«»: Το πρόγραμμα για την ένταξη των νέων ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ποιά τα ποσά

Το ύψος της κρατικής επιδότησης ανέρχεται σε 1.200 ευρώ ανά νέα Πιο αναλυτικά, ο νεοπροσληφθείς εκτός από τον μισθό του θα λαμβάνει για έξι μήνες ακόμα 600 ευρώ από το κράτος. Αντίστοιχα 600 ευρώ για 6 μήνες θα λάβουν και οι εργοδότες για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους.

Τι προβλέπεται για συμβάσεις μικρότερες των 6 μηνών

Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά και σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ του ποσού, στα 300 ευρώ για τον για τον εργαζόμενο και 300 ευρώ για τον εργοδότη.

Εάν η σύμβαση έχει διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα επιδοτείται αναλογικά με το χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 28 εκατ. ευρώ για το 2021 και 14 εκατ. ευρώ για το 2022.

Σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας, με το νέο μέτρο ενίσχυσης της απασχόλησης επιτυγχάνεται:

Η ενίσχυση του εισοδήματος των χαμηλόμισθων συνήθως νέων εργαζόμενων

Η επιδότηση του κόστους για τον εργοδότη, ο οποίος θα μπορεί να προσλαμβάνει με μικρό κόστος.

Το πρόγραμμα συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και μπορεί να συνδυαστεί με το ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας καθώς μια επιχείρηση –εφόσον το επιθυμεί- μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες στο «Πρώτο Ένσημο» δεν μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-Εργασία».