Με τη νέα -πέμπτη κατά σειρά- ρύθμιση για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων να μπαίνει σιγά σιγά στον δρόμο της Βουλής, το zougla.gr παρουσιάζει τα βασικά σημεία του νέου καθεστώτος που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να γλυτώσουν τα κτίσματά τους από την κατεδάφιση.

Να σημειωθεί ότι η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ από τις 8 Οκτωβρίου, θα έχει διάρκεια δύο χρόνια και προβλέπει μέχρι 80 δόσεις.

Τι περιλαμβάνει η νέα ρύθμιση και ποια αυθαίρετα αφορά

Τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης που έχουν συντελεστεί πριν από την 28.07.2011 (όσα χτίστηκαν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία κατεδαφίζονται) και κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Αυθαίρετες κατασκευές σε κτήριο με αποκλειστική χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ.1 του άρθρου 70 περί αυθαίρετης αλλαγής χρήσης. «Τακτοποιούνται» με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

– Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 01.01.1983. «Τακτοποιούνται» με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου.

– Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις (π.χ. πέργολες, φύτευση υπαίθριας θέσης στάθμευσης κ.ο.κ.) που εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου.

– «Τακτοποιούνται» και αναστέλλεται, για 30 χρόνια, η επιβολή κυρώσεων μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου τα εξής (μεταξύ άλλων):

α. Αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια και δεν υπερβαίνουν τα 200 τετραγωνικά για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και τα 500 τετραγωνικά για βιομηχανική χρήση.

β. Αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, εφόσον έχουν συντελεστεί σε περιοχές εντός σχεδίου και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω χρήση είναι σύμφωνη με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής.

γ. Αυθαίρετες κατασκευές ημιυπαίθριων χώρων σε κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου και υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση τους είναι σύμφωνη με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης.

Το ύψος του παραβόλου

Το παράβολο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου δεν επιστρέφεται και ανέρχεται σε:

i) 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.

ii) 500 ευρώ για κτήριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.

iii) 1.000 ευρώ για κτήριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.

iv) 4.000 ευρώ για κτήριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ. και

v) 10.000 ευρώ για κτήριο/χρήση μεγαλύτερα των 5.000 τ.μ.

Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών της 20.01.2016, επί τον συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές τετραγωνιδίων.

Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 250 ευρώ, ενώ το πρόστιμο διατήρησης είναι ίσο με το 50% του προστίμου ανέγερσης και καταβάλλεται από την πρώτη διαπίστωση του αυθαιρέτου και για κάθε συνεχόμενο χρόνο, μέχρι την κατεδάφιση ή τη νομιμοποίησή του.

Εν συντομία, ο τύπος υπολογισμού είναι:

τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων

Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, που αποδεδειγμένα προϋφίστανται της 01.1.1983, καταβάλλεται ποσοστό 15 % του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 01.1.1983 έως 01.1.1993, καταβάλλεται ποσοστό 60% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 01.1.1993 έως 31.12.2003, καταβάλλεται ποσοστό 80 % του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Να σημειωθεί ότι αρκεί η καταβολή της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου για τη σύνδεση του αυθαιρέτου με δίκτυα κοινής ωφέλειας και τη λήψη βεβαίωσης χώρου κυρίας χρήσης.

Παραδείγματα υπολογισμού του προστίμου

1ο Παράδειγμα υπολογισμού

εντός σχεδίου, με οικοδομική άδεια, κύρια και μοναδική κατοικία

υπέρβαση 50 τ.μ., χρόνος κατασκευής 2005, Τ.Ζ. 1000/1150(νέα-παλαιά)

παλαιό πρόστιμο: 0,15x50x1150x0,60×1,00=5175 €

νέο πρόστιμο: 0,15x50x1000x0,40×1,00=3000 €

2ο Παράδειγμα υπολογισμού

εντός σχεδίου, με οικοδομική άδεια, άλλη κατοικία,

υπέρβαση 100 τ.μ., χρόνος κατασκευής 1990, Τ.Ζ. 1300/1600

παλαιό πρόστιμο: 0,15x100x1600x0,60×0,80=11520 €

νέο πρόστιμο: 0,15x100x1300x0,60×0,60=7020 €

3ο Παράδειγμα υπολογισμού

εντός σχεδίου, με οικοδομική άδεια, υπηρεσίες (κατάστημα)

υπέρβαση 50 τ.μ.(πατάρι), χρόνος κατασκευής 2007, Τ.Ζ. 1650/2000

παλαιό πρόστιμο: 0,15 x50x0,50x2000x0,60×1,00=4500 €

νέο πρόστιμο: 0,15 x50x0,30x1650x0,60×1,00≅2230

4ο Παράδειγμα υπολογισμού

εντός σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια, άλλη κατοικία

υπέρβαση 70 τ.μ., χρόνος κατασκευής 1981, Τ.Ζ. 900/1000

παλαιό πρόστιμο: 0,15x70x1000x0,60×0,15 x2,0=1890 €

νέο πρόστιμο: 0,15x70x900x0,60×0,15 x1,3 ≅1105 €

5ο Παράδειγμα υπολογισμού

εκτός σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια, κύρια και μοναδική κατοικία

υπέρβαση 80 τ.μ., χρόνος κατασκευής 2006, Τ.Ζ. 600/600

παλαιό πρόστιμο: 0,15x80x600x0,40×1,00×1,7×2,0=9792 €

νέο πρόστιμο: 0,15x80x600x0,40×1,00×1,5×1,3=5616 €

6ο Παράδειγμα υπολογισμού

εκτός σχεδίου με εκκρεμή πολεοδομική μελέτη, χωρίς οικοδομική άδεια, άλλη κατοικία

υπέρβαση 120 τ.μ., χρόνος κατασκευής 1998, Τ.Ζ. 600/600

παλαιό πρόστιμο: 0,15x120x600x0,60×0,80×1,7×2,0≅17625 €

νέο πρόστιμο: 0,15x120x600x0,60×0,80×1,2×1,5 ≅9330 €

7ο Παράδειγμα υπολογισμού

εκτός σχεδίου, σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, χωρίς οικοδομική άδεια, υπηρεσίες

υπέρβαση 600 τ.μ., χρόνος κατασκευής 2005, Τ.Ζ. 600/600

παλαιό πρόστιμο: 0,15x600x600x0,60×1,00×1,7×2,0=110160 €

νέο πρόστιμο: 0,15x600x600x0,60×1,00×1,5×2,0 x1,2=116640 €.