Τι ισχύει με τις άδειες οδήγησης στην Ελλάδα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔04/06/2018 - 15:05 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Διευκρινιστική εγκύκλιο, σχετικά με την «Ισχύς των στην », εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία σημειώνεται: Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και επειδή η υπηρεσία µας γίνεται αποδέκτης πολλών γραπτών και προφορικών ερωτηµάτων σχετικά µε το δικαίωµα οδήγησης οχηµάτων στη χώρα µας, διευκρινίζουµε τα εξής:

Α. ∆ικαίωµα οδήγησης στην Ελλάδα, ανά κατηγορία ελληνικής άδειας οδήγησης Στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος που επισυνάπτεται αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιώµατα
οδήγησης στην Ελλάδα µε ελληνική άδεια οδήγησης και ανά κατηγορία αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει.

Β. ∆ικαίωµα οδήγησης στην Ελλάδα από πολίτες που δεν κατέχουν ελληνική άδεια οδήγησης

1. ∆ικαίωµα οδήγησης µε εθνική άδεια οδήγησης έχουν οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από:

α) Κράτος-µέλος της Ε.Ε. και από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, που αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος που επισυνάπτεται. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία (άρθρο 2 και 6 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ όπως ισχύει, καθώς και την Απόφαση (ΕΕ) 2016/1945 της Επιτροπής για την ισοδυναµία µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης), οι άδειες που χορηγούνται για οποιαδήποτε κατηγορία ισχύουν και για οχήµατα της κατηγορίας ΑΜ (µοτοποδήλατα και ελαφρά δίκυκλα και τετράκυκλα, όπως ορίζονται από τον Κανονισµό 168/2013/ΕΕ).

β) Την Ελβετία, ισχύουν ως έχουν επί του ελληνικού εδάφους επί 12 µήνες από την είσοδο του κατόχου της στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1333/1983 (Α΄31) µε τον οποίο κυρώθηκε Συµφωνία για αµοιβαία αναγνώριση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτων και µοτοσικλετών µεταξύ της Ελλάδας και της Ελβετίας.

γ) Συµβαλλόµενο κράτος στη Σύµβαση της Βιέννης εφόσον οι κάτοχοι δεν έχουν την κανονική τους διαµονή στην Ελλάδα και είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος 6 «Εθνική Άδεια Οδήγησης» του (γ) σχετικού. Κατά την έκδοση της παρούσας τα συµβαλλόµενα κράτη αναφέρονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος που επισυνάπτεται. Επισηµαίνεται ότι ο επικαιροποιηµένος πίνακας (σε πραγµατικό χρόνο) µε τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύµβαση της Βιέννης µπορεί να αναζητείται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chapter=11&Temp=mtdsg3&lang=en.

δ) Τα µέλη διπλωµατικών αποστολών και προξενικών αρχών, καθώς και τα µέλη ∆ιεθνών Οργανισµών και Γραφείων ∆ιεθνών Οργανισµών στην Ελλάδα ως και τα µέλη των οικογενειών τους, υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, που είναι κάτοχοι ∆ελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από τη ∆ιεύθυνση Εθιµοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης της χώρας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας αρχής, για το δικαίωµα οδήγησης οχήµατος βάσει των κατηγοριών που κατέχουν, επίσηµα µεταφρασµένης.

2. ∆ικαίωµα οδήγησης στην Ελλάδα µε διεθνή άδεια οδήγησης έχουν οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος και οι οποίοι δεν έχουν την κανονική τους διαµονή στην Ελλάδα. Προκειµένου η  διεθνής άδεια οδήγησης να έχει ισχύ θα πρέπει να συνοδεύεται από την ισχύουσα εθνική άδεια οδήγησης του κατόχου της.

Loading...


  • europalso   ideascentral