Οι Εργασιακές προκλήσεις και η διαχείριση του εργατικού δυναμικού σε μια Ευρώπη που“ γερνάει” εύλογα αποτελούν το επίκεντρο της καμπάνιας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU – OSHA).

Η διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού μπορεί να βελτιώσει όχι μόνο την υγεία και την καθημερινότητα του κάθε εργαζόμενου, αλλά να ενισχύσει επίσης την παραγωγικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα της κάθε επιχείρησης

Τι κερδίζει η επιχείρηση από την εφαρμογή καλών πρακτικών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας που επικεντρώνονται στην υγιή γήρανση και τη βιώσιμη εργασία;

Πολλά και σημαντικά είναι τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις εφαρμόζοντας καλές πρακτικές διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) σε συνδυασμό με την προστασία των εργαζομένων και την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα:

  • Αξιοποίηση των πολύτιμων δεξιοτήτων και της εργασιακής εμπειρίας που διατηρούνται εντός του οργανισμού.
  • Μεταβίβαση γνώσεων στους νεότερους σε ηλικία σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους.
  • Υγιείς και παραγωγικοί εργαζόμενοι που βοηθούν την επιχείρηση ή τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται να παραμείνει ανταγωνιστικός συμβάλλοντας παράλληλα και στην καινοτομία.
  • χαμηλότερα ποσοστά απουσιασμού λόγω ασθένειας, άρα και χαμηλότερο κόστος για τους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις και καλύτερη παραγωγικότητα
  • μείωση ποσοστού εναλλαγής του προσωπικού
  • οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και δέσμευση των εργαζομένων προς την επιχείρηση καθώς νιώθουν ασφαλείς σε ένα εργασιακό περιβάλλον που επιτρέπει στους εργαζόμενους όλων των ηλικιών να αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους.
  • Λιγότερο stress, καλύτερη ποιότητα ζωής των εργαζομένων με μεγαλύτερη ευεξία στην εργασία.

Προαγωγή Υγείας από τη GEP – “Κερδίστε” από τη φροντίδα των εργαζομένων σας!

Ολοένα και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία αλλά και η πρακτική εμπειρία οδηγούν το συμπέρασμα ότι, οι ολοκληρωμένες πρακτικές και πολιτικές Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, είναι πιο αποτελεσματικές στην πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας των εργαζομένων.

Ιδιαίτερα τα προγράμματα προαγωγής υγείας στους χώρους εργασίας συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του μεγάλου στόχου που δεν είναι άλλος από τη δημιουργία κουλτούρας υγείας & ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση οι επιστήμονες της GEP, μπορούν να είναι οι πολύτιμοι σύμμαχοι κάθε επιχείρησης και κάθε οργανισμού καθώς εστιάζουν σε θέματα προαγωγής υγείας των εργαζομένων που σχετίζονται είτε με την εργασίας ή με συνήθειες της καθημερινότητας όπως η διακοπή του καπνίσματος, διαχείριση του stress, τη σωστή διατροφή και τη φυσική άσκηση κ.α. Επιπλέον η υλοποίηση προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας μπορεί να επιδοτηθεί από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση ()

Δωρεάν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες και την Πυρασφάλεια από τη GEP

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, η GEP, ηγέτιδα εταιρεία Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας στην Ελλάδα, πρωτοπορεί και παρέχει δωρεάν εξ αποστάσεως εκπαίδευση εργαζομένων στις επιχειρήσεις που το επιθυμούν, μέσω των καινοτόμων e- learning προγραμμάτων που έχει αναπτύξει, στους τομείς των Πρώτων Βοηθειών και της Πυρασφάλειας.

Οι εταιρείες που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα για ένα ή για όλα τα Προγράμματα e – learning της GEP, θα έχουν το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στις καινοτόμες πλατφόρμες, για δύο εργαζομένους τους και για διάστημα 5 ημερών μετά την παραλαβή των κωδικών τους. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να υποβληθούν στο απαραίτητο test για την πιστοποίησή τους.