07-12-16: Οι σημερινές ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ από 3 ΠΔΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/12/2016 - 22:10 | Author: Newsroom Ipaidia

ΑΔΑ: 9ΟΥ34653ΠΣ-88Β – Ανάρτηση συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

2. Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΨ14653ΠΣ-ΑΡΞ – «Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

3. Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩ3Μ4653ΠΣ-Δ59 – Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5808/18-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΞΩΥ4653ΠΣ-1ΛΦ) απόφασή μας, με θέμα: «Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001890, του Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: