Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση για τις λειτουργικές προδιαγραφές που πρέπει να έχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας (του άρθρου 71 του ν. 4605/2019), η οποία θα αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr.)

Όπως είναι γνωστό, για να υπαχθούν οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά και άλλα κριτήρια του ν . 4605/2019, σε καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας τους, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην υπό κατασκευή ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα εγκρίνεται αυτόματα (ή θα απορρίπτεται αν δεν πληρούνται τα κριτήρια) .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δίνουν τη συναίνεσή τους, ώστε να γίνεται αυτόματα χρήση των δεδομένων τους από τις φορολογικές Αρχές και τις τράπεζες.

Με την υποβολή της αίτησης το Δημόσιο αποκτά πρόσβαση μέσω του Συστήματος σε όλα τα δεδομένα και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ του αιτούντα και των πιστωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας. Το Δημόσιο ελέγχει μέσω του Συστήματος εάν ο αιτών πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για επιδότηση των δόσεων του στις τράπεζες.

Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 68 έως 84 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 («Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’160).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

11. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 39100/05.04.2019 (Β’ 1167) «Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52)».

12. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 39095/05.04.2019 (Β’ 1165) «Προσδιορισμός της αξίας μεταφορικών μέσων ως κριτηρίου επιλεξιμότητας του ν. 4605/2019 (Α’ 52)».

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση και περιγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 71 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) που τηρείται αρμοδίως στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), www.keyd.gov.gr (εφεξής: το Σύστημα).

Άρθρο 2 Υποβολή αίτησης

1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr με την επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας».

2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), επιλέγοντας τον ρόλο του αιτούντα.

3. Το Σύστημα ελέγχει:

3.1. Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

3.2. Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής.

4. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, για την οποία εκκρεμεί η εισαγωγή στοιχείων και δικαιολογητικών, το Σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της επεξεργασίας και την εισαγωγή στοιχείων.

5. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής το Σύστημα ενημερώνει τον αιτούντα για τη μη δυνατότητα υποβολής εκ μέρους του νέας αίτησης.

6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, το Σύστημα ελέγχει:

α) Αν ο αιτών είναι Φυσικό Πρόσωπο και β) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και γ) Αν ο αιτών έχει αποβιώσει.

7. Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν είναι απενεργοποιημένος ΑΦΜ εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν έχει αποβιώσει εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης».

8. Ο αιτών επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για το εξής:

«Για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το ν. 4605/2019 (Α’ 52), θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων του αιτούντα, από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της παρεχομένης αδείας του αιτούντα για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων του, την άρση απορρήτου τραπεζικών καταθέσεων του άρ. 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και φορολογικού απορρήτου του άρ. 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) όπως ισχύει».

Άρθρο 3

Εισαγωγή στοιχείων αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών και ανάκτηση εισοδημάτων αυτών

1. Με την εισαγωγή των ανωτέρω στοιχείων έναρξης της αίτησης, το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Τα στοιχεία αυτά είναι:

α) Βασικά στοιχεία του αιτούντα: ΑΦΜ αιτούντα, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα.

β) Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντα: Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια. γ) Βασικά στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ιδιότητα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου).

2. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου περιέχουν σφάλματα τότε ο αιτών, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη έχουν τη δυνατότητα να τα τροποποιήσουν μέσω των δηλώσεων της Α.Α.Δ.Ε.

3. Επιπρόσθετα, ο αιτών, εκτός από τα στοιχεία που ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, καταχωρεί στο Σύστημα και τα στοιχεία επιkοινωνίας του: Τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Το Σύστημα καταρτίζει τον Πίνακα 1 – Στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών, ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. ΑΦΜ (εφόσον υπάρχει).

2. ΑΜΚΑ.

3. Ιδιότητα (Σύζυγος/Εξαρτώμενο μέλος).

4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

5. Το Σύστημα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς ενημέρωση του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, για τη συνυποβολή των δεδομένων τους και την παροχή συναίνεσης για την αυτόματη άντληση στοιχείων τους.

6. Μετά την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Σύστημα διατηρεί τις παρακάτω πληροφορίες:

α) Αποστολή ενημέρωσης (Ναι/Όχι),

β) Ημερομηνία αποστολής ενημέρωσης.

7. Ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη επιβεβαιώνουν ότι ενημερώθηκαν για το εξής: «Για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το ν. 4605/2019 (Α’ 52), θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων τους, από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της παρεχομένης αδείας για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων τους, την άρση απορρήτου τραπεζικών καταθέσεων του άρ. 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’270) και φορολογικού απορρήτου του άρ. 17 του ν. 4174/2013 (Α’170) που συνεπάγεται η συνυποβολή της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), όπως ισχύει».

8. Μετά την παροχή συναίνεσης από το σύνολο των μελών του νοικοκυριού εκκινεί η διαδικασία άντλησης στοιχείων.

9. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στοιχεία για τα εισοδήματα του αιτού- ντα, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών και καταρτίζει τον Πίνακα 2 – Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα, ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. ΑΦΜ.

2. Ονοματεπώνυμο.

3. Συνολικό ετήσιο εισόδημα.

4. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

Τα στοιχεία 1 έως 3 του Πίνακα 2 – Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) – Ε1 Το πεδίο 4 είναι το άθροισμα των τιμών του πεδίου 3 και υπολογίζεται από το Σύστημα.

Άρθρο 4

Υποβολή στοιχείων κύριας κατοικίας του αιτούντα και περιουσιακών στοιχείων αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών

1. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):

α) Τα στοιχεία της κύριας κατοικίας του αιτούντα, που αναφέρονται στο έντυπο Ε1 του προηγούμενου έτους,

τα οποία είναι προσβάσιμα από το/τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη.

β) Τα στοιχεία των ακινήτων από την τελευταία εκκαθαρισμένη περιουσιακή κατάσταση του αιτούντα του/ της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, καθώς και όλες τις αλλαγές στο Ε9.

γ) Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (Αυτοκίνητα, Αεροσκάφη, Πλοία/Σκάφη) του αιτούντα και του/της συζύγου, που αναφέρονται στο έντυπο Ε1 του προηγούμενου έτους.

2. Τα στοιχεία α έως γ της προηγούμενης παραγράφου αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους εφόσον δεν παρέλθει αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων εκ του νόμου προθεσμιών υποβολής, η αυτόματη άντληση των εγγράφων εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

3. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.:

α) Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα του/ της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών που βρίσκονται στη διάθεση των τραπεζών (καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα), καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους.

β) Τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα που βρίσκονται στη διάθεση των τραπεζών.

4. Όσα από τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 3 δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. θα καταχωρούνται στο Σύστημα από τον αιτούντα, το/ τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη.

5. Επιπρόσθετα ο αιτών, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη καταχωρούν στο Σύστημα:

α) Την ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

β) Τα μεταφορικά μέσα που βρίσκονται στην αλλοδαπή (μόνο για τον αιτούντα και το/τη σύζυγο).

γ) Τις καταθέσεις και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που βρίσκονται στην αλλοδαπή.

δ) Τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους καθώς και τα εξαγοράσιμα ασφαλιστήρια ζωής στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

6. Επιπλέον ο αιτών δηλώνει/επιβεβαιώνει στο Σύστημα την κύρια κατοικία του προκειμένου αφενός να υπολογιστεί η αξία αυτής και των λοιπών ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του και αφετέρου να συνδεθεί η κύρια κατοικία με συγκεκριμένες εξασφαλίσεις.

7. Μετά τη συνυποβολή αίτησης από το/τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη προστίθενται το σύνολο της αξίας:

α) της ακίνητης περιουσίας (πλην γηπέδων), β) των γηπέδων,

γ) των μεταφορικών μέσων (μόνο για το/τη σύζυγο), δ) των καταθέσεων, των χρηματοπιστωτικών προϊό-

ντων και των κινητών αξιών, και το Σύστημα υπολογίζει την συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντα, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

8. Τα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στους Πίνακες 3 έως 7.

Ειδικότερα:

Α) Πίνακας 3: Στοιχεία της κύριας κατοικίας. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. Στοιχεία ακινήτου (διεύθυνση, οδοί που περικλείουν το τετράγωνο, ΤΚ).

2. Μισθωμένη κατοικία ή δωρεάν παραχωρημένη.

3. Θέση όροφος.

4. Επιφάνεια κύριων χώρων.

5. Επιφάνεια βοηθητικών χώρων.

6. Ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης. 6.α. Υπόχρεου.

6.β. Συζύγου.

Τα στοιχεία 1 έως 6 του Πίνακα 3 ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) – Ε1 Πίνακας 5.1.α. Σε περίπτωση που υπάρχει η ένδειξη «Μισθωμένη κατοικία ή δωρεάν παραχωρημένη», το Σύστημα εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν έχει στην κατοχή του κύρια κατοικία. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης».

Β) Πίνακας 4: αναλυτικά στοιχεία της ακίνητης περιουσίας (πλην γηπέδων). Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. Αριθμός ταυτότητας ακινήτου.

2. Διεύθυνση ακινήτου. 2.α. Νομός.

2.β. Δήμος ή κοινότητα.

2.γ. Δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα. 2.δ. Οδός/αριθμός.

2.ε. ΤΚ 2.στ. Χώρα.

3. Ένδειξη ΑΠΑΑ.

4. Κατηγορία ακινήτου.

5. Όροφος.

6. Κτίσμα.

6α. Επιφάνεια.

6α. i. Κύριοι χώροι.

6α. ii. Βοηθητικοί χώροι. 6β. Είδος δικαιώματος.

6γ. Ποσοστό συνιδιοκτησίας. 6δ. Έτος γέννησης επικαρπωτή.

7. Οικόπεδο. 7α. Επιφάνεια.

7β. Είδος δικαιώματος.

7γ. Ποσοστό συνιδιοκτησίας. 7δ. Έτος γέννησης επικαρπωτή.

8. Αξία βάσει ΕΝΦΙΑ.

9. Εμπορική/αντικειμενική αξία ακινήτου.

10. Δήλωση κύριας κατοικίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

11. Δήλωση μεταβολής/διαγραφής (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

12. Αξία κύριας κατοικίας (πλην γηπέδων).

13. Αξία λοιπής ακίνητης περιουσίας (πλην γηπέδων).

14. Αξία λοιπής ακίνητης περιουσίας συζύγου και εξαρτώμενων μελών (πλην γηπέδων).

15. Συνολική αξία λοιπής ακίνητης περιουσίας (πλην γηπέδων).

Τα στοιχεία 1 έως 8 του Πίνακα 4 – Στοιχεία ακίνητης περιουσίας ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα από τη Δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ν. 4223/2013.

Το στοιχείο 9 καταχωρείται από τον χρήστη σε περίπτωση που υπάρχουν ακίνητα στην αλλοδαπή ή μεταβολές ακινήτων που δεν εμφανίζονται στην τελευταία Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ν. 4223/2013, επισυνάπτοντας το σχετικό δικαιολογητικό.

Τα στοιχεία 10 και 11 δηλώνονται από τον χρήστη.

Τα στοιχεία 12 έως 15 υπολογίζονται από το Σύστημα ως εξής:

α) Στο πεδίο 12 αθροίζεται η αξία των εγγραφών για τις οποίες το πεδίο «Δήλωση κύριας κατοικίας» έχει την τιμή «Ναι».

β) Στο πεδίο 13 αθροίζεται η αξία των εγγραφών για τις οποίες το πεδίο «Δήλωση κύριας κατοικίας» έχει την τιμή «Όχι».

γ) Στο πεδίο 14 αθροίζεται η αξίας της λοιπής ακίνητης περιουσίας του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

δ) Στο πεδίο 15 αθροίζονται τα πεδία 13 και 14 και απεικονίζεται η συνολική αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας του αιτούντα, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

Σημειώνεται ότι τα πεδία 14 και 15 εμφανίζονται μόνο στα στοιχεία του αιτούντα.

Γ) Πίνακας 5: Στοιχεία Γηπέδων. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου.

2. Διεύθυνση ακινήτων. 2.α. Νομός.

2.β. Δήμος ή κοινότητα.

2.γ. Δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα. 2.δ. Οδός/αριθμός.

2.ε. ΤΚ.

2.στ. Χώρα.

3. Συνολική επιφάνεια κτισμάτων που βρίσκονται στο γήπεδο.

4. Είδος δικαιώματος.

5. Ποσοστό συνιδιοκτησίας.

6. Έτος γέννησης επικαρπωτή.

7. Αξία γηπέδου βάσει του ν. 4605/2019 άρθ.70 παρ. 3.

8. Εμπορική αξία γηπέδου στην αλλοδαπή.

9. Δήλωση γηπέδου κύριας κατοικίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

10. Δήλωση μεταβολής/διαγραφής (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

11. Αξία γηπέδου κύριας κατοικίας βάσει του ν. 4605/2019 άρθ.70 παρ. 3.

12. Αξία γηπέδων λοιπής ακίνητης περιουσίας.

13. Αξία γηπέδων λοιπής ακίνητης περιουσίας συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

14. Συνολική αξία γηπέδων λοιπής ακίνητης περιουσίας. Τα στοιχεία 1 έως 6 του Πίνακα 5 – Στοιχεία γηπέδων ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα από τη Δήλωσης Ενιαίου

Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ν. 4223/2013.

Τα στοιχεία 7 και 8 καταχωρούνται από τον χρήστη, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Τα στοιχεία 9 και 10 δηλώνονται από τον χρήστη. Στο πεδίο 11 μεταφέρεται από το Σύστημα η αξία γη-

πέδου για την εγγραφή για την οποία το πεδίο «Δήλωση κύριας κατοικίας» έχει την τιμή «Ναι».

Τα στοιχεία 12 έως 14 υπολογίζονται από το Σύστημα ως εξής:

α) Στο πεδίο 12 αθροίζεται η αξία των εγγραφών για τις οποίες το πεδίο «Δήλωση κύριας κατοικίας» έχει την τιμή «Όχι».

β) Στο πεδίο 13 αθροίζεται η αξία των γηπέδων της λοιπής ακίνητης περιουσίας του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

γ) Στο πεδίο 14 αθροίζονται τα πεδία 12 και 13 και απεικονίζεται η συνολική αξία των γηπέδων της λοιπής ακίνητης περιουσίας του αιτούντα, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

Σημειώνεται ότι τα πεδία 13 και 14 εμφανίζονται μόνο στα στοιχεία του αιτούντα.

Δ) Πίνακας 6: Στοιχεία μεταφορικών μέσων. Ο Πίνακας αυτός αποτελείται από τους ακόλουθους τρεις Υποπίνακες: α) υποπίνακα 6.1 -Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ., β) υποπίνακα 6.2 – Σκάφη αναψυχής Ι.Χ. και γ) υποπίνακα

6.3 -Αεροσκάφη, Ελικόπτερα Ι.Χ και ανεμόπτερα.

Δ1. Υποπίνακας 6.1 – Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. που περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. Γράμματα – Αριθμός.

2. Κυβικά εκατοστά.

3. Ποσοστό συνιδιοκτησίας.

4. Έτος πρώτης κυκλοφορίας.

5. Αξία βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 39095/05.04.2019 «Προσδιορισμός της αξίας μεταφορικών μέσων ως κριτηρίου επιλεξιμότητας του ν. 4605/2019 (Α’ 52)».

6. Αξία επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ.

7. Αξία επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. συζύγου.

8. Συνολική αξία επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ.

Τα στοιχεία 1 έως 4 του Υποπίνακα 6.1 ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) – Ε1 Πίνακας 5.1.γ. Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων που δεν αντλούνται αυτόματα ο αιτών και ο/η σύζυγος δύνανται να τα καταχωρήσουν προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά. Το πεδίο 5 συμπληρώνεται από το χρήστη και επισυνάπτεται σχετικό δικαιολογητικό.

Τα στοιχεία 6 έως 8 υπολογίζονται από το Σύστημα ως εξής:

α) Στο πεδίο 6 αθροίζεται η αξία των εγγραφών του πεδίου 5.

β) Στο πεδίο 7 μεταφέρεται η αξία των επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. του/της συζύγου.

δ) Στο πεδίο 8 αθροίζονται τα πεδία 6 και 7 και απεικονίζεται η συνολική αξία των επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. του αιτούντα και του/της συζύγου.

Σημειώνεται ότι τα πεδία 7 και 8 εμφανίζονται μόνο στα στοιχεία του αιτούντα.

Δ2. Υποπίνακας 6.2 – Σκάφη αναψυχής Ι.Χ. που περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. Αριθμός και λιμάνι νηολογίου.

2. Μέτρα μήκους.

3. Ποσοστό συνιδιοκτησίας.

4. Πρώτη νηολόγηση.

5. Αξία βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 39095/05.04.2019 «Προσδιορισμός της αξίας μεταφορικών μέσων ως κριτηρίου επιλεξιμότητας του ν. 4605/2019 (Α’ 52)».

6. Αξία σκαφών αναψυχής Ι.Χ.

7. Αξία σκαφών αναψυχής Ι.Χ. συζύγου.

8. Συνολική αξία σκαφών αναψυχής Ι.Χ.

Τα στοιχεία 1 έως 4 του Υποπίνακα 6.2 ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) – Ε1 Πίνακας 5.1.δ. Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων που δεν αντλούνται αυτόματα ο αιτών και ο/η σύζυγος δύνανται να τα καταχωρήσουν προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά. Το πεδίο 5 συμπληρώνεται από το χρήστη και επισυνάπτεται σχετικό δικαιολογητικό.

Τα στοιχεία 6 έως 8 υπολογίζονται από το Σύστημα ως εξής:

α) Στο πεδίο 6 αθροίζεται η αξία των εγγραφών του πεδίου 5.

β) Στο πεδίο 7 μεταφέρεται η αξία των σκαφών αναψυχής Ι.Χ. του/της συζύγου.

δ) Στο πεδίο 8 αθροίζονται τα πεδία 6 και 7 και απεικονίζεται η συνολική αξία των σκαφών αναψυχής Ι.Χ. του αιτούντα και του/της συζύγου.

Σημειώνεται ότι τα πεδία 7 και 8 εμφανίζονται μόνο στα στοιχεία του αιτούντα.

Δ3. Υποπίνακας 6.3: Αεροσκάφη, Ελικόπτερα Ι.Χ και ανεμόπτερα που περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. Στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης.

2. Ίπποι ή λίμπρες.

3. Ποσοστό συνιδιοκτησίας.

4. Πρώτη νηολόγηση.

5. Αξία βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 39095/05.04.2019 «Προσδιορισμός της αξίας μεταφορικών μέσων ως κριτηρίου επιλεξιμότητας του ν. 4605/2019 (Α’ 52)».

6. Αξία αεροσκαφών, ελικοπτέρων Ι.Χ. και ανεμοπτέρων.

7. Αξία αεροσκαφών, ελικοπτέρων Ι.Χ. και ανεμοπτέρων συζύγου.

8. Συνολική αξία αεροσκαφών, ελικοπτέρων Ι.Χ. και ανεμοπτέρων.

Τα στοιχεία 1 έως 4 του Υποπίνακα 6.3 ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) – Ε1 Πίνακας 5.1.ε. Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων που δεν αντλούνται αυτόματα ο αιτών και ο/η σύζυγος δύνανται να τα καταχωρήσουν προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά. Το πεδίο 5 συμπληρώνεται από το χρήστη και επισυνάπτεται σχετικό δικαιολογητικό.

Τα στοιχεία 6 έως 8 υπολογίζονται από το Σύστημα ως εξής:

α) Στο πεδίο 6 αθροίζεται η αξία των εγγραφών του πεδίου 5.

β) Στο πεδίο 7 μεταφέρεται η αξία των αεροσκαφών, ελικοπτέρων Ι.Χ. και ανεμοπτέρων του/της συζύγου.

δ) Στο πεδίο 8 αθροίζονται τα πεδία 6 και 7 και απεικονίζεται η συνολική αξία των αεροσκαφών, ελικοπτέρων Ι.Χ. και ανεμοπτέρων του αιτούντα και του/της συζύγου.

Σημειώνεται ότι τα πεδία 7 και 8 εμφανίζονται μόνο στα στοιχεία του αιτούντα.

Ε) Πίνακας 7: Καταθέσεις και Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα. Ο Πίνακας αυτός παρουσιάζει το σύνολο των ρευστών διαθεσίμων και των χρηματοοικονομικών προϊόντων του αιτούντα και αποτελείται από τους ακόλουθους τέσσερις Υποπίνακες: α) Υποπίνακα 7.1 – Καταθέσεις, β) Υποπίνακα 7.2 – Μέσα Χρηματαγοράς γ) Υποπίνακα

7.3 – Κινητές Αξίες και δ) Υποπίνακα 7.4- Λοιπές Κινητές Αξίες. Ειδικότερα:

Ε1. Υποπίνακας 7.1: Καταθέσεις: εμφανίζονται όλες οι καταθέσεις. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. Είδος Κατάθεσης.

2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Πιστωτικού Ιδρύματος.

3. Κωδικός Αριθμός.

4. Ποσό σε €.

5. Νόμισμα Κατάθεσης.

6. Σύνολο καταθέσεων.

7. Σύνολο καταθέσεων συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

8. Σύνολο καταθέσεων αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

Τα στοιχεία 1 έως 5 του Υποπίνακα 7.1 – Καταθέσεις ανακτώνται από την Τειρεσίας Α.Ε. Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων που δεν αντλούνται αυτόματα ο αιτών, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη δύνανται να τα καταχωρήσουν προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά.

Τα στοιχεία 6 έως 8 υπολογίζονται από το Σύστημα ως εξής:

α) Στο πεδίο 6 αθροίζεται η αξία των εγγραφών του πεδίου 4.

β) Στο πεδίο 7 αθροίζεται η συνολική αξία των καταθέσεων του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών. γ) Στο πεδίο 8 αθροίζονται τα πεδία 6 και 7 και απεικονίζεται η συνολική αξία των καταθέσεων του αιτούντα,

του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

Σημειώνεται ότι τα πεδία 7 και 8 εμφανίζονται μόνο στα στοιχεία του αιτούντα.

Ε2. Υποπίνακας 7.2: Μέσα Χρηματαγοράς: περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα χρηματαγοράς που έχει στην κατοχή του (Έντοκα Γραμμάτια, Αποδεικτικά Κατάθεσης, Εμπορικά Γραμμάτια). Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. Είδος.

2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Πιστωτικού Ιδρύματος.

3. Κωδικός Αριθμός.

4. Ποσό σε €.

5. Νόμισμα.

6. Ημερομηνία Τελευταίας Αποτίμησης.

7. Σύνολο μέσων χρηματαγοράς.

8. Σύνολο μέσων χρηματαγοράς συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

9. Σύνολο μέσων χρηματαγοράς αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

Τα στοιχεία 1 έως 6 του Υποπίνακα 7.2 – Μέσα Χρηματαγοράς ανακτώνται από την Τειρεσίας Α.Ε. Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων που δεν αντλούνται αυτόματα ο αιτών, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη δύνανται να τα καταχωρήσουν προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά.

Τα στοιχεία 7 έως 9 υπολογίζονται από το Σύστημα ως εξής:

α) Στο πεδίο 7 αθροίζεται η αξία των εγγραφών του πεδίου 4.

β) Στο πεδίο 8 αθροίζεται η συνολική αξία των μέσων χρηματαγοράς του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

γ) Στο πεδίο 9 αθροίζονται τα πεδία 7 και 8 και απεικονίζεται η συνολική αξία των μέσων χρηματαγοράς του αιτούντα, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

Σημειώνεται ότι τα πεδία 8 και 9 εμφανίζονται μόνο στα στοιχεία του αιτούντα.

Ε3. Στον Υποπίνακα 7.3: Κινητές Αξίες περιλαμβάνονται όλες οι κινητές αξίες που έχει στην κατοχή του (Μετοχές, Ομόλογα και λοιποί ισοδύναμοι τίτλοι κεφαλαιαγοράς, άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, αποθετήρια έγγραφα και λοιπές κινητές αξίες). Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. Είδος.

2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Πιστωτικού Ιδρύματος.

3. Κωδικός Αριθμός.

4. Ποσό σε €.

5. Νόμισμα.

6. Ημερομηνία Τελευταίας Αποτίμησης.

7. Σύνολο κινητών αξιών.

8. Σύνολο κινητών αξιών συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

9. Σύνολο κινητών αξιών αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

Τα στοιχεία 1 έως 6 του Υποπίνακα 7.3 – Κινητές Άξιες ανακτώνται από την Τειρεσίας Α.Ε. Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων που δεν αντλούνται αυτόματα ο αιτών, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη δύνανται να τα καταχωρήσουν προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά.

Τα στοιχεία 7 έως 9 υπολογίζονται από το Σύστημα ως εξής:

α) Στο πεδίο 7 αθροίζεται η αξία των εγγραφών του πεδίου 4.

β) Στο πεδίο 8 αθροίζεται η συνολική αξία των κινητών αξιών του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

γ) Στο πεδίο 9 αθροίζονται τα πεδία 7 και 8 και απεικονίζεται η συνολική αξία των κινητών αξιών του αιτούντα, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

Σημειώνεται ότι τα πεδία 8 και 9 εμφανίζονται μόνο στα στοιχεία του αιτούντα.

Ε4. Υποπίνακας 7.4: Λοιπές Κινητές Αξίες: περιλαμβάνονται όλες οι λοιπές κινητές αξίες που έχει στην κατοχή του (πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους καθώς και τα εξαγοράσιμα ασφαλιστήρια ζωής). Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. Είδος.

2. Κωδικός Αριθμός.

3. Ποσό σε €.

4. Νόμισμα.

5. Ημερομηνία Τελευταίας Αποτίμησης.

6. Σύνολο λοιπών κινητών αξιών.

7. Σύνολο λοιπών κινητών αξιών συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

8. Σύνολο λοιπών κινητών αξιών αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

Τα στοιχεία 1 έως 5 του Υποπίνακα 7.4 – Λοιπές Κινητές Άξιες ανακτώνται από την Τειρεσίας Α.Ε. Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων που δεν αντλούνται αυτόματα ο αιτών, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη δύνανται να τα καταχωρήσουν προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά. Τα στοιχεία 6 έως 8 υπολογίζονται από το Σύστημα ως εξής:

α) Στο πεδίο 6 αθροίζεται η αξία των εγγραφών του πεδίου 3.

β) Στο πεδίο 7 αθροίζεται η συνολική αξία των λοιπών κινητών αξιών του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

γ) Στο πεδίο 8 αθροίζονται τα πεδία 6 και 7 και απεικονίζεται η συνολική αξία των λοιπών κινητών αξιών του αιτούντα, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

Σημειώνεται ότι τα πεδία 7 και 8 εμφανίζονται μόνο στα στοιχεία του αιτούντα.

ΣΤ) Πίνακας 8: Στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. Ακίνητο (διεύθυνση Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη).

2. Τύπος Ακινήτου (Γεωτεμάχιο, κτίριο, δικαίωμα υψούν/αέρας, άλλο).

3. ΑΦΜ Πιστωτή.

4. Αριθμός Σύμβασης.

5. Κωδικός Εξασφάλισης.

6. Κωδικός Ακινήτου.

7. Ασφαλιζόμενο Ποσό.

8. Αριθμός Σειράς Προσημείωσης.

9. Είδος Βάρους (Προσημείωση/υποθήκη).

10. Δημόσιο Βιβλίο.

11. Εξασφάλιση κύριας κατοικίας (Ναι/Όχι).

12. Εμπορική αξία βάσει λογιστικής εγγραφής πιστωτή.

13. Εμπορική αξία κατά την άποψη του αιτούντα.

Τα στοιχεία 1 έως 10 και 12 του Πίνακα 8 ανακτώνται αυτόματα από την βάση δεδομένων της Τειρεσίας Α.Ε. Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων που δεν αντλούνται αυτόματα ο αιτών δύναται να τα καταχωρήσει προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά.

Το πεδίο 11 συμπληρώνεται από το χρήστη επιλέγοντας από λίστα τιμών.

Το πεδίο 13 συμπληρώνεται από το χρήστη βάσει επισυναπτόμενης έκθεσης εκτιμητή ακινήτου.

Ο πίνακας 8 καταρτίζεται μόνο για τον αιτούντα.

Άρθρο 5

Στοιχεία Πιστωτών – Οφειλών

1. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.:

1.1. Τις ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, ανά πιστωτή,

1.2. την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής,

1.3. τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή και

1.4. οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019.

2. Το Σύστημα ανακτά από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης – Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019.

3. Όσα από τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 2 δεν είναι εφικτό να αντληθούν αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. θα καταχωρούνται στο Σύστημα από τον αιτούντα.

4. Επιπρόσθετα ο αιτών καταχωρεί στο Σύστημα οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019 προς πιστωτές πλην των συνδεδεμένων με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), εφόσον συνολικά ξεπερνούν το ποσό των 2.000 ευρώ.

5. Τα στοιχεία των πιστωτών, των οφειλών που είναι επιδεκτικές ρύθμισης, των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή από τους ανωτέρω, καθώς και των πιστωτών με οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης, παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. Ο Πίνακας αυτός αποτελείται από τους ακόλουθους τέσσερεις Υποπίνακες: α) τον υποπίνακα 9.1: Πιστωτές, β) τον υποπίνακα 9.2: Συνοφειλέτες και γ) τον υποπίνακα 9.3: Οφειλές.

Α. Ο Υποπίνακας 9.1: Πιστωτές περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. ΑΦΜ πιστωτή.

2. Είδος πιστωτή (Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Λοιποί Χρηματοδοτικοί Φορείς, Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Λοιποί φορείς Δημοσίου, Λοιποί ιδιώτες πιστωτές).

3. Επωνυμία πιστωτή.

4. Στοιχεία έδρας (Διεύθυνση: Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη).

5. Στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτή (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

6. Συνολικό Ποσό οφειλής.

7. Συνολικό ποσό οφειλής προς ρύθμιση σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019.

8. Συνολικό ποσό προς ρύθμιση.

Τα στοιχεία 1 έως 5 του Υποπίνακα 9.1 – Πιστωτές αντλούνται από τις βάσεις δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., της φορολογικής διοίκησης-Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης – Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Σε περίπτωση που ο αιτών έχει οφειλές προς λοιπούς πιστωτές καταχωρούνται από τον ίδιο. Για τους πιστωτές που θα στείλουν τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα στην ΕΓΔΙΧ, θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής από λίστα τιμών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα λανθασμένης καταχώρησης.

Το πεδίο 6 υπολογίζεται από το Σύστημα αθροίζοντας τις οφειλές ανά πιστωτή με βάση τον Υποπίνακα 9.3 – Οφειλές.

Το πεδίο 7 υπολογίζεται από το Σύστημα αθροίζοντας τις οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης ανά πιστωτή με βάση τον Υποπίνακα 9.3 – Οφειλές.

Το πεδίο 8 υπολογίζεται από το Σύστημα αθροίζοντας τις εγγραφές του πεδίου 7.

Β. Υποπίνακας 9.2: Συνοφειλέτες περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. ΑΦΜ πιστωτή.

2. Επωνυμία πιστωτή.

3. ΑΦΜ Συνοφειλέτη.

4. Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο.

Τα στοιχεία 1 έως 4 του Υποπίνακα 9.2 – Συνοφειλέτες αντλούνται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Επιπρόσθετα ο αιτών καταχωρεί συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι πιστωτών που κατέχουν οφειλές επιδεκτικές ρύθμισης και δεν έχουν αντληθεί αυτόματα.

Γ. Υποπίνακας 9.3: Οφειλές περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. ΑΦΜ πιστωτή.

2. Είδος πιστωτή (Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Λοιποί Χρηματοδοτικοί Φορείς, Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Λοιποί φορείς Δημοσίου,

Λοιποί ιδιώτες πιστωτές).

3. Επωνυμία πιστωτή.

4. Ταυτότητα Οφειλής.

5. Είδος Οφειλής (Επιχειρηματική, Μη επιχειρηματική).

6. Ποσό οφειλής.

7. Ποσό βασικής οφειλής (πεδίο που περιλαμβάνει την οφειλή, πλην των τόκων υπερημερίας).

8. Ποσό τόκων υπερημερίας.

9. Ημερομηνία Προσδιορισμού Οφειλής.

10. Ληξιπρόθεσμη οφειλή την 31 η/12/2018 (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

11. Οφειλή με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΝΑΙ/ ΟΧΙ).

12. Οφειλή με εξασφάλιση επί της κύριας κατοικίας (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

13. Οφειλή που έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α’ 153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α’ 246) ή το ν. 4469/2017 (Α’ 62), ή για την οποία υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισης κατά τις διατάξεις αυτές (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

14. Οφειλή επιδεκτική ρύθμισης (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

Για τους πιστωτές για τους οποίους το πεδίο «Είδος πιστωτή» έχει την τιμή «Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα» ή «Λοιποί Χρηματοδοτικοί Φορείς» ή το πεδίο «ΑΦΜ πιστωτή» ανήκει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:

α) Τα πεδία 1 έως 11 αντλούνται από την βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ή καταχωρούνται από τον αιτούντα, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τις αντίστοιχες βεβαιώσεις οφειλών.

β) Το πεδίο 12 συμπληρώνεται από το Σύστημα λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του Πίνακα 8 – Στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων σε συνδυασμό με τα δεδομένα που αντλούνται από την βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ή καταχωρούνται από τον αιτούντα για τις οφειλές.

γ) Το πεδίο 13 δηλώνεται από τον αιτούντα.

δ) Το πεδίο 14 συμπληρώνεται από το Σύστημα βάσει ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα τα κριτήρια των παρ. 2 εως 6 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019.

Για τους υπόλοιπους πιστωτές τα πεδία 1 έως 4, 6 και 9 αντλούνται από την βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης – Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ή καταχωρούνται από τον αιτούντα, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τις αντίστοιχες βεβαιώσεις οφειλών.

Μετά τη συμπλήρωση του Υποπίνακα 9.3 – Οφειλές ενημερώνονται τα πεδία «Συνολικό Ποσό οφειλής» και «Συνολικό ποσό οφειλής προς ρύθμιση σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019» του Υποπίνακα 9.1 – Πιστωτές.

Άρθρο 6

Στοιχεία Επισυναπτόμενων Δικαιολογητικών

1. Για κάθε εγγραφή που καταχωρεί στο Σύστημα ο χρήστης οφείλει να επισυνάπτει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

2. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1). β) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) του τελευταίου έτους, όταν πρόκειται για ενεργό επιτηδευματία.

γ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9).

δ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.

ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.

στ) Κινητά περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία, σκάφη) του αιτούντα που αναφερόντα στο Έντυπο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους.

Τα στοιχεία των εντύπων α έως στ της παρούσας παραγράφου αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοση τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

Για τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον αιτούντα, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης.

3. Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., τα αναλυτικά στοιχεία που παρέχονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς.

4. Ο αιτών επισυνάπτει στο Σύστημα τα παρακάτω στοιχεία/δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό βαρών της κύριας κατοικίας του από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή αντίγραφο του Κτηματολογικού φύλλου αυτής.

β) Συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου (ΑΑ ΓΗΣ), στην περίπτωση γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών προσώπων, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α. και δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, υπογεγραμμένο από συμβολαιογράφο.

γ) Έκθεση εκτιμητή για την εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του, εφόσον συμπληρώσει το σχετικό πεδίο του Πίνακα 8 – Στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

δ) Έκθεση εκτιμητή για την εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας του στην αλλοδαπή.

ε) Εν ισχύ ασφαλιστική σύμβαση ή ελλείψει τέτοιας, ασφαλιστική σύμβαση της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της αίτησης για τον προσδιορισμό αξίας μεταφορικών μέσων. Εάν δεν υφίσταται η ως άνω σύμβαση, παραστατικό από το οποίο προκύπτει η εμπορική αξία του μεταφορικού μέσου κατά την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας ή νηολόγησης.

5. Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί τη συμπλήρωση κάποιου επιπλέον δικαιολογητικού, πέραν των υποχρεωτικών, έχει τη δυνατότητα να φορτώσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό στο Σύστημα.

Άρθρο 7

Υπεύθυνη Δήλωση – Συναίνεση

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης, ο αιτών επιβεβαιώνει τα εξής:

Α) Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’75) του αιτούντα και των συνυπογραφόντων συζύγου και εξαρτώμενων μελών για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης, καθώς και των υποβληθέντων εγγράφων. Ο αιτών ενημερώνεται κατά την υποβολή της αίτησης για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986).

Β) Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται άδεια στους συμμετέχοντες πιστωτές και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του αιτούντα, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170). Η άρση του τραπεζικού απορρήτου αφορά χρονική περίοδο, η οποία εκκινεί πέντε έτη πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης και διαρκεί μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο αιτών με τη συναινετική ή δικαστική ρύθμιση. Η άρση του φορολογικού απορρήτου αφορά χρονική περίοδο, η οποία εκκινεί πέντε έτη πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συναινετικής ρύθμισης ή την αμετάκλητη περάτωση της δίκης. Έναντι του Δημοσίου η άρση του απορρήτου εκτείνεται σε όλη τη χρονική διάρκεια της ρύθμισης.

Γ) Με την αίτηση υπαγωγής ο αιτών εξουσιοδοτεί το εμπλεκόμενο πιστωτικό ίδρυμα ανά ρυθμιζόμενη οφειλή για άνοιγμα λογαριασμού με τη μορφή IBAN, ειδικού, ακατάσχετου και δεσμευμένου, για την εξυπηρέτηση της σύμβασης και την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Άρθρο 8

Κριτήρια Υπαγωγής

1. Για την εκπλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4605/2019 αρχικά διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:

1.1 Από το πεδίο «Μισθωμένη κατοικία ή δωρεάν παραχωρημένη» του Πίνακα «Στοιχεία κύριας κατοικίας» το Σύστημα ελέγχει εάν ο αιτών έχει εμπράγματο δικαίωμα αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο κυριότητας, πλήρους ή ψιλής ή επικαρπίας σε ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.

1.2 Ο αιτών δηλώνει (ΝΑΙ/ΟΧΙ) για τα παρακάτω:

α) Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α’ 130) λόγω δόλιας περιέλευσής σας σε αδυναμία πληρωμής.

β) Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α’ 130) λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας.

γ) Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που δέχθηκε την αίτηση και εκπέσατε κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010.

δ) Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που δέχθηκε την αίτηση ενώ το σχέδιο διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010.

1.3 Εάν ο αιτών επιλέξει ΟΧΙ σε όλα τα παραπάνω η διαδικασία της αίτησης συνεχίζεται.

1.4 Εάν ο αιτών επιλέξει ΝΑΙ σε τουλάχιστον μία από τις παραπάνω δηλώσεις τότε εμφανίζεται μήνυμα για το αν η απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου μέσου πριν την άσκηση της αίτησης του και πριν την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 72:

α) Αν δηλώσει ΝΑΙ τότε μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

β) Αν δηλώσει ΟΧΙ η διαδικασία διακόπτεται.

1.5 Από το πεδίο «Εξασφάλιση κύριας κατοικίας (ΝΑΙ/ ΟΧΙ)» του Πίνακα 8 – Στοιχεία Βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, το Σύστημα ελέγχει εάν υπάρχει εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στην κύρια κατοικία.

1.6 Από το πεδίο «Οφειλή επιδεκτική ρύθμισης» του Υποπίνακα 9.3 – Οφειλές το Σύστημα ελέγχει την ύπαρξη τουλάχιστον μίας οφειλής με την ένδειξη «ΝΑΙ».

Τα ανωτέρω κριτήρια υπαγωγής παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 10 – Κριτήρια Υπαγωγής που αντλούνται από το Σύστημα ή δηλώνονται από τον αιτούντα:

2. Στη συνέχεια για την εκπλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4605/2019 το σύστημα προβαίνει σε απαιτούμενους υπολογισμούς και διενεργεί τους ακόλουθους ελέγχους:

2.1 Το Σύστημα ελέγχει από το πεδίο «Αξία κύριας κατοικίας (πλην γηπέδων)» του Πίνακα 4 Αναλυτικά στοιχεία της ακίνητης περιουσίας (πλην γηπέδων) σε συνδυασμό με το πεδίο «Αξία γηπέδου κύριας κατοικίας βάσει του ν. 4605/2019 άρθ. 70 παρ. 3» του Πίνακα 5 Στοιχεία γηπέδων την αξία της κύριας κατοικίας.

α) Εάν το Σύστημα εντοπίσει την ύπαρξη επιχειρηματικών οφειλών με βάση το πεδίο «Είδος Οφειλής» του Υποπίνακα 9.3 – Οφειλές τότε η αξία της κύριας κατοικίας πρέπει να είναι έως 175.000 ευρώ. Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο η αίτηση απορρίπτεται. Εάν είναι μικρότερο ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.

β) Εάν το σύστημα δεν εντοπίσει την ύπαρξη επιχειρηματικών οφειλών με βάση το πεδίο «Είδος Οφειλής» του Υποπίνακα 9.3 – Οφειλές τότε η αξία της κύριας κατοικίας πρέπει να είναι έως 250.000 ευρώ. Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο η αίτηση απορρίπτεται. Εάν είναι μικρότερο ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.

2.2 Για το κριτήριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος το Σύστημα ελέγχει την τιμή του πεδίου «Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα» του Πίνακα 2 – Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ως ακολούθως:

α) Εάν ο Πίνακας 1 – Στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών είναι κενός τότε το πεδίο «Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα» του Πίνακα 2 Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 12.500 ευρώ.

β) Εάν ο Πίνακας 1 – Στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών περιέχει εγγραφή η οποία στο πεδίο «Ιδιότητα» έχει την τιμή «Σύζυγος», τότε το πεδίο «Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα» του Πίνακα 2 – Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 21.000 ευρώ.

γ) Εάν ο Πίνακας 1 – Στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών περιέχει μια εγγραφή η οποία στο πεδίο «Ιδιότητα» έχει την τιμή «Εξαρτώμενο μέλος», τότε το πεδίο

«Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα» του Πίνακα 2 – Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 17.500 ευρώ.

δ) Εάν ο Πίνακας 1 – Στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών περιέχει δυο εγγραφές οι οποίες στο πεδίο «Ιδιότητα» έχουν την τιμή «Εξαρτώμενο μέλος», τότε το πεδίο

«Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα» του Πίνακα 2 – Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 22.500 ευρώ.

ε) Εάν ο Πίνακας 1 – Στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών περιέχει τρείς ή περισσότερες εγγραφές οι οποίες στο πεδίο «Ιδιότητα» έχουν την τιμή «Εξαρτώμενο μέλος», τότε το πεδίο «Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα» του Πίνακα 2 – Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 27.500 ευρώ.

στ) Εάν ο Πίνακας 1 – Στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών περιέχει εγγραφή η οποία στο πεδίο «Ιδιότητα» έχει την τιμή «Σύζυγος» και μια εγγραφή η οποία στο πεδίο «Ιδιότητα» έχει την τιμή «Εξαρτώμενο μέλος», τότε το πεδίο «Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα» του Πίνακα 2 – Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 26.000 ευρώ.

ζ) Εάν ο Πίνακας 1 – Στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών περιέχει εγγραφή η οποία στο πεδίο «Ιδιότητα» έχει την τιμή «Σύζυγος» και δυο εγγραφές οι οποίες στο πεδίο «Ιδιότητα» έχουν την τιμή «Εξαρτώμενο μέλος», τότε το πεδίο «Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα» του Πίνακα 2 – Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 31.000 ευρώ.

η) Εάν ο Πίνακας 1 – Στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών περιέχει εγγραφή η οποία στο πεδίο «Ιδιότητα» έχει την τιμή «Σύζυγος» και τρείς ή περισσότερες εγγραφές οι οποίες στο πεδίο «Ιδιότητα» έχουν την τιμή

«Εξαρτώμενο μέλος», τότε το πεδίο «Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα» του Πίνακα 2 – Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 36.000 ευρώ.

2.3 Για την αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας (πέραν της κύριας κατοικίας) και των μεταφορικών μέσων το Σύστημα ελέγχει:

α) Εάν το πεδίο «Συνολικό ποσό προς ρύθμιση» του Υποπίνακα 9.1 – Πιστωτές υπερβαίνει το ποσό των

20.000 ευρώ τότε το άθροισμα των πεδίων «Συνολική αξία λοιπής ακίνητης περιουσίας (πλην γηπέδων)» του Πίνακα 4 -Αναλυτικά Στοιχεία Ακίνητης περιουσίας (πλην γηπέδων), του πεδίου «Συνολική αξία γηπέδων λοιπής ακίνητης περιουσίας» του Πίνακα 5 – Στοιχεία Γηπέδων, του πεδίου «Συνολική αξία επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ.» του Υποπίνακα 6.1 – Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ., του πεδίου «Συνολική αξία σκαφών αναψυχής Ι.Χ.» του Υποπίνακα 6.2 – Σκάφη αναψυχής Ι.Χ. και του πεδίου

«Συνολική αξία αεροσκαφών, ελικοπτέρων Ι.Χ. και ανεμοπτέρων» του Υποπίνακα 6.3 – Αεροσκάφη, ελικόπτερα Ι.Χ. και ανεμόπτερα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 80.000 ευρώ.

β) Εάν είναι μεγαλύτερο από 80.000 ευρώ τότε η αίτηση απορρίπτεται. Εάν είναι μικρότερο ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.

2.4 Για την αξία την κινητής περιουσίας (καταθέσεις, χρηματοπιστωτικά προϊόντα και πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους) του αιτούντα, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών:

α) το Σύστημα ελέγχει αν το άθροισμα των πεδίων «Σύνολο καταθέσεων αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών» του Υποπίνακα 7.1 – Καταθέσεις, «Σύνολο μέσων χρηματαγοράς αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών» του Υποπίνακα 7.2 – Μέσα Χρηματαγοράς, «Σύνολο κινητών αξιών αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών» του Υποπίνακα 7.3 -Κινητές Αξίες και «Σύνολο λοιπών κινητών αξιών αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών» του Υποπίνακα 7.4 -Λοιπές Κινητές Αξίες είναι μικρότερο ή ίσο από 15.000 ευρώ.

β) Εάν είναι μεγαλύτερο από 15.000 ευρώ τότε η αίτηση απορρίπτεται. Εάν είναι μικρότερο ο έλεγχος των κριτηρίων συνεχίζεται.

2.5 Για το ύψος των οφειλών το Σύστημα ελέγχει:

α) Για κάθε ΑΦΜ πιστωτή εάν το πεδίο «Συνολικό ποσό οφειλής προς ρύθμιση σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019» του Υποπίνακα 9.1 Πιστωτές έχει τιμή μικρότερη ή ίση των 130.000 ευρώ, εφόσον στο πεδίο «Είδος οφειλής» του Υποπίνακα 9.3 – Οφειλές το σύνολο των εγγραφών έχουν την ένδειξη «Μη επιχειρηματική οφειλή».

β) Για κάθε ΑΦΜ πιστωτή εάν το πεδίο «Συνολικό ποσό οφειλής προς ρύθμιση σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019» του Υποπίνακα 9.1 Πιστωτές έχει τιμή μικρότερη ή ίση των 100.000 ευρώ εφόσον στο πεδίο «Είδος οφειλής» του Υποπίνακα 9.3 – Οφειλές υπάρχει τουλάχιστον μια εγγραφή με την ένδειξη «Επιχειρηματική οφειλή».

γ) Εάν το σύνολο της οφειλής ανά ΑΦΜ πιστωτή είναι μεγαλύτερο από 100.000 σε περίπτωση ύπαρξης επιχειρηματικής οφειλής ή μεγαλύτερο από 130.000 σε περίπτωση μη ύπαρξης επιχειρηματικής οφειλής τότε η αίτηση απορρίπτεται.

Άρθρο 9

Προέλεγχος επιλεξιμότητας

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, πραγματοποιείται έλεγχος επιλεξιμότητας ή μη του αιτούντα. Η πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, ενημερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη.

Α. Σε περίπτωση επιλεξιμότητας ο αιτών προχωρά σε οριστική υποβολή της αίτησής του.

Β. Σε περίπτωση μη επιλεξιμότητας ο αιτών δύναται να υποβάλει οριστικά την αίτηση του και να εκδώσει βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης.

Άρθρο 10 Οριστική υποβολή

1. Ο αιτών επιλέγει την οριστική υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των τριών (3) μηνών από την αρχική ανάκτηση των δεδομένων, το Σύστημα ειδοποιεί τον αιτούντα ότι πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

2. Στη συνέχεια, το Σύστημα πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας της αίτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση είναι πλήρης η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις το Σύστημα ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, ο οποίος συμπληρώνει τις ελλείψεις και στη συνέχεια η διαδικασία συνεχίζεται με την οριστική υποβολή.

3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

4. Το σύνολο των πιστωτών ειδοποιείται για την υποβολή της αίτησης. Με την ειδοποίηση γνωστοποιείται στους πιστωτές ότι το ακίνητο που έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία του αιτούντα τίθεται σε καθεστώς προστασίας από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4605/2019.

5. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι λοιποί χρηματοδοτικοί φορείς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποκτούν πρόσβαση στο περιεχόμενο της αίτησης μέσω του Συστήματος, εφόσον κατέχουν απαιτήσεις που είναι επιδεκτικές ρύθμισης.

6. Ο αιτών δύναται να εκτυπώσει βεβαίωση οριστική υποβολής της αίτησης για κάθε νόμιμη χρήση.

Άρθρο 11

Επεξεργασία αίτησης από πιστωτές που κατέχουν απαιτήσεις που είναι επιδεκτικές ρύθμισης – διαδικασία διαπραγμάτευσης

1. Οι πιστωτές εισέρχονται στην εφαρμογή ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr με την επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας».

2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), επιλέγοντας μεταξύ των τριών εναλλακτικών ρόλων:

i. Διαχειριστής -πιστωτής.

ii Καταχωρητής πιστωτής.

iii. Εγκριτής πιστωτής.

3. Ο Διαχειριστής – πιστωτής:

α. Παραλαμβάνει τις ειδοποιήσεις και τα εισερχόμενα μηνύματα από το Σύστημα.

β. Εισέρχεται στο Σύστημα, αναζητά τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις αναθέτει σε καταχωρητή και εγκριτή για την επεξεργασία τους. Μετά την ανάθεση ο εγκριτής και ο καταχωρητής αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο της αίτησης.

γ. Μπορεί να αντικαταστήσει τον καταχωρητή ή/και τον εγκριτή σε μια αίτηση.

δ. Διαχειρίζεται το μητρώο καταχωρητών/έγκριτων.

4. Ο καταχωρητής πιστωτής αποκτά πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της αίτησης, μετά την ανάθεση της από το διαχειριστή- πιστωτή. Στη συνέχεια ο καταχωρητής πιστωτής εντός 1 μήνα οφείλει να ολοκληρώσει την επεξεργασία της αίτησης και να υποβάλλει ανά οφειλή σχέδιο σύμβασης ρύθμισης ή πρόταση απόρριψης.

5. Σε οποιοδήποτε στάδιο επεξεργασίας της αίτησης, εάν διαπιστωθεί από πιστωτή ή τον αιτούντα ότι η αίτηση παρουσιάζει ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορεί η αίτηση να διαγραφεί και ταυτόχρονα να επανυποβληθεί.

6. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης ο καταχωρητής πιστωτής υποβάλλει ανά οφειλή σχέδιο σύμβασης ρύθμισης ή πρόταση απόρριψης μέσω του Συστήματος. Η πρόταση ρύθμισης οφειλών καταχωρείται στον Πίνακα 11 -Σχέδιο Ρύθμισης Οφειλών της αίτησης, ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

7. ΑΦΜ πιστωτή.

8. Επωνυμία πιστωτή.

9. Ταυτότητα οφειλής.

10. Ένδειξη ρύθμισης οφειλών (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

5. Συνημμένο έγγραφο (σχέδιο σύμβασης ή έγγραφο περί άρνησης υποβολής σχεδίου σύμβασης).

6. Συνολική οφειλή.

7. Ποσό προς ρύθμιση.

8. Επιτόκιο βάσης.

9. Επιτόκιο Euribor.

10. Αριθμός μηνιαίων δόσεων.

11. Ενδεικτικό ποσό μηνιαίας δόσης.

12. Ποσοστό επιδότησης Δημοσίου.

13. Ενδεικτικό ποσό μηνιαίας συνεισφοράς Δημοσίου.

14. IBAN (λογαριασμός εξυπηρέτησης της σύμβασης).

15. Έγκριση σχεδίου σύμβασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

Τα πεδία 1 έως 3 του Πίνακα 11 – Σχέδιο Ρύθμισης Οφειλών είναι προσυμπληρωμένα από το Σύστημα για τις οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης με βάση τον Υποπίνακα 9.3 – Οφειλές.

Τα πεδία 4 έως 5 συμπληρώνονται από τον καταχωρητή πιστωτή.

Σε περίπτωση που το πεδίο «Ένδειξη ρύθμισης οφειλών» έχει την τιμή «ΝΑΙ»:

α) Τα πεδία 6 έως 11 και 14 συμπληρώνονται από τον καταχωρητή πιστωτή.

β) Τα πεδία 12 έως 13 υπολογίζονται από το Σύστημα.

Το πεδίο 15 συμπληρώνεται μετά την προβλεπόμενη στην παράγραφο 10 δήλωση του αιτούντα.

7. Ο εγκριτής πιστωτής δύναται να αποδεχτεί ή να απορρίψει την εισήγηση του καταχωρητή πιστωτή μέσω του Συστήματος.

8. Σε περίπτωση απόρριψης της εισήγησης του καταχωρητή από τον εγκριτή πιστωτή, η διαδικασία συνεχίζεται με την παράγραφο 6 του παρόντος.

9. Σε περίπτωση αποδοχής της εισήγησης του καταχωρητή από τον εγκριτή πιστωτή, ο αιτών ενημερώνεται με αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποκτά πρόσβαση μέσω του Συστήματος στο σχέδιο σύμβασης ρύθμισης ή στην πρόταση απόρριψης ανά οφειλή. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης κάθε σχεδίου σύμβασης ρύθμισης, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να μελετήσει το περιεχόμενο αυτού.

10. Στη συνέχεια, εντός 1 μήνα ο αιτών έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από λίστα ανά οφειλή:

Α. Την αποδοχή του σχεδίου σύμβασης ρύθμισης ή

Β. Την απόρριψη του σχεδίου σύμβασης ρύθμισης.

11. Για τις οφειλές για τις οποίες το σχέδιο σύμβασης ρύθμισης απορρίφθηκε από τον αιτούντα:

i. O πιστωτής ειδοποιείται με αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος.

ii. Οι εκπρόσωποι του πιστωτή (καταχωρητής, εγκριτής) εισέρχονται στο Σύστημα προκειμένου να το ενημερώσουν για την έκβαση της διαπραγμάτευσης.

12. Για τις οφειλές για τις οποίες το σχέδιο σύμβασης ρύθμισης εγκρίθηκε από τον αιτούντα:

i. O πιστωτής ειδοποιείται με αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος.

ii. Οι εκπρόσωποι του πιστωτή (καταχωρητής, εγκριτής) εισέρχονται στο Σύστημα προκειμένου να το ενημερώσουν για την έκβαση της διαπραγμάτευσης.

Άρθρο 12

Καταχώρηση Στοιχείων Δικαστικής Ρύθμισης

1. Εάν λάβει χώρα ρύθμιση των οφειλών του αιτούντα μέσω δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 77 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), ο αιτών, πρέπει να μεταφορτώσει τη δικαστική απόφαση, ανά πιστωτή και ανά ρυθμιζόμενη οφειλή στο Σύστημα, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 77 ν. 4605/2019 (Α’ 52) και να καταχωρήσει στο Σύστημα τα στοιχεία της ρύθμισης όπως ορίστηκαν με τη δικαστική απόφαση κατ’ αντιστοιχία με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 της παρούσας.

2. Σε περίπτωση που μεταξύ της υποβολής της αίτησης και της μεταφόρτωσης της δικαστικής απόφασης ρύθμισης έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, ο αιτών θα πρέπει να ζητήσει από το Σύστημα την εκ νέου ανάκτηση των δεδομένων αναφορικά με το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα από τη φορολογική διοίκηση.

Άρθρο 13

Συνεισφορά του Δημοσίου

1. Με την υποβολή της αίτησης το Δημόσιο αποκτά πρόσβαση μέσω του Συστήματος σε όλα τα δεδομένα και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ του αιτούντα και των πιστωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας.

2. Το Δημόσιο ελέγχει μέσω του Συστήματος εάν ο αιτών πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 39100/05.04.2019 «Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52)».

3. Με την ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που είναι επιδεκτικές ρύθμισης είτε με των σχεδίων σύμβασης ρύθμισης που υποβλήθηκαν από τους πιστωτές στο πλαίσιο της διαδικασίας συναινετικής ρύθμισης είτε με την έκδοση δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 77 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω του Συστήματος εγκρίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το ποσοστό και το ενδεικτικό ποσό της Συνεισφοράς του Δημοσίου και προωθεί στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ την εγκεκριμένη αίτηση.

4. Σε κάθε περίπτωση, και προκειμένου για την παρακολούθηση των καταβολών, οι πιστωτές οφείλουν να ενημερώνουν σε μηνιαία βάση τον Πίνακα 12 – Μηνιαίες Καταβολές του Συστήματος, ώστε να διαπιστώνονται οι καταβολές για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Ο Πίνακας περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω πεδία:

1. Αρχικό Ρυθμισμένο Ποσό.

2. Άληκτο Κεφάλαιο.

3. Ληξιπρόθεσμες Οφειλές.

4. Ποσό Καταβολής Μήνα.

5. Συνολικές Καταβολές.

6. Ποσό Μηνιαίας Δόσης.

7. Ημερομηνία Μηνιαίας Δόσης.

5. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ελέγχει μέσω του Συστήματος εάν συντρέχουν οι προβλεπόμενες αιτίες διακοπής της συνεισφοράς του Δημοσίου στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της 39100/05.04.2019

«Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52)».

6. Οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως στο τέλος κάθε οικονομικού έτους ή κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από το δικαιούχο. Για το λόγο αυτό, το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων φορολογικής διοίκησης τα ετησίως δηλωθέντα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης και εισοδημάτων του οφειλέτη, καθ’όλη τη διάρκεια καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου.

7. Στις περιπτώσεις διακοπής ή αναπροσαρμογής της Συνεισφοράς Δημοσίου, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ενημερώνει μέσω του Συστήματος το ποσοστό και το ενδεικτικό ποσό της Συνεισφοράς του Δημοσίου και προωθεί στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ την ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, ή την τροποποίηση αυτής. Η ανωτέρω απόφαση γνωστοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών μέσω του Συστήματος στον αιτούντα και τους πιστωτές.

Άρθρο 14

Παρεχόμενες βεβαιώσεις από το Σύστημα

1. Ο χρήστης μπορεί να αντλήσει από το Σύστημα τις παρακάτω βεβαιώσεις:

Α. Βεβαίωση οριστικής υποβολής αίτησης οφειλέτη που κρίθηκε μη επιλέξιμος, στην οποία περιλαμβάνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Β. Βεβαίωση μεταφόρτωσης της αίτησης και των αποδεικτικών επίδοσης.

Γ. Βεβαίωση επιλεξιμότητας

Δ. Βεβαίωση μη υποβολής πρότασης από πιστωτή χωρίς ο τελευταίος να έχει επικαλεστεί μη επιλεξιμότητα ή μη επιδεκτικότητα ρύθμισης των οφειλών.

Ε. Βεβαίωση μη ρύθμισης οφειλών (συναινετικά ή δικαστικά) που ήταν επιδεκτικές ρύθμισης για οποιοδήποτε λόγο.

ΣΤ. Βεβαίωση Επιτυχίας Διαπραγμάτευσης. Ζ. Βεβαίωση Αποτυχίας Διαπραγμάτευσης.

2. Επιπλέον, το Σύστημα παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Α. Δυνατότητα εκτύπωσης ή τοπικής αποθήκευσης της αίτησης των συνοδευτικών αρχείων και των αρχείων που μεταφορτώθηκαν από τους πιστωτές στο πλαίσιο της διαδικασίας ρύθμισης.

Β. Δυνατότητα μεταφόρτωσης της αίτησης προς το δικαστήριο (ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης) και κοινοποίησης αυτής μέσω του Συστήματος. Για τους πιστωτές που δεν έχουν κοινοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσκομίζει το αποδεικτικό επίδοσης.

Γ. Δυνατότητα μεταφόρτωσης της απόφασης του Δικαστηρίου.

Άρθρο 15

Άσκηση δικαιωμάτων των πιστωτών σε εκκρεμείς αιτήσεις του άρ. 4 του ν. 3869/2010

Οι πιστωτές δύνανται να ασκήσουν μέσω του Συστήματος τα δικαιώματα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 ν. 3869/2010, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή της εισαγγελικής αρχής, για εκκρεμείς αιτήσεις πιστωτών του άρθρου 4 του ν. 3869/2010. Για το λόγο αυτό, ο πιστωτής που επιθυμεί την άντληση στοιχείων για εκκρεμή αίτηση, δύναται να εισάγει τον ΑΦΜ του προσώπου για το οποίο ζητά την άντληση στοιχείων και μεταφορτώνει στο σύστημα την εκκρεμή αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010. Η ευθύνη για την ύπαρξη εκκρεμούς αιτήσεως του ν. 3869/2010, η οποία ενεργοποιεί τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3869/2010 ανήκει αποκλειστικά στον πιστωτή που ασκεί το δικαίωμα. Στη συνέχεια, το Σύστημα, με βάση τον εισαχθέντα ΑΦΜ, προβαίνει στην άντληση των εντύπων και των πληροφοριών των άρθρων 3 και 4 της παρούσας απόφασης από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Τα στοιχεία αυτά δύνανται να αποθηκευθούν τοπικά από τον πιστωτή.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2019