Όσοι και όσες συνάδελφοι, ζητάτε από τα υπηρεσιακά συμβούλια με αίτησή σας αναγνώριση προϋπηρεσίας με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίζετε δικαιολογητικά των αρμοδίων υπηρεσιών στα οποία θα αναφέρονται:
1. Η ιδιότητα με την οποία εργαστήκατε
2. Η σχέση εργασίας
3. Το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο)
4. Η διάρκεια των προϋπηρεσιών
5. Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης και
6. Τα σχετικά ένσημα