: Μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου έχουν προθεσμία οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για μεταφορά θέσης. Όπως και πέρσι, η βάση μετεγγραφής περιορίζει τον αριθμό των , ενώ παραμένουν οι βασικές κατηγορίες της μοριοδότησης και των αδελφών-φοιτητών.

Ελπίδα Οικονομίδη-

Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ορίζουν και φέτος τους δικαιούχους μετεγγραφών, με την σχετική εγκύκλιο να μην παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με πέρσι. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την ύπαρξη αντιστοιχίας τμήματος, καθώς φέτος αυστηροποιήθηκαν οι προδιαγραφές αλλά και τη δυνατότητα της «δεύτερης ευκαιρίας», μέσω της μετακίνησης φοιτητή.

Το iPaidia.gr, σε συνεργασία με το LABORA, κωδικοποιούν τα βασικά σημεία της εγκυκλίου για τους δικαιούχους φοιτητές μετεγγραφής.

Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων, (παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020) καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης.

Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή, είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής (δηλαδή ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., αφαιρουμένων των 2.750 μορίων του τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής). Για παράδειγμα ένας φοιτητής με 14.000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με βάση έως 16.750 μόρια.

Μετακίνηση

Σε περίπτωση που ο φοιτητής αδυνατεί να πάρει μετεγγραφή λόγω βαθμολογικού ορίου (βάση μετεγγραφής 2.750 μορίων) ή αν έχει συμπληρωθεί το ποσοστό των θέσεων από τις μετεγγραφές, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης από 1 έως 5 τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου και εντός 2 το πολύ διαφορετικών περιφερειακών Ενοτήτων από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει το Τμήμα στο οποίο έχει αρχικά εισαχθεί. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι τα τμήματα να τα έχει δηλώσει στο Μηχανογραφικό του και να έχει περισσότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής. Για παράδειγμα ένας φοιτητής με 14.000 μόρια μπορεί να μετακινηθεί σε τμήμα του οποίου η βάση εισαγωγής είναι κάτω από 14.000 μόρια.

Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου:

όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,

όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου,

όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας, ή σε λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.,

όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις παρακάτω κατηγορίες: (α) τέκνα των Ελλήνων του εξωτερικού, (β) αλλοδαποί – αλλογενείς, (γ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές, (δ) υπότροφοι ομογενείς, (ε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, (στ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Οι κατηγορίες μετεγγραφών και μετακινήσεων σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου είναι δύο:

Μετεγγραφή – Μετακίνηση βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Μετεγγραφή – Μετακίνηση αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.

Μετεγγραφή – μετακίνηση βάσει οικονομικών και κοινωνικών (με ποσοτικό περιορισμό)

Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή έχει το δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο ηλεκτρονικής αίτησης για αντίστοιχο Τμήμα και δήλωσης έως και δύο διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.

Ο συνολικός αριθμός μετεγγραφόμενων και μετακινούμενων φοιτητών για την κατηγορία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.

Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή μοριοδοτείται βάσει των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
6 0 – 3.000€ ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα
4 3.001 – 6.000€ ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα
3 6.001 – 9.000€ ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα
2 9.000 – 12.000€ ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα
              ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
5 Ορφανός από δύο γονείς
2 Ορφανός από τον ένα γονέα
2 Μέλος πολύτεκνης οικογένειας
2 Τέκνο άγαμου γονέα
1,5 Μέλος τρίτεκνης οικογένειας
1 Για κάθε μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω
0,5 Για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας

 

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που έχει κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα 7.000 ευρώ μοριοδοτείται με 3 μόρια και αν είναι και μέλος τρίτεκνης οικογένειας με δύο άγαμα αδέλφια κάτω των 25 ετών μοριοδοτείται με επιπλέον 2,5 μόρια (1,5 λόγω τριτεκνίας και από 0,5 για κάθε αδερφό). Άρα, τα συνολικά του μόρια για μετεγγραφή είναι 5,5.

Μετεγγραφή – μετακίνηση αδελφών προπτυχιακών φοιτητών (χωρίς ποσοτικό περιορισμό)

Για την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός.

Ο φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή, αποκλειστικά κατά το 1ο έτος των σπουδών του, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες και στις οποίες: δεν διαμένουν μόνιμα οι γονείς τους, τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν πλήρη κυριότητα κατοικίας και τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν επικαρπία κατοικίας

τα αδέλφια, συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών,

τα αδέλφια, συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και

το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ένας πρωτοετής φοιτητής για παράδειγμα ο οποίος πέρασε στα Χανιά, η μόνιμη κατοικία των γονέων του είναι στην Αθήνα, ο αδερφός του σπουδάζει στην Ξάνθη και το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 12.500 ευρώ, μπορεί να μετεγγραφεί εκεί όπου σπουδάζει ο αδερφός εφόσον φυσικά υπάρχει αντιστοιχία του τμήματος και πιάνει τη βάση μετεγγραφής (2.750 μόρια).

Ειδικές κατηγορίες – Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών

Εκτός των γενικών κατηγοριών υπάρχουν και μετεγγραφές ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες. Στην κατηγορία κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών (για τις οποίες δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός) ανήκουν:

Μαθητές με ειδικές παθήσεις (κατηγορία 5%)

Τέκνα θυμάτων Τρομοκρατίας

Τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά́ τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας

Μαθητές με σωματική, ψυχική, διανοητική αναπηρία (67% και άνω)

Δωρητές οργάνων ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο.

Στις ειδικές κατηγορίες μετεγγραφών ανήκουν:

Οι κληρικοί

Φοιτητές κρατούμενοι σε κατάστημα κράτησης της χώρας

Φοιτητές Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Φοιτητές κυπριακής καταγωγής