: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Ερώτηση: Πώς κάνω αίτηση για απόδοση συνάφειας για το μεταπτυχιακό-διδακτορικό μου;
Απάντηση: Εάν η αίτηση για πρόσληψη ως ΕΕΠ υποβληθεί με συστημένη επιστολή τότε μαζί θα πρέπει να συμπεριλάβετε την αίτηση για απόδοση συνάφειας ( υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και σε cd τον τίτλο σπουδών, την αναλυτική βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών. Εάν η αίτησή σας για πρόσληψη ως ΕΕΠ υποβληθεί ηλεκτρονικά τότε, τσεκάρετε το αντίστοιχο πεδίο (συνυποβάλω αίτηση για απόδοση/επανεξέταση της συνάφειας) και ανεβάζετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την ένταξή σας στον κλάδο τα σχετικά έγγραφα δηλαδή: την αίτηση για απόδοση συνάφειας ( υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας) και τον τίτλο σπουδών, την αναλυτική βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών.

Ερώτηση: Το μεταπτυχιακό μου έχει πάρει συνάφεια από το ΙΕΠ στο παρελθόν, πρέπει να κάνω νέα αίτηση τώρα;
Απάντηση: Όχι. Αίτηση για συνάφεια υποβάλλουν όσοι έχουν νέο μεταπτυχιακό ή όσοι θέλουν να επανεξεταστεί η συνάφεια του μεταπτυχιακού τους.
Ερώτηση: Το μεταπτυχιακό/διδακτορικό μου έχει πάρει συνάφεια από το ΙΕΠ στο παρελθόν και φέτος κάνω τα χαρτιά σε διαφορετική Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης. Πρέπει να κάνω κάτι;

Απάντηση: Δε θα κάνετε καινούργια αίτηση για συνάφεια μεταπτυχιακού/διδακτορικού. Θα τσεκάρετε ότι έχετε πάρει συνάφεια στην αίτηση σας ως υποψήφιος αναπληρωτής και η ΠΔΕ υποδοχής αναζητά από την ΠΔΕ αρχικής κατάθεσης την απόδοση συνάφειας που τυχόν σας έχει αποδοθεί.
Ερώτηση: Θέλω να υποβάλλω αίτηση συνάφειας στο ΙΕΠ αλλά έχω μεταπτυχιακό από την Κύπρο που στον τίτλο περιλαμβάνονται και ελληνικά και αγγλικά πρέπει να κάνω μετάφραση;

Απάντηση: Οτιδήποτε δεν είναι στα ελληνικά χρειάζεται επίσημη μετάφραση. Σε κάθε περίπτωση η αρμοδιότητα ελέγχου της πληρότητας της αίτησης απόδοσης συνάφειας ανήκει στο Ι.Ε.Π.
Ερώτηση: Πώς γνωρίζω τι είδους συνάφεια έχει λάβει ο μεταπτυχιακός-διδακτορικός μου τίτλος;
Απάντηση: θα πρέπει να ανατρέξετε στους οριστικούς πίνακες της περασμένης χρονιάς και να διαπιστώσετε την μοριοδότηση που έλαβε ο τίτλος σας.

Ερώτηση: Έχω μεταπτυχιακό στις επιστήμες της Αγωγής. Έχει παιδαγωγική επάρκεια;
Απάντηση: Οι τίτλοι με τους οποίους πιστοποιείται η παιδαγωγική επάρκεια περιγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 16-20 της εγκυκλίου 56267/Ε4/5-4-2018.
Ερώτηση: Θα λάβω παιδαγωγική επάρκεια τον Ιούνιο. Μπορώ να υποβάλλω το δικαιολογητικό τότε.
Απάντηση: Όχι. Τα τυπικά προσόντα πρέπει να έχουν αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία
λήξης των αιτήσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Ερώτηση: Πώς θα μάθω τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής μου;
Απάντηση: Εάν η αίτηση σας υποβληθεί ηλεκτρονικά, ο αριθμός πρωτοκόλλου θα σας σταλεί στο email που δηλώσατε. Εάν υποβληθεί με το ταχυδρομείο θα πρέπει μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων να επικοινωνήσετε με την Περιφερειακή Διεύθυνση.

Ερώτηση: Ποια ένσημα πρέπει να υποβάλλω με την αίτησή μου, τα αναλυτικά ή τα «ένσημα ΑΣΕΠ»;
Απάντηση: με βάση την εγκύκλιο γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα και τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης. Ωστόσο θα πρέπει εκείνα που αναφέρονται στην βεβαίωση του εργοδότη, να προκύπτουν και από τα στοιχεία του ασφαλιστικού φορέα.
Για παράδειγμα από τα «ένσημα ΑΣΕΠ» δεν προκύπτουν τα αναλυτικά διαστήματα ασφάλισης και το είδος της απασχόλησης (πλήρης απασχόληση ή μειωμένου ωραρίου), επίσης από τα αναλυτικά μηχανογραφικά δελτία δεν προκύπτει ο εργοδότης. Είναι λοιπόν
στην αρμοδιότητα του υποψηφίου να προσκομίσει τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύουν τα όσα περιγράφονται στις βεβαιώσεις της προϋπηρεσίας του.

Ερώτηση: Πώς θα υποβάλλω τη φετινή προϋπηρεσία μου στην αίτηση μου;
Απάντηση: Είτε με βεβαίωση που θα λάβετε από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης; Είτε υποβάλλοντας αρχικά μια υπεύθυνη δήλωση (υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας) και προσκομίζοντας εκ των υστέρων έως 4/5 με FAX, mail ή
αυτοπροσώπως την βεβαίωση προϋπηρεσίας. Πρέπει ωστόσο να αναγράψετε σε αυτήν,τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας.
Ερώτηση:Έχω προϋπηρεσία με μπλοκάκι. Θα μετρήσει στα μόρια μου;
Απάντηση: Όχι. Σύμφωνα με την εγκυκλίο 56267/Ε4/5-4-2018, λαμβάνονται υπόψη μόνο προϋπηρεσίες με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Ερώτηση: Πρέπει να υποβάλλω τα ένσημά μου και για την προϋπηρεσία μου ως ΕΕΠ, ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ;
Απάντηση: Όχι, δεν είναι απαραίτητο.

Ερώτηση: Πως υπολογίζω την προϋπηρεσία μου;
Απάντηση:Στην πλήρη απασχόληση υπολογίζουμε από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης. π.χ. προϋπηρεσία από 1/1/2018 έως 18/6/2018 αντιστοιχεί σε 5 μήνες και 18 ημέρες.Όταν η βεβαίωση αναφέρεται σε ένσημα πλήρους απασχόλησης τότε τα 25 ένσημα αντιστοιχούν σε έναν μήνα προϋπηρεσίας και τα 300 ένσημα σε ένα έτος προϋπηρεσίας. Όταν όμως η απασχόληση είναι μερική τότε τα ένσημα είναι ενδεικτικά και πρέπει να γίνει αναγωγή. Π.χ. Όταν η απασχόληση είναι τετράωρη ανά ημέρα, τότε οι δύο μέρες
απασχόλησης αντιστοιχούν με μια μέρα προϋπηρεσίας (4 ώρες την μία ημέρα και 4 την επόμενη ημέρα = 8 ώρες ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ερώτηση: Πρέπει τα δικαιολογητικά της αίτησής μου να είναι επικυρωμένα;
Απάντηση: Όχι. Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να δέχονται απλές φωτοτυπίες.
Ερώτηση: Έχω υποβάλλει αίτηση στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και την περασμένη χρονιά. Πρέπει να προσκομίσω όλα τα δικαιολογητικά;
Απάντηση: Ναι. Επειδή υπάρχει νέος τρόπος υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονική υποβολή). Η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, αποφάσισε να ζητήσει όλα τα δικαιολογητικά.

Ερώτηση: Έχω τη δυνατότητα να υποβάλλω την αίτησή μου αυτοπροσώπως;
Απάντηση: Όχι. Στο πλαίσιο ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας, η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε οι αιτήσεις να υποβάλλονται με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά.

Ερώτηση: Έχω δύο πτυχία. Μπορώ να υποβάλω δύο αιτήσεις;.
Απάντηση: Ναι. Αρκεί τα πτυχία να εντάσσονται σε διαφορετικούς κλάδους ΕΕΠ, ΕΒΠ.
Ερώτηση: Τι συμπληρώνω στην υπεύθυνη δήλωση;
Απάντηση: Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον υποψήφιο ανάλογα με τα προσωπικά του χαρακτηριστικά.
π.χ.1 Άνδρας που έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις τσεκάρει το αντίστοιχο κουτάκι :«Έχω εκπληρώσει/νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις».

π.χ.2 Αναπληρωτής ΕΕΠ που κατά την τρέχουσα χρονιά υπηρετεί σε σχολική μονάδα, τσεκάρει τα κουτάκια: (1) Υπηρετώ στο δημόσιο και (2) με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
π.χ.3.Κάποιος που δεν είναι μέτοχος σε εταιρεία δεν τσεκάρει το κουτάκι «είμαι μέτοχος σε εταιρία» αλλά το κουτάκι «δεν είμαι μέτοχος σε εταιρία».
Ερώτηση: Τι εννοεί εκεί που λέει έχω υποβάλλει /θα υποβάλλω αίτηση στον Ενιαίο Πίνακα
Απάντηση: Το πεδίο αυτό αναφέρετε σε υποψήφιους που έχουν και δεύτερη ειδικότητα εκπαιδευτικών γενικής παιδείας π.χ. φιλόλογοι ΠΕ02, φυσικοθεραπευτές ΠΕ18.24, κ.λ.π. και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να προσληφθούν ως καθηγητές μέσω του ενιαίου πίνακα
αναπληρωτών στην ειδικότητά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση για πρόσληψη και σε εκείνη την ειδικότητα συμπληρώνεται [ΝΑΙ]. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι συμπληρώνουν [ΟΧΙ]. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών ή ωρομισθίων ειδικής αγωγής.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Ερώτηση: Προσπαθώ να ανεβάσω δύο διαφορετικά αρχεία σε μία ενότητα και το σύστημα δεν μου επιτρέπει. Τι μπορώ να κάνω.
Απάντηση: Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν συμπιεσμένο φάκελο της μομφής .zip ή .rar, στον οποίον θα συμπεριλάβετε όλα τα δικαιολογητικά της ενότητας και κατόπιν να ανεβάσετέ το συμπιεσμένο αυτό αρχείο.