Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4115/2013 (Α’ 24)

2.Το Π.Δ. 86/21-6-2012 ( Α’ 141)

Απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4115/2013 (Α’ 24).

Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Ιδρύματος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν:

1) Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα οικονομίας ή διοίκησης ή έρευνας και λήψης αποφάσεων ή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ή δια βίου εκπαίδευσης.
2) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα έργων, προγραμμάτων και δράσεων για τη Διά Βίου Μάθηση, τη νέα γενιά και τη στήριξη της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής διαδρομής και κινητικότητάς της, την καινοτομία, τη μαθητική και φοιτητική μέριμνα.
3) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
4) Αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στην κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, στη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (project management), στη στοχοθεσία, στο συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

5) Γνώση ξένων γλωσσών ιδίως δε της Αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δημοσιεύσεις και άλλα πρόσφορα μέσα.

6) Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία, για τους μη κατέχοντες την ελληνική ιθαγένεια, αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης ο ίδιος οφείλει, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, να παύσει οποιαδήποτε έννομη σχέση με φυσικό ή νομικό πρόσωπο , από την οποία μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με αίτησή τους προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας σε 2 ημερήσιες εφημερίδες και την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ και πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται τα προσόντα και στοιχεία του ενδιαφερομένου.

2. Αποδεικτικά των αναφερόμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και στοιχείων, που έχουν αποκτηθεί ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι τίτλοι σπουδών θα υποβληθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τους αρμόδιους φορείς. Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν επίσημα μεταφρασμένα. Σημειώνουμε ότι το συγγραφικό έργο μόνο θα αναφέρεται και δεν θα προσκομίζεται.

3. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4. Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν α) ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή περιορισμοί του άρθρου 8 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άνδρες).

5. Σύντομη έκθεση στην οποία θα περιγράφεται το όραμα και η στοχοθεσία τους για το έργο και τη λειτουργία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Πληροφορίες για το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr)

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη «Πρόσκληση Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για ΙΝΕΔΙΒΙΜ. – Θέση Διευθύνοντος Συμβούλου», ο οποίος θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ( Α. Παπανδρέου 37 – 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ ) και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γραφείο 2158.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Νικολαϊδου Σεμίραμις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ( τηλ.: 210-344 2480).

Η παρούσα να δημοσιευθεί από μια φορά στις εφημερίδες «Δημοκρατία» και «Ελλάδα Αύριο».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Για το σχετικό έγγραφο πατήστε .