Μειωμένο διδακτικό ωράριο κατά δύο ώρες δικαιούνται μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, που έχουν παιδιά έως δυο ετών – Παράθεση Νομοθεσίας – Βασίλης Βούγιας

Έχοντας υπόψη  1ον-Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ.8 και 14 παρ.21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’ 30/09/1985) με θέμα «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

ΦΕΚ A 167 – 30.09.1985
Σελίδες 68

 

2ον-Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.45 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ.Α’ 10/06/2003) «Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».

ΦΕΚ A 141 – 10.06.2003
Ημερομηνία κυκλοφορίας 13.06.2003 Σελίδες 24 (2173 – 2196)

3ον-Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.14 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α’ 21/09/1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης εκπαίδευσης».

ΦΕΚ A 159 – 21.09.1992
Σελίδες 28

4ον-Τη με αρ. ΙΒ/12480 | 30/12/1992 (ΦΕΚ 750 τ.Β’ 30/12/1992) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου για τις μητέρες εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης»

ΦΕΚ B 750 – 31.12.1992
Σελίδες 8

5ον-Την υπ’αριθμ. 2150/Δ2 01/09/1993 εγκύκλιο του ΥΠΕΘ.

Και 6ον-το Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ B 1585 – 08.05.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.05.2018 Σελίδες 8 (17501 – 17508)

Σύμφωνα με το οποίο:

“….Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εξής:

1) Των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ),

25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας

24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας

23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας

22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας

21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

2) Του Κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)  τριάντα (30) ώρες.

Το ανωτέρω ωράριο, των περιπ. 1 και 2, υλοποιείται παράλληλα με το διδακτικό ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και οι ώρες αντιστοιχούν με τις διδακτικές ώρες.”:

Μειωμένο ωράριο κατά δυο ώρες δικαιούνται μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί και Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίες έχουν παιδιά έως δυο ετών.

Έτσι αν ένας εκπαιδευτικός, Ε.Ε.Π. έχει 23 ώρες το ωράριό του διαμορφώνεται στις 21 ώρες. Για το Ε.Β.Π. το οποίο έχει 30 διδακτικές ώρες, αυτό διαμορφώνεται στις 28.

Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη.

Απαλλαγή από εξωδιδακτικά καθήκοντα(Νόμος 1566/85 ( ΦΕΚ 167/1985 τ.Α’), άρθρο 13, παρ. 8() , όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5, Τ. Α’/17 – 1 – 2018)(), σύμφωνα με την οποία ο /η εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των ( 6) έξι ωρών την ημέρα ή τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα).

Όλο το προσωπικό παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου διδακτικού, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ ́ του άρθρου 11, του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού, η καταχώρηση – ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η ενημέρωση των ατομικών φακέλων των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με το εκπαιδευτικό ή ειδικό εκπαιδευτικό ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.
Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α ́ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α ́112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ