Δελτίο Τύπου

«Πρόσληψη εκπαιδευτικών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο (με Λ.Τ.) Ηρακλείου Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 1» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι με την υπ΄ αριθμ. 53580/Γ7/07-04-2014 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΙΗΥ9-1Ω2) προσλαμβάνονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο (με Λ.Τ.) Ηρακλείου Κρήτης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους κυρωθέντες πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 32, οι κάτωθι εκπαιδευτικοί:

ΑΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

1

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ 32

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ (Λ.Τ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Ν. ΚΡΗΤΗΣ

2

ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ 32

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ (Λ.Τ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Ν. ΚΡΗΤΗΣ

3

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ 32

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ (Λ.Τ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Ν. ΚΡΗΤΗΣ

4

ΒΟΥΤΥΡΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ 32

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ (Λ.Τ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Ν. ΚΡΗΤΗΣ

Οι ανωτέρω καλούνται να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός 5 ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .