Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει ως άρθρο τροπολογία που αυξάνει τις μέρες αδειών με αποδοχές για τρίτεκνους και πολύτεκνους καθώς και μονογενείς υπαλλήλους σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση του ΓΛΚ:

Η παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και η παρ. 8 του άρθρου 60 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθίστανται ως εξής:

«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια µε αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιµες η µέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι µονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος.»