την επιβολή των -κατ’ουσίαν- πειθαρχικών αυτών ποινών καμία εγγύηση του πειθαρχικού δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα, διασφαλίζουσα τα διαδικαστικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών που εκπροσωπούμε.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την κήρυξη απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από την άσκηση των καθηκόντων τους που συνδέονται με τις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 33,34,35 και 36 ν.4692/2020, του Μέρους Γ΄ του ν.4823/2021 και συγκεκριμένα των άρθρων 56-83 και 97 αυτού, από τις διατάξεις των με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) και με αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις διατάξεις οιασδήποτε άλλης κανονιστικής αποφάσεως εκδοθεί κατ’εξουσιοδότησή τους, όπως και κάθε σχετικής εφαρμοστικής τούτων εγκυκλίου.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 559/2020, 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων πλήρων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, κηρύσσουμε απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 33,34,35 και 36 ν.4692/2020, των άρθρων 56-83 και 97 ν.4823/2021, από τις διατάξεις των με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) και με αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις διατάξεις οιασδήποτε άλλης κανονιστικής αποφάσεως εκδοθεί κατ’εξουσιοδότησή τους, όπως και κάθε σχετικής εφαρμοστικής τούτων εγκυκλίου, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ
Την κατάργηση των άρθρων 33,34,35 και 36 ν.4692/2020, των άρθρων 56-83 και 97 ν.4823/2021, των με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) και με αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως αντίθετων στο άρθρο 43 παρ.2 και 16 παρ.2 Συντ.. καθώς και στα άρθρα 23 παρ.2, 4 παρ.1, 7, 103, 2 και 25 παρ.1 εδ.δ΄ Συντ. και την αρχή του κράτους δικαίου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον αυτή απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 05.10.2021
Η πληρεξούσια δικηγόρος
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ