Δελτίο Τύπου

Βασικά σημεία ομιλίας του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, στην Επιτροπή CULT του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα «Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στην Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Νεολαία»

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος τόνισε τα εξής:

Η εκπαίδευση ως μοχλός ανάπτυξης

«Η εκπαίδευση είναι καταλυτικός μοχλός της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της πρόληψης και της αντιμετώπισης της ανεργίας. Το σύγχρονο σχολείο αντιμετωπίζει θεμελιώδη διλήμματα που αφορούν τόσο στο επίπεδο του περιεχομένου και της ποιότητας της παρεχόμενης γνώσης, όσο και στο επίπεδο οργανωτικής δομής και λειτουργίας του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας, ειδικότερα σήμερα, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παγκόσμιας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η σημερινή ανάγκη προσδιορίζεται στη δημιουργία μιας κουλτούρας μάθησης, η οποία θα δίνει έμφαση σε μια μακρόπνοη συνεχή μαθησιακή διαδικασία, εκκινώντας από την προσχολική ηλικία έως και την τρίτη ηλικία και θα καλύπτει κάθε μορφή εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα διέπεται από τις ουμανιστικές αρχές της κοινωνικής ισοτιμίας και της κοινωνικής συνοχής.

Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Νεολαία

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας διαρθρώνονται στους εξής θεματικούς πυλώνες:

1)διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε όλους τους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας

2)αποτελεσματική και καινοτόμος εκπαίδευση και κατάρτιση

3)κοινωνική συνοχή και

4)νεολαία, πολιτισμός και επιχειρηματικότητα καθώς και διεύρυνση και εμβάθυνση του διαρθρωμένου διαλόγου για τους νέους.

Η παιδεία της Ευρώπης, όπως και η παιδεία για, αλλά και με, την Ευρώπη, συμβάλλει στην αναζωογόνηση του ίδιου του ενωσιακού ιδεώδους: στη διάπλαση μιας Ευρώπης, ικανής να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με όραμα, σχέδιο και αλληλεγγύη, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης όπως η παρούσα. Η δε αλληλεγγύη είναι κομβικής σημασίας, δεδομένου ότι η οικονομική κρίση, οι δημογραφικές μεταβολές, οι περιβαλλοντικές και τεχνολογικές προκλήσεις, αλλά και οι ρυθμοί με τους οποίους μεταβάλλονται οι παγκόσμιες σταθερές, αναδεικνύουν την ανάγκη αμοιβαίων συνεργιών με προσήλωση στο κοινό μας συμφέρον.

Κατανοούμε ότι το χρονικό περιθώριο των έξι μηνών της Προεδρίας μας, δεν επιτρέπει κοσμογονικές αλλαγές. Αλλά θα βάλουμε το στίγμα μας σε ουσιώδη για την εκπαίδευση θέματα. Οφείλουμε να πετύχουμε για τους νέους. Για μια Ευρώπη της μάθησης, της γνώσης, των αξιών».

Δείτε το σχετικό

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε