1 προς 30 αναλογία εκπαιδευτή προς καταρτιζόμενο στα Σ.Ε.Κ.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/10/2014 - 15:11 | Author: Newsroom Ipaidia

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης: Τι προβλέπεται για εκπαιδευτικούς

Χρησιμοποιούνται 30 έως 33 καταρτιζόμενοι ανά εκπαιδευτή στα θεωρητικά και μικτά μαθήματα

Μικρός αναμένεται να είναι ο αριθμός των εκπαιδευτών ιδίως φιλολόγων και μαθηματικών που θα προσληφθούν στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης αφού τοΥπουργείο Παιδείας όρισε την αναλογία εκπαιδευτή με καταρτιζόμενο στο 1 προς 30 τόσο γα τα θεωρητικά όσο και για τα μικτά μαθήματα.

Ο αριθμός των 30 καταρτιζόμενων μπορεί να αυξηθεί στους 33, δηλαδή κατά 10% με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων.

Μικρότερος είναι ο αριθμός των καταρτιζόμενων στα εργαστηριακά μαθήματα αφού αν σε έκαστο εργαστηριακό μάθημα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), τότε δύναται να τοποθετηθεί δεύτερος εκπαιδευτής και εφόσον αυτό προβλέπεται από τον αντίστοιχο οδηγό σπουδών.

Στα εργαστηριακά μαθήματα τα οποία διενεργούνται εκτός χώρου Σ.Ε.Κ., δύνανται να λειτουργούν με μικρότερο αριθμό καταρτιζομένων και με ελάχιστο αριθμό επτά (7), μετά από απόφαση του Διευθυντή της Σ.Ε.Κ.

Τα τμήματα δύνανται να δημιουργηθούν εφόσον συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των δεκαπέντε (15) καταρτιζομένων, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες υπάρχει τεκμηριωμένη εισήγηση από τον Δ.Δ.Β.Μ. και ύστερα από απόφαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Όπως προειπώθηκε ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα, καθορίζεται σε τριάντα (30), δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10%, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων. Ειδικά για την εγγραφή πολύτεκνου ή τρίτεκνου γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανού ή ΑΜΕΑ που μπορεί να καταρτιστεί, δύναται να προσαυξάνεται κατά 10%, ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί η αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας τμήματος, εκδίδεται σχετική απόφαση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση της διεύθυνσης της Σ.Ε.Κ. και της Δ.Δ.Β.Μ., στην οποία ρυθμίζονται οι αναγκαίες αλλαγές όπως, η μετακίνηση εγγραφέντων μεταξύ Σ.Ε.Κ. και η ένταξη εγγραφέντων σε άλλες ειδικότητες. Εάν κάποιο από τα τμήματα αποφασιστεί να μην λειτουργήσει, τότε σε συνεργασία με τη Σ.Ε.Κ. ή/και με τη Δ.Δ.Β.Μ., ενημερώνονται οι εγγραφέντες και διευθετούνται οι αλλαγές.

Ώρες διδασκαλίας ωρομίσθιων εκπαιδευτών

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά ωρομίσθιο εκπαιδευτή ενηλίκων, σε όλες τις δημόσιες δομές Διά Βίου Μάθησης, ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Θέσεις εκπαιδευτών

Οι θέσεις εκπαιδευτών των δημόσιων Σ.Ε.Κ. προκηρύσσονται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ή άλλον φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., που με απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων του έχει αναθέσει.

Οι προκηρύξεις, με χρήση ειδικού πληροφοριακού συστήματος, αναφέρουν: τη διάρκεια κατάρτισης, τις ειδικότητες που έχει αποφασιστεί να λειτουργήσουν, τα μαθήματα ανά ειδικότητα με αναφορά στο είδος τους (θεωρητικά −εργαστηριακά − μικτά) και στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, τους δικαιούχους συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, τη σχέση εργασίας, τον τρόπο και την ανώτατη ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των εκπαιδευτών, τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης τυχόν ενστάσεων σε όλα τα στάδια επιλογής.

Για την επιλογή των εκπαιδευτών συνεκτιμώνται τα ακόλουθα, σε σχέση με το αντίστοιχο μάθημα: η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και το επίπεδο συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης συνεργασίας με το Σ.Ε.Κ. όπως και κοινωνικά κριτήρια.

Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Β.Μ., τον Διευθυντή της οικείας Σ.Ε.Κ. και ένα μέλος οριζόμενο από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται στα εγκεκριμένα και δημοσιοποιημένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή όπως οριστούν ή αντιστοιχηθούν με απόφαση τηςΓΓΔΒΜ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών στις δημόσιες Σ.Ε.Κ.

ΕΣΠΑ και αμοιβές

Οι σχετικές αμοιβές των Εκπαιδευτών Ενηλίκων μπορούν να καλύπτονται και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α.

Τι γίνεται αν κλείσει μια ιδιωτική ΣΕΚ

Σε περίπτωση ανάκλησης της αδείας ιδιωτικής Σ.Ε.Κ. ή για οποιοδήποτε λόγο αδυναμίας παροχής υπηρεσιών στους καταρτιζομένους της και κατά τη διάρκεια του έτους, με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. οι όμορες δημόσιες Σ.Ε.Κ. υποχρεούνται να μεταγράψουν όσους εκ των καταρτιζομένων το επιθυμούν και το δηλώσουν σε ειδική πρόσκληση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ

Διάρκεια μαθημάτων

Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45 λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε επτά ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.

Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων ή του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων είναι δυνατό να γίνεται συνεχόμενη μέχρι τρεις ώρες.

Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο, δεν επιτρέπεται η είσοδος καταρτιζομένων.

Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών.

Έναρξη και λήξη διδακτικού έτους

Το διδακτικό έτος στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) άρχεται την 1η Οκτωβρίου, και μετατίθεται, σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής, την αμέσως

επόμενη Δευτέρα, και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από τη 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι καταρτιζόμενοι και οι εκπαιδευτές από το ΦΕΚ

Καλόγηρος Βασίλειος NEWS.GR

Loading...


  • europalso   ideascentral