: Δείτε αναλυτικά στο ποιά είναι τα 11 προγράμματα που βρίσκονται  σε πλήρη εξέλιξη από τον . Ποιοί είναι οι δικαιούχοι, προθεσμίες αιτήσεων.

: Δείτε τα ανοιχτά προγράμματα 

ΟΑΕΔ: Επίδομα 1.000 ευρώ - Δικαιούχοι, αιτήσεις, προθεσμίες ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα την αίτηση τους .

Δείτε τα ανοιχτά προγράμματα του :

 

19/10/2020
17/09/2020
18/08/2020
22/07/2020
22/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
05/06/2020
14/02/2019
26/11/2018
22/02/2017

 

2.520 ευρώ: Αιτήσεις, δικαιούχοι

Tο επόμενο διάστημα θα δόθουν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ σε πρόγραμμα για ανέργους σε τεχνικά επαγγέλματα μεταποίησης βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας και πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού, ηλικίας 30 έως 49 ετών.

Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του , ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης.

Να έχουν γεννηθεί από 1/10/1971 μέχρι και 31/12/1990. Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. κατά την Α΄συνεδρία συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι την 1η Φεβρουαρίου

ΟΑΕΔ - Επίδομα 400 ευρώ: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας (200 ώρες Χ 5ευρώ/ώρα = 1.000 ευρώ) και επίδομα πρακτικής άσκησης (380 ώρες Χ 4ευρώ/ώρα = 1.520 ευρώ), δηλαδή η συνολική αξία φτάνει τα 2.520 ευρώ.