Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 τέθηκε σε ισχύ το νέο όριο δαπάνης εισοδημάτων με (ηλεκτρονικές) του 30%. Έτσι, οι φορολογούμενοι φέτος θα πρέπει να εξοφλούν με κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας έως 30%.

Ενώ έως 31/12/2019 οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες ήταν οι ομάδες που «έχτιζαν» αφορολόγητο, αρκεί να είχαν καταναλώσει με ηλεκτρονικές συναλλαγές συγκεκριμένο ποσοστό επί του εισοδήματός τους πλέον από 01/01/2020 υπόχρεοι στην συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων είναι όλοι οι φορολογούμενοι και στο συνολικό πραγματικό τους, και όχι στο τεκμαρτό, εισόδημα.

Από το 1ο ευρώ εισοδήματος θα εφαρμόζεται ενιαίος και μοναδικός συντελεστής 30%.

Εξαίρεση αποτελούν οι φορολογούμενοι που δαπανούν σε πληρωμές ενοικίου, ΕΝΦΙΑ και δόση δανείου το 60% του εισοδήματός τους, για τους οποίους ο συντελεστής μειώνεται από 30% σε 20%, ενώ ανώτερο ποσό συλλογής αποδείξεων είναι αυτό των 20.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε εισόδημα 66.700 ευρώ.

Το ανώτερο ποσό των ηλεκτρονικών αποδείξεων τοποθετείται

Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν θα καλύψει το ποσοστό που προβλέπει ο νομοθέτης δηλ. το 30% ή 20% του εισοδήματός του, τότε θα κληθεί να καταβάλει ποινή 22% για την διαφορά που υπολείπεται.

Υπολογίζονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για κάθε μας δραστηριότητα που έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, εκτός από τις δαπάνες για:

Ενοίκια

Τέλη κυκλοφορίας

Αγορά αεροσκαφών – Σκαφών – Οχημάτων (Εξαιρούνται τα ποδήλατα)

Αγορά ακινήτων

Πληρωμές φόρων

Δόσεις δανείου

Αγορά επενδυτικών προϊόντων (Μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία)

Εξαιρούνται από την διαδικασία συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών:

Άνω των 70 ετών

Με αναπηρία 80% και πάνω

Σε δικαστική συμπαράσταση

Φορολογικοί κάτοικοι Ε.Ε.

Δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό

Ανήλικοι που φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων

Κάτοικοι χωριών με πληθυσμό έως 500 άτομα και νησιών έως 3.100 (εκτός τουριστικών περιοχών)

Έχουν εισόδημα έως 6.000 ευρώ ή τεκμαρτό έως 9.500 ευρώ

Δικαιούχοι ΚΕΑ

Στρατιώτες

Μακροχρόνια ασθενείς

Στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή

Φυλακισμένοι

Σε οίκο ευγηρίας

Σε ψυχιατρικό κατάστημα