Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάθεση για την εισαγωγή των μαθητών στα .

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις  ξεκινούν σήμερα, Τρίτη στη 13:00 και λήγει την Πέμπτη 31.03 στις 15:00.

Υπενθυμίζουμε ότι  από 62 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία που λειτουργούσαν το σχολικό έτος 2019-2020, επεκτείνονται σε 120.

Η λειτουργία τους στηρίζεται στο Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α/12-6-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα συνδέονται με Πρότυπα Λύκεια. Τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία  μπορούν  να συνδέονται με Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία, τα οποία μπορούν ομοίως να συνδέονται με Πειραματικά Γυμνάσια και τα τελευταία  με Πειραματικά Λύκεια.

Το Δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων στις 13 περιφέρειες της χώρας έχει επεκταθεί μετά την εφαρμογή του νόμου 4692/2020. Από 62 Πρότυπα και Πειραματικά που λειτουργούσαν το σχολικό έτος 2019-2020, επεκτάθηκαν σε 112 το 2021-22 και σε 120 για το σχολικό έτος 2022-23. Περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες έχουν πλέον πρόσβαση σε ένα ποιοτικό, αναβαθμισμένο δημόσιο σχολείο, με στόχο τη διάχυση των καλών πρακτικών σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Οι σχολικές μονάδες που χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά Σχολεία από το σχολικό έτος 2022-2023, κατόπιν εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και σύμφωνης γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με την υπό στοιχεία 26500/Δ6/09-03-2022 (B’1048/10-3-22) Υπουργική Απόφαση, ορίζοντας την διασύνδεση μεταξύ τους καθώς και τις σχολικές μονάδες με κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια είναι οι ακόλουθες:

Τα σχολεία ΕΔΩ

Οι μαθητές που φοιτούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες κατά τον χαρακτηρισμό τους, εξακολουθούν να φοιτούν σε αυτές, εφόσον το επιθυμούν.

Ο αριθμός των εισακτέων

Η εισαγωγή μαθητών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου της ίδιας ή προηγούμενης βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς κλήρωση.

Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, σχετικών με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαΐου.