Όπως γίνεται γνωστό, μέσα σε διάστημα μόλις 15 ημερών, ίσο με « 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας», δηλαδή κάτι παραπάνω από 249 ευρώ το μήνα.

Πιο αναλυτικά, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Για να κατοχυρώσετε αυτό το ειδικό θα πρέπει να καταθέσετε έως τρία δικαιολογητικά (στοιχεία).

Αυτά είναι:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Αυτεπάγγελτα, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να κάνετε κάτι εσείς, η ΔΥΠΑ αντλεί “εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους”.

ΔΥΠΑ – Επίδομα 249 ευρώ: Οι προϋποθέσεις

Ο αιτών πρέπει να παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας

Ο αιτών πρέπει να μην υπάγεται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.)

Ο αιτών δεν μπορεί να είναι δικαιούχος του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων

– Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας.

– Για το έτος 2022 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.619,22 €. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

ΔΥΠΑ – Επίδομα 249 ευρώ: Πώς η αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή σε ΚΕΠ.

Ο τίτλος της αίτησης: Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει είτε κωδικούς taxisnet είτε κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ.