Ερώτηση της Σοφίας Ασημακοπούλου Βουλευτού Β’ Πειραιώς για την προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ και επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας στην ιστοσελίδα του

Η ερώτηση

Κυρία Υπουργέ,

Με το Νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται σε ενιαίο νομοθετικό κείμενο οι διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νομοθετήματος, οι ιστότοποι του

Διαδικτύου και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημοσίου οφείλουν να είναι προσβάσιμοι στα ΑμεΑ, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων (ν. 4727, άρ. 37: «Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1, παρ. 2, 3 και 4, της Οδηγίας (EE) 2016/2102)».

Επίσης, επισημαίνεται ότι: «Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν και επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση, μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας για τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου» (ν. 4727/2020, Άρθρο 42: Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας).

Ακόμη, σύμφωνα με το Άρθρο 44, του ως άνω νομοθετήματος – Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων: «Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναρτούν στον ιστότοπό τους πλήρη στοιχεία για την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος».

2
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 3071, της 23 Ιουλίου 2020 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3071 / 23 Ιουλίου 2020) του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρο 3, β’), οι ιστότοποι του Διαδικτύου και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημοσίου, πρέπει να έχουν αναρτήσει σε εμφανές σημείο επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας, η οποία θα συμμορφώνεται με το πρότυπο που ορίζεται στο άνω άρθρο.

Με βάση τις προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ως καταληκτικές ημερομηνίες για την συμμόρφωση του συνόλου των ιστότοπων στο Διαδίκτυο, ορίζονται η 23η.09.2020 και η 23η.06.2021 για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές. Δυστυχώς, από ό,τι μέχρι σήμερα βλέπουμε, ο ιστότοπος του «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» δεν έχει συμμορφωθεί με τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους ο ιστότοπος στο Διαδίκτυο του «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (EE) 2016/2102, ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με αναπηρία;

2. Για ποιους λόγους στον ως άνω ιστότοπο δεν έχει αναρτηθεί δήλωση προσβασιμότητας;

3. Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε, ώστε ο ανωτέρω ιστότοπος να εναρμονιστεί με τις

ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις;
Η Ερωτώσα Βουλευτής
ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ