: Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για ανέργους Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990, και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα» στον Άξονα Προτεραιότητας«ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η απόφαση που αναρτήθηκε αφορά το εν ενεργεία πρόγραμμα του το οποίο είχε αρχικώς εγκριθεί η χρηματοδότηση του από ίδια κεφάλαια . Με αυτή την απόφαση εντάσσεται την ήδη εκδοθείσα απόφαση στο ΕΣΠΑ.

Αντικείμενο της δράσης είναι η απασχόληση 3.600 ανέργων νέων ηλικίας 22-29 ετών, πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Η συνολική διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται στους 12 μήνες.

Δείτε τις τελευταίες από την Ελλάδα και τον Κόσμο, έγκαιρα και έγκυρα στο ipaidia.gr

Η δράση υλοποιείται βάσει της με αρ. πρωτ οικ. 52618/1218/9-10-2018 (ΦΕΚ Β ́4504) ΚΥΑ με τίτλο: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α ́ 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα» και σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ 85056/22-11-2018 Δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, Νο 11/2018 (ΑΔΑ: 7ΜΛ34691Ω2-ΛΟΒ) στις οποίες προσδιορίζονται οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις εργασίας των φορέων υποδοχής με βάση τον οριστικό πίνακα κατάταξης, η διάρκεια και οι όροι της απασχόλησης, η χρηματοδότηση του προγράμματος και οι αμοιβές των ωφελουμένων και κάθε άλλο σχετικό με την υλοποίηση της πράξης.

Ο στόχος της δράσης είναι διττός:

α) η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού () και

β) η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες, προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.