16-07-14 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μελών του Συμβουλίου της Αρχής του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/07/2014 - 15:41 | Author: Newsroom Ipaidia

Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μελών του Συμβουλίου της Αρχής του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)

Προκειμένου να πληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις μελών του Συμβουλίου της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος έχει ορισθεί με την με αριθμό Φ.253/18800/Β6/10.02.2014 (Φ.Ε.Κ.

Υ.Ο.Δ.Δ. 67) Υπουργική Απόφαση, προσκαλεί για υποβολή υποψηφιοτήτων:

Α) Τέσσερις εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Β’, οι οποίοι να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την αποστολή και τις δραστηριότητες της Αρχής.

Β) Ένα μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου ή ένα μέλος ΕΠ ΤΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής, ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 3 και το άρθρο 8 του Ν. 4186/2013, και συγκεκριμένα:

1. Ανά Ομάδα Προσανατολισμού για το Γενικό Λύκειο:

α) Ανθρωπιστικών Σπουδών,

β) Θετικών Σπουδών και

γ) Οικονομικών – Πολιτικών – Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών

2. Ανά Ομάδα Προσανατολισμού για το Επαγγελματικό Λύκειο:

α) Τεχνολογικών Εφαρμογών,

β) Διοίκησης και Οικονομίας,

γ) Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και

δ) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων,

Γ) Ένα Σχολικό Σύμβουλο ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 3 και το άρθρο 8 του Ν. 4186/2013, και συγκεκριμένα:

1. Ανά Ομάδα Προσανατολισμού για το Γενικό Λύκειο:

α) Ανθρωπιστικών Σπουδών,

β) Θετικών Σπουδών και

γ) Οικονομικών – Πολιτικών – Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών

2. Ανά Ομάδα Προσανατολισμού για το Επαγγελματικό Λύκειο:

α) Τεχνολογικών Εφαρμογών,

β) Διοίκησης και Οικονομίας,

γ) Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και

δ) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων,

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με βιογραφικό σημείωμα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν μέχρι και την 31/07/2014, με συστημένη αποστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, Τμήμα Β΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έπειτα από την Πρόσκληση της 7-2-2014 θα πρέπει να την επανυποβάλουν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Loading...


  • europalso

    ideascentral