Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/05/2016 - 12:00 | Author: Newsroom Ipaidia

13-05-16 Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης:

α) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, και,

β) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό-διδακτικό έτος 2016-2017

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΑΛΕΙ

α) τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν σχετική αίτηση από 11/5 έως 17/5/2016, επιλέγοντας έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες(ΑΕΑ).

Για τις εν λόγω αποσπάσεις, ως προς τα καθήκοντα των αποσπώμενων, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το δικαίωμα-κώλυμα υποβολής αίτησης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και τη διαδικασία ολοκλήρωσής τους, ισχύει, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα για τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (ήτοι: άρθρα 1, 12, 13 και 15 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 561/Β)), η αριθ. 67520/E1/20-4-2016 (ΑΔΑ: 9ΛΙ94653ΠΣ-1ΡΘ) απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.minedu.gov.gr), με μόνη εξαίρεση την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

β) τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν για την παροχή εκπαιδευτικού έργου:

α) Σε διαφορετικό της οργανικής τους θέσης σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο),

β) Σε Ιερατικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.),

γ) Σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ,

και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το διδακτικό-σχολικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν αίτηση από 11/5 έως 17/5/2016, επιλέγοντας έως τέσσερα (4) σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, πέντε (5) ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, και ένα (1) Ιερατικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (το τελευταίο με την επιλογή, πρώτα, του πεδίου «Άλλος Φορέας» της ηλεκτρονικής αίτησης για Φορείς, και, ακολούθως της αναγραφής του ολογράφως).

Για τις εν λόγω αποσπάσεις, ως προς τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το δικαίωμα-κώλυμα υποβολής αίτησης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και τη διαδικασία ολοκλήρωσής τους, ισχύει, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα για τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (ήτοι: άρθρα 1, 12, 13 και 15 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 561/Β)), η αριθ. 67505/E1/20-4-2016 (ΑΔΑ: ΨΩ2Υ4653ΠΣ-Π9Β) απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.minedu.gov.gr), με μόνη εξαίρεση την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 21, ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006), μπορούν να αποσπώνται και εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, α) συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο της παρούσας-συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, β) υποβάλλοντάς το χειρόγραφα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά, και, γ) αποστέλλοντάς το σαρωμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης ([email protected]).

Με τη λήψη της παρούσας, οι Διευθυντές των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης θα πρέπει:

α) Να την γνωστοποιήσουν άμεσα στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο σχολείο τους,

β) να ενημερώσουν σχετικά όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται εκτός οργανικής θέσεως για οποιοδήποτε λόγο (αποσπασμένοι στο εξωτερικό, αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες και φορείς, ευρισκόμενοι σε άδεια εκπαιδευτική, ανατροφής παιδιού, αναρρωτική κλπ).

Loading...
  • ideascentral

    europalso