Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων ‘Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Α.Π. 1, 2’, του Ε.Π. ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ για το διδακτικό έτος 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την ανάρτηση της Εγκυκλίου με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων ‘Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Α.Π. 1, 2’, του Ε.Π. ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ για το διδακτικό έτος 2013-2014».
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 111192/Δ2/9-8-2013 Πρόσκληση και περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 138635/Δ2/27-9-2013 Υπουργική Απόφαση, πλην όμως δεν δήλωσαν προτίμηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πρόσληψή τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι και το τέλος του διδακτικού έτους 2013-2014) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα δημοσίευσης στο διαδίκτυο
Για την ταχύτερη επεξεργασία τους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, μπορούν να αποστέλλονται με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Δ΄, Αισθητικής Αγωγής, γρ. 1093
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

Για την Εγκύκλιο πατήστε
Για το Έντυπο Αίτησης πατήστε
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε