Αναρτήθηκε σήμερα η της Σχολής Εθνικής Άμυνας για την πλήρωση 15 εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού.

Ποιούς αφορούν ο προσλήψεις

Οι θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών (ΔΣΣ) («International Senior Course») με τίτλο «Senior Course on Defense Studies: International Senior Course in Applied Strategy and Defense Diplomacy».

Η διάρκεια της σύμβασης του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι από 15 Σεπτεμβρίου 2022 έως 9 Δεκεμβρίου 2022. Μετά την ημερομηνία αυτή, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω , πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα έντυπα – δικαιολογητικά στη ΣΕΘΑ μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022, με παράλληλη αποστολή γνωστοποίησης της επιθυμίας/πρόθεσης συμμετοχής τους με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]

Η υποβολή των αιτήσεων, με όλα τα δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή, δύναται να λάβει χώρα:

– Προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα, εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, στην κεντρική γραμματεία της ΣΕΘΑ, στην έδρα της Σχολής επί της οδού Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, εμπρόθεσμα.

– Με συστημένο φάκελο, μέσω υπηρεσίας κρατικών ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) ή από ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη διεύθυνση: «Σχολή Εθνικής ‘Αμυνας, οδός Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, ΤΚ 11362, Αθήνα», εμπρόθεσμα.

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι το αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής του συστημένου φακέλου είναι η απόδειξη από το ταχυδρομείο ή από courier, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί από τον ενδιαφερόμενο, μέχρι την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Μετά την 30ή Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00 δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρέχονται, από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων από:

– Το Διεθνές Σχολείο Σπουδών της ΣΕΘΑ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 9:00 έως 15:00.

– Στο τηλέφωνο: 210-8896530 και στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας 210-8896545.

– Κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση [email protected]