: Ειδικές οδηγίες για ΕΕΠ-που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και πώς μπορούν να την παίρνουν.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, απέστειλε το ΥΠΑΙΘ στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της ΔΠΕ Ροδόπης.

Σύμφωνα με το έγγραφο Α. Πριν τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας πρέπει να εξαντλείται η δυνατότητα απασχόλησης με σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Β.

Επίσης σε περίπτωση που σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπάγονται σε ευπαθή ομάδα χορηγείται η ειδική άδεια απουσίας των 4 ημερών και εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο κανονικής άδειας για τη συμπλήρωση του τετραημέρου, ο/η εκπαιδευτικός, με αίτησή του/της, δύναται  να ζητήσει η τέταρτη ημέρα να χρεώνεται με κάποια άλλη άδεια, την οποία να δικαιούται, εφόσον πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις χορήγησής της.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά Μαρούσι, 23-10-2020 Αρ. Πρωτ.: 144943 /Ε3 ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα. ΣΧΕΤ: Το αριθ. Φ.12/4000/12-10-2020 έγγραφό σας, με αρ. πρωτ. 138573/Ε3/13-10-2020 και το όμοιο 138876/Ε3,Η3/13-10-2020 εισερχομένων εγγράφων στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (σχετ. η με αριθ. 136503/Ε3/8-10-2020 ΑΔΑ: 9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ εγκύκλιός μας), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που υπάγονται σε ευπαθή ομάδα χορηγείται η ειδική άδεια απουσίας των τεσσάρων ημερών και εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο κανονικής άδειας για τη συμπλήρωση του τετραημέρου, ο/η εκπαιδευτικός, με αίτησή του/της, δύναται  να ζητήσει η τέταρτη ημέρα να χρεώνεται με κάποια άλλη άδεια, την οποία να δικαιούται, εφόσον πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις χορήγησής της.

Υπό αυτήν την έννοια, σαφώς και απαιτείται να έχει τελεστεί γάμος, ώστε να χορηγηθεί άδεια γάμου, να έχει υπάρξει παράσταση σε δίκη, ώστε να χορηγηθεί άδεια δίκης, θάνατος συγγενούς για την άδεια πένθους, αιμοληψία για την άδεια αιμοδοσίας, συμμετοχή σε σεμινάριο κλπ. για την άδεια επιμόρφωσης, ποσοστό αναπηρίας για την άδεια λόγω αναπηρίας, ανάγκη περιοδικής νοσηλείας για την άδεια νοσήματος κλπ.

Η χορήγηση των αδειών αυτών, ωστόσο, για την κάλυψη της τέταρτης ημέρας της ειδικής άδειας, γίνεται ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπονται για τη χορήγησή τους.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, εάν τελεστεί γάμος κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας, οι πέντε ημέρες άδειας που προβλέπονται από τη νομοθεσία μπορούν να επιμερισθούν σε πέντε τετραήμερα της ειδικής άδειας.

Επισημαίνεται ότι, καθώς στην αριθ. 136503/Ε3/8-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας των τεσσάρων ημερών και για λόγους χρηστής διοίκησης, σε περίπτωση εξάντλησης των κανονικών αδειών, η άδεια που θα χορηγηθεί κατά περίπτωση για την κάλυψη της τέταρτης ημέρας μπορεί να χορηγηθεί στον/στην εκπαιδευτικό/μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. αναδρομικά από 15-09-2020.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει πριν τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας να εξαντλείται η δυνατότητα απασχόλησης με σύγχρονη τηλεκπαίδευση.