Πώς λειτουργεί η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «» της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας υποβάλλονται τα αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι , εν όλω ή εν μέρει, (Επιστρεπτέα Προκαταβολή) σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.

Το myBusinessSupport είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την καταγραφή και παρακολούθηση των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων, που πλήττονται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, και άνοιξε την περασμένη Παρασκευή.

Η πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία της με την υποδοχή των αιτήσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στην ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής (ΚΥΑ Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης Α.1076/2020, ΦΕΚ Β΄ 1135), αλλά στην πορεία θα προστίθενται σε αυτή και άλλες πληροφορίες και αιτήσεις σχετικές με ενισχύσεις που θα παρέχονται μέσα από το σύστημα Taxisnet της ΑΑΔΕ.

«Η καλύτερη δυνατή και άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που δοκιμάζονται στη διάρκεια αυτής της κρίσης είναι στις προτεραιότητές μας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της οικονομίας παρέχοντας άμεσες και εύχρηστες ψηφιακές λύσεις για όλους», δήλωσε σχετικά ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής.

Οδηγός για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία οικονομικών μεγεθών που προβλέπονται από την ΚΥΑ Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης Α. 1076/2-4-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1135) οι δικαιούχοι μπορούν, λοιπόν, να υποβάλλουν αίτηση για την υπαγωγή τπυς στην ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε τις ακόλουθες οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας:

Ποιες δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή έχουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους καιέχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλουν:

α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, και εις βάρος των οποίων δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

β) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή
φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορονοϊού COVID-19.

Ποια στοιχεία πρέπει να συμπληρώσετε

1. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος

Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

  • απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020.
  • διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020

Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

  • απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:
  1.  το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019.
  2.  το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
  3.  τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο.
  •  διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν
  1.  το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019.
  2.  το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
  3.  τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε επιχείρηση, η πλατφόρμα myBusinessSupport υποδεικνύει τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν.

Όταν ολοκληρώσετε την καταχώριση των στοιχείων αποθηκεύετε, οριστικοποιείτε και υποβάλλετετη δήλωση από το πεδίο «Επιλογές» (πάνω δεξιά στην οθόνη σας).

2. Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020

Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.

Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλει μια επιχείρηση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή;

Μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

Ποιες επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής;

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για είσοδο στο myBusinessSupport

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών

Supportemployees.yeka.gr Επίδομα 800 ευρώ: Πληρωμή -Αιτήσεις ΕΔΩ