: Από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ζητείται η παρακολούθηση της – εξεταστέας ύλης. Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο που εξέδωσε το .

: Καταχώριση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης στο ΠΣ myschool

Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2020-2021, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, όπως έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. Φ6/124758/Δ4/21.09.2020 (ΦΕΚ 4094/τ.Β΄/23.10.2020) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στο η λειτουργικότητα «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων» με την οποία υποχρεωτικά θα
καταχωριστεί η διδακτέα – εξεταστέα ύλη.

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικώς και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση και οριστικοποίηση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο
ΠΣ myschool στην διαδρομή Σχολική Μονάδα -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς
Εξεταζόμενων Μαθημάτων) μέχρι και:

α) 16/12/2020,
β) 27/01/2021,
γ) 24/02/2021,
δ) 24/03/2021 και
ε) 12/05/2021.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ύλη προς καταγραφή, θα πρέπει να επιλέγεται μια από τις υπάρχουσες αιτιολογήσεις, διαφορετικά δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί συνολικά η καταγραφή. Επίσης, σε περίπτωση καθυστερήσεων στη διδασκαλία της διδακτέας – εξεταστέα ύλης, οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, παρακαλούνται να μεριμνούν ώστε στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» να δηλώνονται τα αίτια των καθυστερήσεων.

Σε κάθε περίπτωση η πρέπει να ολοκληρωθεί

Συνεπώς, οι σχολικές μονάδες οφείλουν να καταχωρίζουν τη ακόμη και στην
περίπτωση που κάποιοι μαθητές τους δεν επιθυμούν να εξεταστούν στα σχετικά μαθήματα σε πανελλαδικό
επίπεδο.

Η καταχώριση της ύλης γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Στην περίπτωση που ένα μάθημα διδάσκεται με περισσότερα από ένα βιβλία, όταν ολοκληρωθεί η εξεταστέα- διδακτέα ύλη κάθε βιβλίου του μαθήματος, στο σχετικό πεδίο των παρατηρήσεων θα πρέπει να σημειώνεται επιπλέον η λέξη «ΤΕΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ».

Στην τελευταία φάση της παρακολούθησης (12/05/2021), και εφόσον η ύλη έχει ολοκληρωθεί, οι Διευθυντές
των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν να αναγράφεται επιπλέον η
λέξη «ΤΕΛΟΣ» στο σχετικό πεδίο των παρατηρήσεων.

(2) Συγκρότηση και Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης Με απόφασή του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης συγκροτεί για κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς του δύο (2) επιτροπές Παρακολούθησης και Συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης, μία για τα ΕΠΑ.Λ. και μία για τα ΕΝΕΕΓΥ-Λ. αντίστοιχα.

Η Επιτροπή για τα ΕΠΑ.Λ. αποτελείται από:

• τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως Πρόεδρο,

• τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ/νση
Δ/θμιας Εκπ/σης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα),

• τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ή εναλλακτικά, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας κάποιων εκ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, μόνιμους εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας που διδάσκουν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με κριτήριο την αρχαιότητά τους και

• έναν υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως Γραμματέα της Επιτροπής, ο οποίος αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας, αντλώντας τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool και ενημερώνοντας την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης.

Η Επιτροπή για τα ΕΝΕΕΓΥ-Λ αποτελείται από:

• τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως Πρόεδρο,

• τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ/νση
Δ/θμιας Εκπ/σης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα),

• τους Συντονιστές Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ή εναλλακτικά, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας κάποιων εκ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης είτε μόνιμους εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας που διδάσκουν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με κριτήριο την αρχαιότητά τους είτε τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και

• έναν υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως Γραμματέα της Επιτροπής, ο οποίος αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας, αντλώντας τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool και ενημερώνοντας την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι Συντονιστές Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, που συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης, δεν θα μπορούν να αντλούν τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Έργο των Επιτροπών είναι:

• ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρίζουν οι σχολικές μονάδες
στο ΠΣ myschool σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της διδακτέας-εξεταστέας ύλης,

• η τήρηση των χρονικών προθεσμιών και

• η σύνταξη και αποστολή Εισηγητικής έκθεσης σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης με

• βάση τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool.

Η εισηγητική έκθεση θα συμπληρώνεται από την εκάστοτε Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης και θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τις ημερομηνίες που αναφέρονται ανωτέρω στην παρούσα εγκύκλιο.

Επισημαίνεται ότι στην εισηγητική έκθεση, και ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση υποβολής των στοιχείων, πρέπει να αναφέρονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες καταγράφονται καθυστερήσεις στην πορεία ολοκλήρωσης της ύλης και τα αίτια των καθυστερήσεων αυτών (π.χ. έλλειψη καθηγητών, καταλήψεις, κ.λπ.), καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προέβη η εκάστοτε Επιτροπή για την επίλυση των προβλημάτων των σχολικών μονάδων και για την ολοκλήρωση της ύλης.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να παρακολουθούν και να εποπτεύουν το έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους. Παρακαλείσθε για περισσότερες πληροφορίες να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του συστήματος ().