Μειώσεις έως και 32% των τους θα δουν 66.000 οικογένειες τρίτεκνων και πολύτεκνων – Τι κερδίζουν οι οικογένειες με 1-2 παιδιά και ιδίως οι μονογονεϊκές.

Κάποιοι θα λάβουν αυξημένα , σε άλλους όμως θα μειωθούν. Μία τρίτη κατηγορία θα απωλέσει εντελώς τα επιδόματα που λάμβανε. Αυτό προβλέπει η τελική διάταξη νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα.

Επί της ουσίας πρόκειται για μία εσωτερική αναδιανομή και έχει ως αποτέλεσμα περίπου 698.800 οικογένειες να δουν τα που ήδη λαμβάνουν, από το 2018 να αυξάνονται.

Στον αντίποδα, περίπου 14.529 οικογένειες, κυρίως τρίτεκνες και με εισόδημα άνω των 33.000 ευρώ, χάνουν τελείως την παροχή.

Στους «χαμένους» συγκαταλέγονται επίσης 54.550 οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά και εισοδήματα από 13.500 ευρώ και πάνω. Αυτές θα δουν μειώσεις από 1,66% έως και 32,12%.

Σύμφωνα με το άρθρο του πολυνομοσχεδίου, «το καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης –προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση– εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρούνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Η κλίμακα ισοδυναμίας για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:

Πρώτος γονέας στάθμιση 1.

Δεύτερος γονέας στάθμιση 1/2.

Κάθε εξαρτώμενο τέκνο στάθμιση 1/4.

Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/4».

Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος ως εξής:

α) έως 6.000 ευρώ,

β) από 6.001 έως 10.000 ευρώ,

γ) από 10.001 έως και 15.000 ευρώ.

Το ποσό του ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος προσδιορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία:

Εβδομήντα ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο.

Επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο.

Επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη δεύτερη κατηγορία:

Σαράντα δύο ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο.

Επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο.

Επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία:

Είκοσι οκτώ ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο.

Επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο.

Επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.