:  Ποιό είναι το πλαίσιο που  μπορούν να απασχοληθούν στις – Αναλυτικά το έγγραφο: Σε σχέση με τη συμμετοχή των ΕΣΠΑ 2014-2020 ως ή/και ως εξεταστών στις και λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία λόγω του κορωνοΐού COVID-19 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Τα θέματα που αφορούν την υποχρέωση της συμμετοχής των αναπληρωτών στις άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης και της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ. Σύμφωνα με τους Οδηγούς Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων: «Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται. με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χοάνου, για απασχόληση πλήρους ωραρίου ή μειωμένου ωραρίου (9 μέχρι και 15 ώρες την εβδομάδα). Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω αναπληρωτών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.»

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικού προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2O20 με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για απασχόληση αποκλειστικά στην Πράξη Πρόσληψης μέχρι και τη λήξη της σύμβασής τους. Σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών που εφαρμόζονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ/ΦΕΚ 3521/Β/2016)οι δαπάνες πρέπει να είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης.

Οι εν λόγω κανόνες έχουν υποχρεωική εφαρμογή και πρέπει να τηρούνται από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Βάσει των ανωτέρω, αναπληρωτής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που προσελήφθη στo πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 2020 για τη σχολική χρονιά 2019-2020, εάν εργασθεί ως επιτηρητής ή εξεταστής κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε εξεταστικά κόντρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρώσει τις διδακτικές του υποχρεώσεις, να μην του έχουν ανατεθεί πρόσθετες εργασίες στο/στα σχολείο/α που αυτός έχει τοποθετηθεί και να μην έχει λήξει η σύμβασή του.

Ειδικότερα, για τη σχολική χρονιά 2019-2020 και με βάση

α)τον προγραμματισμό επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων.

β) τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2019 2020 στις 12/6/2020 για τη Βθμια Εκπαίδευση, και

γ) Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 ως επιτηρητές ή/και ως εξεταστές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, από 1S/6/2O2O και μέχρι τη λήξη των συμβάσεων τους (30/O6/2020), μπορούν να οριστούν μόνο αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί του ΕΣΠΑ 2014-2020, που έχουν προσληφθεί από ακόλουθες Πράξεις/Εργα: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικό έτος 2019-2020, με κωδικό ΟΠΣ: 5047057.

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082. «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ». με κωδ. ΟΠΣ 5010706. αποκλειστικά στα ΕΠΑΛ.
Τέλος σας επισημαίνουμε ότι μέσω των ανωτέρω ιπράξεων δεν προβλέπεται χρηματοδότηση τυχόν πρόσθετων αμοιβών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ