14-01-16 Προπτυχιακοί φοιτητές που μπορούν να δώσουν εξετάσεις του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του έτους 2015-2016

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/01/2016 - 16:34 | Author: Newsroom Ipaidia

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την κανονική τους φοίτηση –

τον ελάχιστο δηλαδή αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων – να εξεταστούν στις εξεταστικές περιόδου του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 σε όλα τα μαθήματα που όφειλαν, ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονταν στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιεύθηκε στις 30-12-2015 (ΦΕΚ Α’ 184/30-12-2015).

Ο δικαιολογητικός λόγος της διάταξης αυτής που περιλήφθηκε στην παραπάνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ήταν, δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, να διευκολυνθούν οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις στην περάτωση των σπουδών τους και κατά συνέπεια στην απόκτηση του πτυχίου τους.

Είναι αυτονόητο δε ότι πριν από την έκδοσή της το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έγινε αποδέκτης καθημερινών έγγραφων αιτημάτων από φοιτητές αλλά και ομόφωνων αποφάσεων Συγκλήτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Χώρας.

Η διάταξη αυτή είναι η πέμπτη κατά σειρά που ρυθμίζει το ίδιο θέμα, δεδομένου ότι έχουν προηγηθεί οι όμοιου περιεχομένου διατάξεις : (α) της παραγράφου 17 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α’/30.01.2013) με τις οποίες χορηγήθηκε η ίδια δυνατότητα κατά τις εξεταστικές περιόδους του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 (β) της παραγράφου 9 του άρθρου του ν.4128/1013 (ΦΕΚ 268 Α’/10.12.2013), με την οποία παρασχέθηκε η δυνατότητα σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου του 2014 σε όλα τα μαθήματα που όφειλαν από προηγούμενα εξάμηνα, επίσης ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονταν σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.2014), σύμφωνα με την οποία για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 κάθε φοιτητής δικαιούνταν να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα, και (δ) η διάταξη του άρθρου 39 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ Α’ 50/14.5.2015) παρασχέθηκε η δυνατότητα στους επί πτυχίω φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν τα προηγούμενα εξάμηνα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές για κάθε καλόπιστο (απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας, ότι η διάταξη αυτή υπαγορεύθηκε από τους ίδιους οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους για τους οποίους θεσπίσθηκαν και οι προηγούμενες, ενώ για την έκδοσή της λήφθηκαν υπόψη τόσο τα αιτήματα φοιτητών, φοιτητικών οργανώσεων όλων ανεξαιρέτως των πολιτικών χώρων αλλά και των Συγκλήτων των Πανεπιστημίων και των Συμβουλίων των ΤΕΙ.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso