για την πλήρωση τριάντα έξι (36) οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού με σκοπό την συμπλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν από την υπ’ αριθ. 6000/2/6694-νη’ από 20-11-2021 προκήρυξη, με Α.Δ.Α.: ΨΘΕΕ46ΜΤΛΒ-ΞΟΜ, ως ακολούθως

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων κατά τομέα, κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζεται ως ακολούθως:

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ: [Τριάντα έξι (36) θέσεις]:

(i) Ιατροί (με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄):

(α) Εννέα (09) με ειδικότητα Παθολόγου.
(β) Δεκατρείς (13) με ειδικότητα Ψυχιάτρου.
(γ) Ένας (01) με ειδικότητα Πνευμονολόγου.

(ii) Ψυχολόγοι (με βαθμό Υπαστυνόμου Β΄):

(α) Δεκατρείς (13) με ειδικότητα Ψυχολόγου.

Αναλυτικά: