Αιτήσεις αναπληρωτών 2018: Απαραίτητο το αίτημα μεταβολής στοιχείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/04/2018 - 20:41 | Author: Newsroom

Αιτήσεις αναπληρωτών 2018: Σύμφωνα με  έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν παραλαμβάνονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δικαιολογητικά υποψηφίων για τα οποία δεν έχει υποβληθεί σχετικό Αίτημα μεταβολής στοιχείων, για τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται.

– Δικαιολογητικά: Oι αρμόδιοι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης οφείλουν να μεριμνήσουν για τη μεταφόρτωση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των παρακάτω δικαιολογητικών:

(α) πτυχιούχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου από το σχολ. έτος 2012-2013 και εφεξής, ήτοι:
(i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών,
(ii) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα
Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών με
τίτλο της ημεδαπής ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας.
(iii) Αποδεικτικό Ελληνομάθειας
(iv) Για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και
ΠΕ70-Δασκάλων (παρ. 8 άρθρο 9 του ν.3391/2005) απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση φοίτησης και
επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση,
Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (παρ. 2 άρθρο 30 του ν.2083/1992) ή Βεβαίωση
επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος
Ελληνικών Πανεπιστημίων (παρ. 3 άρθρο 10 του ν.2327/1995).

β) Αποδεικτικά Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, για εκπ/κούς οι οποίοι δεν υπέβαλαν τα εν λόγω αποδεικτικά κατά την αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου από το σχολ. έτος 2012-2013 και εφεξής.

(γ) Για τις περιπτώσεις πολυτεκνίας, τριτεκνίας και αναπηρίας τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (το οποίο θα έχει αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την δηλωθείσα Δ/νση Εκπ/σης).

(δ) Διδακτορικοί ή/και Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία οι οποίοι, είτε υποβάλλονται για πρώτη φορά είτε υποβλήθηκαν κατά τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 και δεν έλαβαν συνάφεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 3) σχετική υ.α..

(ε) Πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, που υποβάλλονται για πρώτη φορά.

Κατά την παρούσα διαδικασία γίνονται δεκτοί μόνο Διδακτορικοί ή Μεταπτυχιακοί Τίτλοι για την
πιστοποίηση της εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των υποψηφίων. Δεν γίνονται δεκτοί και δεν καταχωρίζονται λοιποί Διδακτορικοί ή Μεταπτυχιακοί Τίτλοι (π.χ. στο γνωστικό αντικείμενο κάθε υποψηφίου) δεδομένου ότι δεν αποτελούν κριτήριο ένταξης ή/και κατάταξης στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

2. Καταχωρίζονται και επικυρώνονται μόνο πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου
επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα
που εποπτεύεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

Loading...


  • europalso   ideascentral